Экология.

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Экология.


Автор: Каланов О. Карымшаков О. А. Атгокуров К. Ш.

Год: 2000

Колдонмо жогорку окуу жайларынын биологиялык. ошондой эле гуманитардык. техникалык жана медициназык адистиктеринде окуп жаткан студенттерине арналган. Ошону менен бир катарда бул окуу китеби мектептердин биология мугалимдери, ишкерлер, фермерлер жана экология га кызыгуучулар үчүн ишенимдүү кызмат кыларында эч кандай шек жок.

Колдонмо жогорку окуу жайларынын биологиялык. ошондой эле гуманитардык. техникалык жана медициназык адистиктеринде окуп жаткан студенттерине арналган. Ошону менен бир катарда бул окуу китеби мектептердин биология мугалимдери, ишкерлер, фермерлер жана экология га кызыгуучулар үчүн ишенимдүү кызмат кыларында эч кандай шек жок.

Кол-во страниц:139 Язык:Кыргызский Издательство:N/A

I Бап Экологиянын негиздери
1. Экологиянын предмети жана маселелер 5
2. Экологиянын кыска тарыхы 9
3.Чөйрөнүн факторлору жана алардын организмдерге тийгизген мыйзам ченемдүүлүкитөрү 16
3.1. Чөйрөнүн негизги абиотикалык факторлору жана аларга организмдердин ыӈгайлануусу
3 1.1.Жарык 26
3.1.2.Температура 33
3.1.3. Нымдуулук 40
3.2.Тиричиликтин негизги чөйрөлөрү 45
3.2. 1. Суу чөйрөсүнүн негизги касиеттери 46
3.2.2. Аба чөйрөсү 51
3.2.3. Топурак тиричиликтин чөйрөсү катары 53
3.2.4.Тируу организм чөйрө катары 57
4. Популяция 59
4.1. Түрдүн популяциялык түзүлүшү 61
4.2. Популяциялардын динамикасы 68
5. Экологиялык системалар 74
5.1. Биоценоздордун түзүлүшү 75
5.2. Биоценоздордогу организмдердин мамилелери 81
5.3. Экосистемалардьш энергетикасы 86
5.4 Экосистемалардьш динамикасы 93
II. Бап Биосфера
1.Биосфера жөнүндө түшүнүк 104
2. Биосферанын тирүү заты 108
3. Дүйнолүк океанда тирүү организмдердин бөлүштүрүлүшү 114
4. Тирүү организмдердин материктерде таралышы
5. Бийиктик алкактуулук 121
6. Биосферанын чегиидеги жалпы географиялык мыйзам ченемдүүлүктөр 127
Китгпти жазууда колдонулган булактар
130
135