Жалпы химия. 11 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Жалпы химия. 11 класс. КТ


Автор: Кудайбергенов Т. Т., Молдогазиева С. М., Иманкулова Г. И.

Год: 2008

ОКУУЧУЛАРДЫН ЭСИНЕ 3
I глава. 10-КЛАССТА ӨТҮЛГӨН ОРГАНИКАЛЫК ХИМИЯ БОЮНЧА БИЛИМДЕРДИ ЖАЛПЫЛОО
§ I. Химиялык түзүлүш теориясынын негизги жоболору 5
§ 2. Органикалык заттардын гомологиясы жана изомериясы 8
§ 3. Органикалык заттардагы химиялык байланыштардын түрлөрү жана функционалдык топтор 10
II глава. 8-9-КЛАССТА ӨТҮЛГӨН ХИМИЯНЫН НЕГИЗГИ БӨЛҮМДӨРҮН КАЙТАПОО
§ 1. Химиялык негизги түшүнүктөр жана терминдер 16
§ 2. Органикалык эмес бир икмелердин негизги класстары 25
§ 3. Негизги химиялык закондор 31
III глава. ЖАЛПЫ ХИМИЯНЫН ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ
§ 1. Атом-молекулалык окуу 34
§ 2. Атом түзүлүшүн түшүндүрүү чүалгачкы теориялар 36
§ 3. Квант теориясынын негизги жоболору. Кванттык сандар 39
§ 4. Атомдук орбиталдардын толтурулуш ирети. Принциптер жана эрежелер 42
§ 5. Д. И. Менделеевдин мезгилдик закону жана элементтердин мезгилдик системасы 44
§ 6. Химиялык байланыш жана молекулалардын түзүлүшү 56
§ 7 Атомдук орбиталдардын гибриддешүүсү 64
IV глава ХИМИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕРДИН НЕГИЗГИ ЗАКОНЧЕНЕМДҮҮЛҮКТӨРҮ
§ 1. Химиялык реакциянын ылдамдыгы жөнүндө түшүнүк 70
§ 2. Ылдамдыктын концентрацияга көз карандылыгы 71
§ 3. Ылдамдыктын температурага жана катализаторго көзкарандылыгы. Вант-Гофф закону 72
§ 4. Химиялык теңдештик жана аны жылыштыруу шарттары 75
§ 5. Эритмелер жана алардын концентрациялары 78
§ 6. Электролит эмес жана электролиттердин касиеттери 84
§ 7. Суунун диссоциациясы. Суутектик көрсөткүч жана туздардын гидролизи 89
V глава. ХИМИЯЛЫК РЕАКЦИЯЛАРДЫН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ
§ 1 Химиялык реакциялардын түрлөрү 98
§ 2 Химиялык реакциянын типтери 103
§ 3. Аплотропиялык айланыштар, изомерлешүү, полимерлешүү реакциялары 108
VI глава АЙРЫМ ЗАТТАРДЫН ӨНДҮРҮШТӨ АЛЫНЫШЫ
§ 1. Күкүрт кислотасын өндүрүү 116
§ 2. Аммиакты жана азот кислотасын өндүрүү 121
§ 3. Чоюн өндүрүү 126
§ 4. Болот өндүрүү 132
§ 5. Химия өндүрүшүнүн илимий негиздери 135
§ 6. Кыргызстандагы химия өндүрүшү, анын негизги проблемалары 137
VII глава. ХИМИЯ ЖАНА ЭЛЕКТР ТОГУ
§ 1. Окистенүү-калыбына келүү реакциялары жана аларды теңдөөнүн электрондук баланс ыкмасы 144
§ 2. Электр тогу жана химиялык реакциялардын себептери. Электр-химия 148
§ 3. Металлдардын электр-химиялык чыңалуу катары 150
§ 4. Гальваникалык элементтер, аккумуляторлордун иштөө принциби 152
§ 5. Электролиз жана анын колдонулушу 154
§ 6. Коррозия, анын түрлөрү жана мааниси 157
VIII глава. ЭЛЕМЕНТТЕРДИН ХИМИЯСЫ БОЮНЧА БИЛИМДИ СИСТЕМ АЛ АШТЫРУУ
§ 1. Химиялык элементтердин жаратылышта таркалышы, мезгилдик системадан алган орду 160
§ 2. Металл эместер, алардын физика-химиялык касиеттери, алынышы жана колдонулушу 161
§ 3. Айрым металл эместердин алынышы жана колдонулушу 166
§ 4. Суутек — жаратылышта таралышы, алынышы, касиеттери жана колдонулушу 168
§ 5. Металлдар — жаратылыштаалардын таркалышы, алынышы, физика-химиялыкк асиеттери жана колдонулушу 171
IX глава, ӨТМӨ МЕТАЛЛДАРДЫН ХИМИЯСЫ
Өтмө металлдардын мезгилдик системадан алган орду 179
§ 1. Жез подгруппасынын металлдары 179
§ 2. Цинк подгруппасынын металлдары 182
§ 3. Титан подгруппасынын металлдары 188
§ 4. Хром подгруппасынын металлдары 190
§ 5. VIII группанын d<-элементтеринежалпымүноздомо 200
Х глава. КОМПЛЕКСТИК БИРИКМЕЛЕР
§ 1. Комплекстик бирикмелер жана алардын номенкпатурасы 209
§ 2. Комплекстик бирикмелердин кпассификациясы 213
§ 3. Комплекстик бирикмелердин изомериясы 214
XI глава. ДИСПЕРСТИК СИСТЕМАЛАР ЖАНА КОЛЛОИДДИК ЭРИТМЕЛЕР
§ 1. Дисперстик системалар жөнүндө түшүнүк жана алардын кпассификациясы 219
§ 2. Коллоид эритмелеринин өзгөчөлүктөрү жана алыныш шарттары 220
§ 3. Коллоиддердин касиеттери 223
XII глава. ХИМИЯ ЖАНА ЭКОЛОГИЯ
§ 1. Минералдык жер семирткичтер 227
§ 2. Айлана-чөйрөнү коргоонун негизги проблемалары 230
ТИРКЕМЕЛЕР 235
ПАЙДАЛАНЫЛГАН АДАБИЯТТАР 237