Алгебра жана анализдин башталышы. 10 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Алгебра жана анализдин башталышы. 10 класс


Автор: Саламатов Ж., Жураев М., Аманкулов Т.

Год: 2009

Алгебра жана анализдин башталышы. Жалпы билим берүүчү орто мектептердин 10-классы үчүн окуу китеби

Алгебра жана анализдин башталышы. Жалпы билим берүүчү орто мектептердин 10-классы үчүн окуу китеби

Кол-во страниц:184 Язык:Кыргызский Издательство:Aditi

Кириш сөз 3
§1. Жарым бурчтун тригонометриялык функциялары 5
§2. Кошуунун тригонометриялык формулалары жана алардын натыйжалары 7
§3. Тригонометриялык туюнтмаларды тендеш өзгөртүп түзүү 10
§4. Сан функциялары жөнүндө түшүнүк 12
§5. Сан функциялары менен аткарылуучу амалдар 15
§6. Жуп жана так функциялар 17
§7. Өсүүчү жана кемүүчү функциялар. Экстремумдар 20
§8. Мезгилдүү функциялар 24
§9. Бурч түшүнүгүн жалпылоо 25
§10. Чыныгы сан менен бурчтун чондугунун байланышы 27
§11. Бирдик айлана жана сан огу 28
§12. Сан аргументтүү тригонометриялык функциялардын аныктамалары 30
§13. Сан аргументтүү синус жана косинус функцияларынын касиеттери 31
§14. Сан аргументтүү синус жана косинус функцияларынын графиктери 33
§15. Сан аргументтүү тангенс жана котангенс функцияларынын касиегтери 34
§16. Тескери функция жөнүндө түшүнүк 37
§17. Сан аргументтүү тескери тригонометриялык функциялар 38
§18. Жөнөкөй тригонометриялык тендемелер 42
§19. Тригонометриялык теңдемелерди чыгаруу 46
§20. Тригонометриялык тендемелердин системаларын чыгаруу 48
§21. Жөнөкөй тригонометриялык барабарсыздыктар 49
§1 Пределдер 52
Сан удаалаштыгынын предели 52
Пределдин негизги касиеттери 58
§2 Функциянын чекиттеги предели жөнүндөгү түшүнүк 60
Функциянын чекиттеги предели 60
Функциянын пределинин негизги касиеттери 62
§3 Аргументтин жана функциянын өсүндүсү 64
§4 Функциянын үзгүлтүксүздүгү жөнүндө түшүнүк 67
§1 Туунду 71
Кыймылдын ылдамдыгы жөнүндөгү маселе 71
Жаныма жөнүндогү маселе 72
Функциянын туундусунун аныктамасы 73
Туундуну эсептоо эрежелери 75
Татаал функция жана анын туундусу 78
Тригонометриялык функциялардын туундулары 81
Туундуну эсептөө эрежелери жана таблицасы 83
Туундунун механикалык жана геометриялык маанилери 85
Жаныманын тендемеси 86
Лагранждын формуласы 87
§2 Жогорку тартиптеги туундулар жөнүндө түшүнүк 90
2.1. Экинчи тартиптеги туундунун механикалык мааниси 91
§3 Туундунун колдонулуштары 92
Туундуну функциянын монотондуулугун изилдоого колдонуу 92
Монотондуулуктун белгилери 92
Туундуну функциянын экстремумдарын табууга колдонуу 97
Экстремумдун шарттары 99
Экстремумдун зарыл шарттары 99
Экстремумдун 1-жетиштүү шарты 101
Экстремумдун 2-жетиштүү шарты 103
§4 Функциянын эн чон жана эн кичине маанилери 106
§5 Функцияны изилдөө жана анын графигин түзүү 112
§6 Туундунун физикада жана техникада колдонулушу 117
II жана III главалар боюнча кайталоо үчүн суроолор, мисалдар 124
§7 Тарыхтан маалыматтар 129
IV глава ЫКТЫМЛЛДЫКТАРТЕОРИЯСЫ ЖАМЛ МАТЕМАТИ КАЛЫКСТАТИС ГЦ КАНЫ И ЭЛЕМЕНТТЕРИ
§1 Ыктымалдыктар теориясынын панда болушу 139
§2 Окуялар жана алар менен болгон амалдар 140
1 -текшерүүчү суроолор. 1 -көнүгүүлөр 140
§3 Ыктымалдыктын аныктамалары жана комбинаториканын формулалары 144
текшерүүчү сурюолор; 2-көнүгүүлөр 149
§4 Ньютондун биному жана кайталанма коз каранды эмес сыноолор 150
Ньютондун биному 150
Кайталанма коз каранды эмес сыноолор 151
текшерүүчү суроолор. 3-көнүгүүлөр 151
§5 Дискреттик кокус чондуктар жана алардын сандык мүноздоөчүлөрү 155
Кокус чондуктун болүштүрүүлүк мыйзамы 155
Математикалык күтүү жана анын касиеттери 157
Дисперсия жана анын касиеттери 158
текшерүүчү суроолор. 4-көнүгүүлөр 160
§6 Ыктымалдыктын биномдук, бир калыпта жана нормалдуу 162
бөлүштүрүлүшү 162
Биномдук болүштүрүү 162
Бир калыптагы жана нормалдуу болүштүрүү 163
текшерүүчү суроолор. 5-конүгүүлор 166
§7 Математикалык статистиканын негизги түшүнүктөрү 167
7.1. Сгатистикалык маанилерди тандоо жана вариациялык катар 167
7.Z. Вариациялык катардын орточо арифметикалык мааниси жана дисперсиясы 170
5-текшерүүчү суроолор жана конүгүүлор 172
Жооптор 174