Кыргызстандын тарыхы. 11 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргызстандын тарыхы. 11 класс. КТ


Автор: Осмонов Ө., Мырзакматова А.

Год: 2012

Кыргызстандын тарыхы: урунттуу учурлар (XIX к. ортосунан азыркы мезгилге чейин). Орто мектептин 11-кл. учун окуу китеби

Кыргызстандын тарыхы: урунттуу учурлар (XIX к. ортосунан азыркы мезгилге чейин). Орто мектептин 11-кл. учун окуу китеби

Кол-во страниц:288 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

Окуучуларга 3
I бөлүм. КЫРГЫЗСТАН РОССИЯ ИМПЕРИЯСЫНЫН ЖАНА СССРдин КУРАМЫНДА
§ 1. Кыргызстандын Россияга каратылышынын өбөлгөлөрү 5
§ 2. Түндүк Кыргызстандын Россияга каратылышы 14
§ 3. 1873-1876-жж. көтөрүлүш. Түштүк Кыргызстанды. Россиянын басып алышы 21
§ 4. Падышачылыктын колониялык саясаты 31
§ 5. Кыргызстандагы улуттук-боштондук күрөш 41
§ 6. Кыргызстандын XIX к. ортосунан 1917-ж. чейинки маданияты 51
§ 7. Маданий турмуштагы жанылыктар 59
§ 8. Падышалык бийлик кулагандан кийинки саясий кырдаал 67
§ 9. Совет бийлигинин орношу жана пролетариат диктатурасынын чыцдалышы 73
§§ 10—11. Совет бийлигинин алгачкы мезгилиндеги социалдык-экономикалык курулуш (1917—1940 ) 82
§12. Совет бийлигинин улут саясаты 99
§ 13. Кыргыз мамлекетинин негизделиши жана өнүгүшү 104
§14. Тоталитардык режимдин күчөшү. Массалык жазалоолор 114
§15. Кыргызстандын жоокерлердин Улуу Ата мекендик согуштагы эрдиктери 121
§16. Тылдагы күжүрмөн эмгек 132
§17. Бүлүнгөн эл чарбасын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү (1946-1964-жж.) 139
§18. Кыргызстан волюнтаристтик реформалар мезгилинде (1953—1964-жж.) 146
§19. Кыргызстан «Өнүккөн социализм» мезгилинде (1964—1985-жж.) 152
§ 20. Айыл чарба өндүрүшү жана айыл-кыштактардын социалдык турмушу 160
§21. «Кайра куруу» жылдарындагы Кыргызстан (1985—1990-жж.) 166
§ 22. Социалдык маселелердин курчушу. От коогалаңы 177
§ 23. Совет бийлигинин алгачкы жылдарында маданияттын өнүгүшү 184
§ 24. Улуу aтa мекендик согуш учурундагы жана согуштан кийинки мезгилдеги маданият (1941-1964-жж.) 193
§ 25. маданият љнњгњњ жолунда (1964—1990-жж.) 200
II бөлүм. ЭГЕМЕНДҮҮ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
§ 26. СССРдин тарашы. эгемендүү Кыргыз Республикасынын жаралышы 213
§ 27. Коомдук-саясий турмуштагы өзгөрүүлөр 218
§ 28. Эгемендүт Кыргызстандын экономикалык абалы 231
§ 29. Калктын социалдык турмушу 239
§ 30. Эгемендүү Кыргызстандын руханий турмушу 247
§ 31. Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты жана эл аралык байланыштары 260
§ 32. Чет өлкөдө жашаган кыргыздардын тарыхынан 271
Корутунду 285