Кыргыз тили. 11 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз тили. 11 класс. КТ


Автор: Абылаева Н., Ибрагимов С.

Год: 2012

Китеп окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 11 -классынын окуучуларына арналган. Кыргыз тилинин грамматикасы орус тилинин грамматикасы менен салыштырмалуу түшүндүрүлүп, окуучулардын бил им денгээлине ылайык көнүгүүлөр жиктелип берилди.

Китеп окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 11 -классынын окуучуларына арналган. Кыргыз тилинин грамматикасы орус тилинин грамматикасы менен салыштырмалуу түшүндүрүлүп, окуучулардын бил им денгээлине ылайык көнүгүүлөр жиктелип берилди.

Кол-во страниц:256 Язык:Русско-Кыргызский Издательство:Инсанат

§ 1. Билим күнү 3
Биринчи жарым жылдык
§ 2. X класста өтүлгөндөрдү кайталоо 15
§ 3. Текст менен иштөө 18
§ 4. Стиль жана стилистика (Стиль и стилистика) 23
§ 5. Көркөм стиль (Художественный стиль) 29
§ 6. Илимий стиль (Научный стиль) 35
§ 7. Расмий-иштиктүү стиль (Официально-деловой стиль) 39
§ 8. Публицистикалык стиль (Публицистический стиль) 43
§ 9. Текст жөнүндө түшүнүк 46
§ 10. Кептин (речтин) түрлөрү 50
§ 11. Баяндоо (Повествование) 53
§ 12. Сүрөттөө (Описание) 55
§ 13. Ой жүгүртүү (Рассуждение) 57
§ 14. Иш кагаздары (Деловые бумаги) 60
§ 15. Кайталоо (Повторение) 68
§ 16. Өтүлгөндөрдү кайталоо (Повторение пройдённого) 75
§ 17. Кыргыз тилинин үндөштүк закону (Закон сингармонизма) 77
§ 18. Бир сөз ичинде үндүүлөрдүн үндөпгүүлөрү (Гармония гласных в слове) 82
§ 19. Көнүгүү, машыгуу 87
§ 20. Текст менен иштөө 93
§ 21. Эки сөз аралыгында үндүүлөрдүн түшүрүлүп айтылышы жана алардын жазылыш өзгөчөлүктөрү (Особенности в произношении и правописании гласных звуков в слово­сочетаниях) 96
§ 22. Үнсүздөрдүн окшошуп айтылышы (Ассимиляция) 100
§ 23. Текст боюнча иштөө 103
§ 24. Бир сөз ичинде үнсүздөрдүн каткалаңдашып айтылышы (Оглушение) 105
§ 25. Текст менен иштөө 108
§ 26. Эки сөз аралыгында үнсүздөрдүн жумшарып айтылышы (Озвончение) 111
§ 27. Кенүгүү, машыгуу 114
§ 28. Үндүүлөрдүн таасири менен «к», «п» тыбыштарынын жумшак үнсүзгө өтүп айтылышы (Озвончение звуков «к» и «п> под воздействием гласных звуков) 118
§ 29. Көнүгүү, машыгуу 121
§ 30. Кайталоо 124
Экинчи жарым жылдык
§ 31. Өткөндөрдү эске түшүрүү, кайталоо 137
§ 32. Текст менен иштөө 139
§ 33. Сөз. Сездүн лексикалык курамы (Слово. Лексический состав слова) 142
§ 34. Сездөрдүн тике жана өтмө маанилери (Прямое и переносное значение слов) 145
§ 35. Омонимдер (Омонимы) 149
§ 36. Антонимдер (Антонимы) 151
§ 37. Синонимдер (Синонимы) 154
§ 38. Көнүгүү, машыгуу 158
§ 39. Архаизмдер (Архаизмы) 165
§ 40. Неологизмдер (Неологизмы) 168
§ 41. Текст менен иштөөгө көнүгүү, машыгуу 171
§ 42. Кыргыз тилинин диалектилери (Диалекты кыргызского языка) 175
§ 43. Бышыктоо, жалпылоо 180
§ 44. Кыргыз тилиндеги фразеологизмдер (Фразеологизмы в кыргызском языке) 183
§ 45. Фразеологизм динтүрлөрү 185
§ 46. Кыргыз макал-ылакаптары 189
§ 47. Этиштин өзгөчө формалары. Атоочтуктар (Особые формы глагола. Причастия) 192
§ 48. Атоочтуктардын этиштик белгилери (Глагольные признаки причастий) 193
§ 49. Атоочтуктун белгилери (Признаки причастия) 195
§ 50. Чакчылдар (Деепричастия) 198
§ 51. Чакчылдардын этиштик белгилери (Глагольные признаки деепричастий) 199
§ 52. Синтаксис. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү (Синтаксис. Главные члены предложения) 201
§ 53. Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү (Второстепенные члены предложения) 202
§ 54. Жөнөкөй сүйлөмдүн түрлөрү (Виды простого предложения). Эки тутумдуу сүйлөмдөр (Двусоставные пред­ложения) 211
§ 55. Бир тутумдуу сүйлөмдөр (Односоставные предложения) 213
§ 56. Татаал сүйлөм (Сложное предложение) 215
§ 57. Өтүлгөндөрдү кайталоо (Повторение пройденного) 217
Тесттик тапшырмалар 241
Логикалык тесттер 246
Кыргызча-орусча сөздүк (Кыргызско-русский словарь) 249