Мамлекет жана укук негиздери

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Мамлекет жана укук негиздери


Автор: Эсенканов К,

Год: 2003

«Адам жана коом» предметинин башталгыч курсу Орто мектептин 9-классы учун окуу китеби Кыргыз Республикасынын билим жана маданият министрлиги бекиткен

«Адам жана коом» предметинин башталгыч курсу Орто мектептин 9-классы учун окуу китеби Кыргыз Республикасынын билим жана маданият министрлиги бекиткен

Кол-во страниц:152 Язык:Кыргызский Издательство:«Учкун»

МАЗМУНУ
Глава 1. Мамлекет, укук жана адеп-ахлак 5
§ 1. Мамлекет тушунугу, мамлекет тузулушунун жана башкаруунун формалары 5
§ 2. Укук тушунугу, укук жана адеп-ахлак 11
§ 3. Кыргыз Республикасы тузулгөнгө чейинки Кыргыз мамлекеттуулугу жана укугу женунде тууралуу тушунук 17
§ 4. Кыргыз улуттук мамлекетинин калыптанышы жана тузулушу 21
Глава 2. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тузулушу жана мамлекеттик башкаруу 25
§ 5. Кыргыз Республикасынын Конституциясы 25
§ 6. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тузулушунун жалпы принциптери 29
§ 7. Кыргыз Республикасында адамдын укуктары жана эркиндиктери 33
§ 8. Кыргыз Реслубликасындагы мамлекеттик бийлик. Бийликти бөлуунун принциптери 37
§ 9. Кыргыз Республикасынын Президенти - мамлекет башчысы. Президенттик шайлоо. Президенттин ыйгарым укуктары 41
§ 10. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецеши мыйзам чыгаруу бийлигин жургузуучу екулчулуктуу орган 47
§ 11. Аткаруу бийлиги. Өкмөт. Жергиликтуу мамлекеттик администрациялар 51
§ 12. Кыргыз Реслубликасындагы сот бийлиги. Соттор жана сот адилеттиги 55
§ 13. Укук коргоо органдары жана алардын функциялары 58
§ 14. Жергиликтуу өзалдынча башкаруу органдары 62
Глава 3. Кыргыз Республикасынын жараны 66
§ 15. Кыргыз Республикасынын жаранынын укуктары жана милдеттери 66
§ 16. Ата Мекенди коргоо 70
§17. Нике жана уйбулө, ата-эне жана бала 74
§ 18. Эмгектенуугө укук, социалдык камсыздандыруу 79
§ 19. Билим алуга денсоолукту сактоого укуктуулук 84
§ 20. Жарандардын укугун жана эркиндигин коргоо – мамлекеттин милдети 89
Глава 4. Укук бузуу жана жаза. Мыйзамдуулукту сактоо 93
§ 21. Укук бузуулардын турлөру 93
§ 22. Жазалардын турлөру 96
§ 23. Укук бузуунун себептери 100
§ 24. Мыйзамдуулук жана укуктук тартип 104
§ 25. Укукту коргоо жана ал учун курөшуу 107
Глава 5. Кыргыз Республикасындагы укук тармактары 110
§ 26. Укук тармактары боюнча жалпы тушунук 110
§ 27. Жарандык укук 120
§ 28. Шайлоо укугу 129
§ 29. Жазык укугу 136
§ 30. Соттук процесс 143