Жалпы биология. 10-11 класстар. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Жалпы биология. 10-11 класстар. КТ


Автор: Токтосунов А. Т., Рустембеков С. С., Шекеков А. Ш., Алымбаева Б. Б.

Год: 2008

Жалпы биология. Орто мектептердин 10—11 класстары үчүн окуу китеби

Кыргыз Республикасыпып Билим беруу жана илим министрлиги бекиткен.

Жалпы биология. Орто мектептердин 10—11 класстары үчүн окуу китеби

Кыргыз Республикасыпып Билим беруу жана илим министрлиги бекиткен.

Кол-во страниц:321 Язык:Кыргызский Издательство:Министерство образования и науки КР

кириш сөз 3
1-бөлүм. ТИРҮҮ ОРГАНИЗМДЕРДИН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ ЖАНА АЛАРДЫН КӨП ТҮРДҮҮЛҮГҮ 7
2-бөлүм. КЛЕТКА - ТИРҮҮ ОРГАН ИЗМДЕРДИН ТҮЗҮЛҮШ ЖАНА ТИРИЧИЛИК ВИРДИГИ 14
3-бөлүм. КЛЕТКАНЫН ХИМИЯЛЫК КУРАМЫ 41
4-бөлүм. КЛЕТКАДА ЗАТ ЖАНА ЭНЕРГИЯ АЛМАШУУ 55
5-бөлүм. ТУКУМ КУУМА МААЛЫМАТТЫН КЛЕТКА ДЕНГЭЭЛИНДЕ БЕРИЛИШИ 65
6-бөлүм. КӨБӨЙҮҮ 71
7-бөлүм. ОРГАНИЗМДИН ЖЕКЕЧЕ ОРЧҮШҮ - ОНТОГЕНЕЗ 81
8-бөлүм. ОРГАНИЗМДИН ТУКУМ КУУГУЧТУГУ ЖАНА ӨЗГОРГҮЧТҮГҮ 85
9-бөлүм. ТУКУМ КУУГУЧТУКТУН ЗАКОН ЧЕНЕМДҮҮЛYKTOPY 88
12-бөлүм. ГЕНЕТИКА ЖАНА ЭВОЛЮЦИЯ 112
13-бөлүм. СЕЛЕКЦИЯ 115
14-бөлүм. МОЛЕКУЛАЛЫК БИОЛОГИЯ. ГЕН ИНЖЕНЕРИЯСЫ. БИОТЕХНОЛОГИЯ 132
15-бөлүм. ЭВОЛЮЦИЯ. ТИРИЧИЛИК ЭВОЛЮЦИЯСЫ. ЭВОЛЮЦИЯ ЖӨНҮНДӨ TYШYHYK 139
16-бөлүм. ЭВОЛЮЦИЯЛЫК ОКУУ. ДАРВИНГЕ ЧЕЙИНКИ БИОЛОГИЯНЫН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ. АДЕНКИ ЭВОЛЮЦИЯЛЫК КӨЗКАРАШТАР. К. ЛИННЕЙ ЖАНА АНЫН ЭМГЕКТЕРИ. СИСТЕМАТИКАНЫН ӨРЧҮШҮ. Ж. Б. ЛАМАРКТЫН ОРГАНИКАЛЫК ДҮЙНӨНҮН ЭВОЛЮЦИЯСЫ ЖӨНҮНДӨГҮ ОКУУСУ 147
17-бөлүм. ТҮР ЖАНА АНЫН КРИТЕРИЙЛЕРИ 170
18-бөлүм. ЭВОЛЮЦИЯНЫ КЫЙМЫЛГА КЕЛТИРҮҮЧҮ ШАРТТАР 180
19-бөлүм. ОРГАНИКАЛЫК ДҮЙНӨНҮН ТАРЫХЫЙ ОРЧҮШҮ ЖАНА АГА ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨ 187
20-бөлүм. АДАМ ЭВОЛЮЦИЯСЫ 209
21-бөлүм. ЭКОЛОГИЯ ИЛИМИНИН НЕГИЗГИ МАКСАТЫ 223
22-бөлүм. ӨСҮМДҮК МЕНЕН ЖАНЫВАРДЫН СЫРТКЫ ЧӨЙРӨНҮН ШАРТЫНА ЫНГАЙЛАНУУСУ 225
23-бөлүм. АБИОТАЛЫК ШАРТТАР 231
24-бөлүм. БИОТАЛЫК ШАРТТАР 256
25-бөлүм. АНТРОПОГЕНДИК ШАРТТАР 265
26- бөлүм. ПОПУЛЯЦИЯ, БИОЦЕНОЗ-ЭКОСИСТЕМА 271
27-бөлүм. БИОЦЕНОЗ ЖАНА АНЫН СТРУКТУРАСЫ 280
28-бөлүм. ЭКОСИСТЕМА ЖАНА АГА МҮНӨЗДӨМО 285
29-бөлүм. БИОСФЕРА ЖАНА НООСФЕРА 294
30-бөлүм. ЖАРАТЫЛЫШ ЭСТЕЛИКТЕРИН САКТОО 298
Лабораториялык иштер 309
Сөздүк 311
Биологиядагы улуу ачылыштар 317