Органикалык химия. 10 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Органикалык химия. 10 класс. КТ


Автор: Молдогазиева С. M., Иманкулова Г. И., Кособаева Б. М.

Год: 2008

Органикалык химия. Орто мектептердин 10-классы үчүн окуу китеби

Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлиги бекиткен

Органикалык химия. Орто мектептердин 10-классы үчүн окуу китеби

Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлиги бекиткен

Кол-во страниц:221 Язык:Кыргызский Издательство:Инсанат

Окуучулардын эсине 5
I глаза. Органика лык химиянын жалпы еуроолору жана теориялык жоболору
§1.1. Органикалык химия предмети 7
§1.2. Органикалык заттардагы химиялык байланыштар жана алардын үзүлүшү 11
§ 1.3. Түзүлүш теориясынын келип чыгуу зарылчылыгы (оболгөлөрү) 15
§ 1.4. Органикалык бирикмелердин химиялык түзүлүшү жөнүндөгү A.M. Бутлеровдун теориясы жана теориядан чыккан негизги жоболор 17
§1.5. Комүртек атомунун түзүлүшү жана изомерия кубулушу 23
§1.6. Органикалык бирикмелердеги гомологиялык катарлар 25
§1.7. Органикалык заттардын химиялык түзүлүшү жонүндогү A.M. Бутлеровдун теориясынын мааниси 27
§1.8. Органикалык бирикмелердин классификациясы 29
§1.9. Органикалык бирикмелердин номенклатурасы 32
II глаза. Углеводороддор жөнүндо түтүнүк
§2.1. Чектүү углеводороддор жөнүндо түшүнүк (алкандар) 36
§2.2. Метан жана анын молекуласынын түзүлүшү 37
§ 2.3. Чектүү утлеводороддордун курамы, химиялык жана мейкиндиктик түзүлүшү. Гомологиялык катары, номенклатурасы 40
§2.4. Чектүү углеводороддордун химиялык касиеттери 45
§ 2.5. Нефтинин жолбун газдарындагы жана жаратылыш газындагы чектүү углеводороддор, алардын экономикадагы мааниси 49
§ 2.6. Циклопарафиндер, алардын түзүлүшү, касиеттери, жаратылышта кездешүүсү 52
III глава. Чексиз углеводороддор (алкендер жана алкиндер)
§3.1. Чексиз углеводороддор түшүнүгү 56
§3.2. Этилен жана анын гомологдору (алкендер) 57
§3.3. Алкендердин касиеттери 62
§3.4. Каучук — чексиз мүнөздөгү жаратылыш полимери 68
§3.5. Ацетилен жана анын гомологдору (алкиндер) 71
§ 3.6. Ацетилендин физикалык жана химиялык касиеттери, алынышы, колдонулушу 74
IV глаза. Жыпар жыттуу углеводороддор (арендер)
§4.1. Жыпар жыттуу углеводороддор жөнүндө түшүнүк. Бензол молекуласынын түзүлүшү, гомологдору, изомерлери 79
§4.2. Бензолдун гомологиялык катары, номенклатурасы 83
§4.3. Бензолдун касиеттери 84
§4.4. Углеводороддордун жаратылыштагы булактары 87
§4.5. Нефть продуктуларын крекингдөо 91
§4.6. Ташкомүрдү кайрадан иштетүү 93
§4.7. Углеводороддор арасындагы генетикалык байланыштар 96
§4.8. Уулуу химиялык заттар жонүндө түшүнүктор 99
V глава. Жогорку молекулалуу бирикмелер
§5.1. Полимерлешүү реакциясы жана анын негизинде алынган полимерлер жонүндо түшүнүк 103
§ 5.2. Полимерлердин түзүлүшү жана касиеттери, алардын практикалык мааниси 105
§ 5.3. Синтетикалык жол меиен алынуучу полимерлер. Синтетикалык каучук 109
§5.4. Синтетикалык булалар 113
VI глава. Кьгчкылтектүү органикалык бирикмелер
§6.1. Бир атомдуу чектүү спирттер 130
§ 6.2. Коп атомдуу спирттер, этиленгликоль, глицерин, анын түзүлүшү, касиеттери жана колдонулуштары 139
§ 6.3. Фенолдор, молекуласынын түзүлүшү, алынышы жана касиеттери 143
§6.4. Альдегиддер, түзүлүшү, алынышы, гомология лык катары жана изомерлери, номенклатурасы 148
§6.5. Карбон кислоталары 156
§ 6.6. Карбон кислоталарынын номенклатурасы жана изомерлери, касиеттери жана колдонулушу 156
VII глава. Татаал эфирлер. Майлар
§7.1. Татаал эфирлер. түзүлүшү, алынышы, гомологиялык катары, аталышы, касиеттери жана колдонулушу 172
§7.2. Майлар, алардын курамы, түзүлүшү, касиеттери жана аларды гидролиздөо, гидрлөө 174
VIII глава. Углеводдор
§8.1. Углеводдор, жалпы мүнөздемосү. Глюкоза 180
§ 8.2. Дисахариддер. Сахарозанын касиеттери, таркалышы, алынышы жана колдонулушу 187
§ 8.3. Крахмал, жаратылыш полимерлери, түзүлүшү, касиеттери жана колдонулушу 190
§ 8.4. Целлюлоза (клетчатка), жаратылыш полимерлери, түзүлүшү, касиеттери жана колдонулушу 192
IX глава. Азоту бар органикалык бирикмелер
§9.1. Нитробирикмелер 197
§ 9.2. Аминдср, түзүлүшү, классификациясы, номенклатурасы 200
§ 9.3. Аминдердин физикалык, химиялык касиеттери, алынышы жана колдонулушу 202
§9.4. Аминокислоталар — амфотердүү органикалык бирикмелер 206
§ 9.5. Аминокислоталардын изомериясы, гомологиялык катары, номенклатурасы, алынышы 208
§ 9.6. Аминокислоталардын физикалык жана химиялык касиеттери 210
§9.7. Белоктор. Жалпы мүноздөмөсү. Структурасы 213
§ 9.8. Белоктор жаратылыштагы жогорку молекулалуу заттар катары 218
§ 9.9. Нуклеин кислоталары 221