Кыргыз тили. 10-11 класстар. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз тили. 10-11 класстар. КТ


Автор: Исаков Б.

Год: 2012

Кыргыз тили 10-11 класстар үчүн окуу китеби

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен

Кыргыз тили 10-11 класстар үчүн окуу китеби

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен

Кол-во страниц:445 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

X класс
Бет ачар 3
1 бап.САБАТ САНЖЫРАСЫ 5
§ 1. Энчилүү аттардын жазылышы 5
§ 2. Тырмакчалуу энчилүү аттардын жазылышы 11
§ 3. Кошмок сөздөрдүн жазылышы 17
§ 4. Кош сөздөрдүн жазылышы 19
§ 5. Киринди сөздүн жазылышы 20
§ 6. Сырдык сөздүн жазылышы 21
§ 7. Каратма сөздүн жазылышы 22
§ 8. Төл жана бөтөн сөздүн жазылышы 26
§ 9. Диалогдуу сүйлөмдүн жазылышы 29
§10. Бир өнчөй мүчөлөрдүн жазылышы 33
§11. Жалпылагыч сөз 36
§12. ТБТСынын жазылышы 37
§13. ББТСынын жазылышы 39
§14. Айрым сөздөрдүн айтылышы жана жазылышы 44
§15. Созулма үндүүлөрдүн жазылышы 46
§ 16. Я, Ю, Ё, Етамгаларынын жазылышы 47
§17. Ташымалдоо 49
§18. «Женижок — улууакын» 50
§ 19. Иреттик сан 51
§ 20. Обочолонгон түшүндүрмө мүчөнүн жазылышы 51
§ 21. Ь, Ъ белгилерининжазылышы 52
§ 22. -КК, -ГГ, -ДД, -ТГ, -ММ, -СС, -ПП тыбыштарынын пайда болушу 53
§ 23. Чакчыл түрмоктөрдүн жазылышы 56
§ 24. Айрым сөздөрдүн сүйлөм ичинде үтүр менен ажыратылып жазылышы 57
§ 25. Кыстырынды сөз менен кыстырынды сүйлөм дүн жазылышы 58
§ 26. Чекиттин колдонулушу 59
§ 27.Сабат санжырасы боюнча өзүн өзү текшерүү 60
2 бап.КЕП КУРЖУН 83
§ 28. «Макал» топтому 84
§ 29. «Санат сөз» топтому 92
§ 30. «Сөз берметтери» топтому 97
§ 31. «Мээр сөз» топтому 104
§ 32. «Санжыргалуу казына» топтому 110
§ 33. «Тил кутучасы» топтому 116
§ 34. «Илхам кеп» топтому 121
§ 35. «Сын сөз» топтому 126
§ 36. «Чечен сөз» топтому 133
§ 37. «Насаат сөз» топтому 140
§ 38. Насааттарсенинтурмушунда 145
3 бал.ДИЛБАЯН 149
§ 39. Дилбаяндын түрлөрү 149
§ 40. Дүнүнөн жазуу 151
§ 41. Сомолоп жазуу 153
§42. Сүрөттөп жазуу 154
§ 43. Чечмелеп жазуу 156
§ 44. Тыянактап жазуу 161
§ 45. Иликтеп жазуу 163
§ 46. Сын жазуу 165
§ 47. Жекече пикир 170
§ 48. Маселе котөрүү 171
§ 49. Ангеме 173
§ 50. Ыр 176
§51. Пьеса-дилбаян 177
§ 52. Диалог-дилбаян 180
§ 53. Кыялданып жазуу 181
§ 54. Адабий түрмөктөр 184
§ 55. Ар кыл түрмөктөр 195
4 бап.САНЖЫРГАЛУУ КОРОНГО 199
§ 56. Фонетикалык талдоо 199
§ 57. Морфологиялык талдоо 205
§ 58. Синтаксистик талдоо 215
§ 59. Стилистикалык талдоо 233
§ 60. «Сабат санжырасы» топтому боюнча кайталоо 248
§61. «Жат жазуу» топтомунан 249
XI класс
5 бап.КЕП КУРЖУН 253
§ 62. «Макал» топтому 254
§63. «Санат сөз» топтому 260
§ 64. «Сөз берметтери» топтому 263
§ 65. «Мээр сөз» топтому 269
§ 66. «Санжыргалуу казына» топтому 275
§ 67. «Сөз кутучасы» топтому 283
§ 68. « Илхам көп» топтому 288
§ 69. «Сын сөз» топтому 292
§ 70. «Чечен сөз» топтому 298
§ 71. «Насаат сөз» топтому 305
§ 72. «Нуска кеп» топтому 311
6 бап.«САБАТ САНЖЫРАСЫ» ТОПТОМУ 317
§ 73. Өзүндү өзүң текшер 317
§ 74. «Жат жазуу» топтому 324
7 бап.САНЖЫРГАЛУУ КӨРӨҢГӨ 330
§ 75. Фонетикалык талдоо 330
§ 76. Морфологиялык талдоо 335
§ 77. Синтаксистик талдоо 339
8 бап.ДИЛБАЯН 355
§ 78. Адабий дилбаяндар 356
§ 79. Манкурт жөнүндө дилбаяндар 361
§ 80. Үйдөн жазылчу дилбаяндар 373
§ 81. «Сабат санжырасы» топтому боюнча кайталоо 374
§ 82. «Жат жазуу» топтомунан 374
9 бап.СЕРЕКТИН СЫР САНДЫГЫ 383