Физика. 10 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Физика. 10 класс. КТ


Автор: Койчуманов М., Сулайманова О.

Год: 2008

Физика. Орто мектептердин 10-классы үчүн окуу китеби

Кыргыз Республикасынын Вилим беруу жана илим министрлиги бекиткен

Физика. Орто мектептердин 10-классы үчүн окуу китеби

Кыргыз Республикасынын Вилим беруу жана илим министрлиги бекиткен

Кол-во страниц:257 Язык:Кыргызский Издательство:Инсанат

Киришүү 3
I глава. Кинематиканын негиздери
§ 1. Түз сызыктуу бир калыптагы кыймыл 4
1-көнүгүү
7
§ 2. Түз сызыктуу бир калыптагы эмес кыймыл 7
§ 3. Түз сызыктуу бир калыптагы ылдамдатылган кыймыл. Ылдамдануу 10
2-көнүгүү 11
§ 4. Ылдамдатылган кыймыл кезиндеги өтүлгөн жолдун формуласы 11
3-көнүгүү 14
§ 5. Векторлор. Векторлорду кошуу жана кемитуу 14
II глава. Ийри сызыктуу кыймыл
§ 6. Ийри сызыктуу кыймыл 20
§ 7. Нерсенин айлана боюнча кый­мыл ы. Вурчтук жана сызыктуу ылдамдыктар 22
4-көнүгүү 24
§ 8. Борборго умтулуучу ылдамда­нуу жана борборго умтулуучу куч 25
5-көнүгүү 28
§ 9. Тик өйдө ыргытылган же төмөн түшкөн нерселердин кыймылы- нын негизги формулалары 28
6-көнүгүү 31
III глава. Динамиканын негиздери
§ 10. Ньютондун 1-закону 33
§ 11. Куч. Масса — инерттуулуктун чени 36
§ 12. Ньютондун 2-закону 38
§ 13. Ньютондун 3-закону 40
7-көнүгүү 42
§ 14. Импульс. Импульстун сакталуу закону 43
8-көнүтүү 44
§ 15. Бүткүл дүйнөлүк тартылуу кучу. Тартылуунун турактуулугу 45
§16. Тартылуу күчүнүн аракеттери. Эркин тушуу жана анын ылдамдануусу. Оордук кучу. Салмак 46
9-көнүгүү 50
§17. Жердин жасалма жандоочулары (спутниктери). Биринчи жана экинчи космос ылдам- дыктары 52
IV глава. Жаратылыштагы күчтор
§18. Сүрүлүү кучу. Сүрүлүү коэффициенти. Сүрүлүүнүн түрлорү 56
§19. Сүрүлүүнүн ролу 59
10-көнүгүү 59
V глава. Жумуш жана энергия
§ 20. Жумуш. Жумуштун жалпы формуласы 62
11-көнүгүү 64
§ 21. Кубаттуулук. Кубаттуулуктун бирдиктери 64
12-көнүгүү 66
§ 22. Энергия. Механикалык энергиянын түрлөрү 67
13-көнүгүү 70
§ 23. Шамалдын жана суунун энергияларьш пайдалануу 71
§ 24. Деформация. Серпилгичтүү жана калдыктуу деформациялар 73
§ 25. Серпилгич деформациянын түрлөрү 75
§ 26. Гук закону 77
§ 27. Серпилгичтүү деформацияланган пружинанын энергиясы 79
14-көнүгүү 81
VI глава. Суюктуктардын (газдардып) механикасы
§ 28. Суюктуктардын касиети. Басым. Паскаль закону. Көтөpүү күчү 83
§ 29. Архимед закону 86
15-көнүгүү 89
§ 30. Ламинардык жана турбуленттик агымдар. Бернулли тендемеси. Статикалык жана динамикалык басымдар. Пульверизатор. Суюктуктардын кыймылы 89
VII глава. Мсханикалык термелүүлөр жана толкундар
§31. Мехаиикалык эркин жана аргасыз термелүүлөр, анын мүнөздөмөлөрү 96
§ 32. Толкун. Толкундун негизги мүнөздөмөлөрү. Толкундун түрлөрү 101
§ 33. Толкундун интерференциясы, дифракциясы. Когеренттүү булактар. Туруучу толкун. Интерференция 103
§ 34. Үн толкундары, анын мүнөздөмөлөрү. Үндүн интерференциясы, резонансы. Туруучу толкундар 106
§ 35. Ультраүн жана анын колдонулушу 109
16-көнүгүү 110
VIII глава. Молекулалык физика
§ 36. Молекулалык-кинетикалык теориянын негизги жоболору, алардын иш жүзүндө далилдениши 112
§ 37. Атом. Молекула. Массанын атомдук бирдиги. Моль масса. - Заттын саны. Авогадро саны 114
17-көнүгүү 116
§ 38.Идеалдык газ. Кагылышуу саны, эркин жол жүрүүнүы орточо узундугу 117
§ 39.Температура түшүнүгү. Орточо квадраттык ылдамдыктын жана орточо кинетикалык энергиянын температура менен байланышы. Больцман турактуулугу 120
18-көнүгүү 123
IX глава. Идеалдык газдын закондору
§ 40. Газ абалы жана анын параметрлери: V. Р жана Т 126
§ 41.Идеалдык газ абалынын тендемеси 129
19-көнүгүү 131
§ 42.Реалдык газ. Реалдык газ абалынын тендемеси. Изотермалар. Заттын газ жана суюк абалдарынын озара байланышы 131
X глава. Термодина ми канын негизлери
§ 43. Идеалдык жана реалдык газдын ички энергиясы, анын өзгөрүү жолдору 136
§ 44. Жылуулук саны жана анын формуласы 138
§ 45.Термодинамикадагы жумуш. Жумуштун P. V координата окторунда мүнөздолүшү 139
§ 46.Газдардын жылуулук сыйымдуулуту 141
20-көнүгүү 142
§ 47. Термодинамиканын 1-закону жана анын математикалык туюнтулушу 142
§ 48. Термодинамиканын 1-законунун түрдүү процесстерде колдонулушу, ал процесстер учурундагы жумуш 144
§ 49. Кайталануучу жана кайта- ланбоочу процесстер. Жылуу­лук процессинин кайталанбоочулугу 146
§ 50. Жылуулук кыймылдаткычтары. Карно цикли. ПАК 148
§ 51. Алгачкы түбөлүк кыймылдат- кыч. Жылуулук кыймылдат- кычтары жана экология 151
XI глава. Суюктуктар. Суюктуктардын түзүлүшү
§ 52. Суюктуктар. Беттик тартылуу 156
§ 53.Беттик тартылуу коэффициенти 158
§ 54.Нымдоо жана нымдабоо. Капиллярдуулук. Суюктуктун ийрилик бетиндеги кошумча басымдар 159
21-көнүгүү 162
§ 55. Буулануу 163
§ 56. Кайноо. Кайноо температурасынын басымга көзкарандылыгы 165
§ 57. Абанын нымдуулугу 167
22-көнүгүү 170
XII глава. Катуу нерселер
§ 58. Аморфтук жана кристаллдык катуу нерселер 173
§ 59. Катуу нерселердин эрүүсү. Эрүү- нүн жана кристаллдашуунун салыштырма жылуулугу 175
§ 60. Катуу нерселердин касиеттерин изилдөө боюнча жергиликтүү окумуштуулардын изилдөөлөрү 177
23-көнүгүү 180
XIII глава. Электр-динамиканын негиздери. Электр-статика
§ 61. Электр-динамика эмнени окутат 183
§ 62.Элементардык заряд. Нерселерди заряддоо 183
§ 63. Электр зарядынын сакталуу закону. Кулон закону 185
24-көнүгүү 188
§ 64. Электр талаасы 188
§ 65. Электр талаасынын күч сызыктары 191
§ 66. Потенциал. Потенциалдар айырмасы. Талаанын чыналышы менен потенциалдар айырмасынын байланышы 193
25-көнүгүү 196
§ 67. Электр талаасындагы өткөргүчтөр жана диэлектриктер 196
§ 68. Диэлектриктик откөрүмдүүлүк 197
§ 69. Электр сыйымдуулугу. Конденсатор 199
§ 70. Жалпак конденсатордун электр сыйымдуулугу 201
26-көнүгүү 202
XIV глава. Турактуу электр тогу
§ 71. Электр тогу. Ток күчү. Токтун пайда болуу шарттары 205
§ 72.Чынжырдын болүгү үчүн Ом закону. Өткөргүчтүн каршылыгы. Салыштырма каршылык 208
§ 73. Ток булагы. Ток булагынын электр кыймылдаткыч күчү 212
§ 74.Толук чынжыр үчүн Ом закону 213
27-көнугүү 215
XV глава. Түрдүү чойродогү электр тогу
§ 75. Металлдардын электр откорүмдүүлүгү. Каршылыктын температурага козкарандылыгы. Ашыкча өткөрүмдүүлүк 218
§ 76. Газдардагы токтун табияты. Разряд жана анын түрлорү 221
§77. Өз алдынча разряддын түрлөрү 223
§ 78. Плазма жана анын колдонулушу. Плазманы изилдөодогү республикабыздагы окумуштуу­лардын салымы 225
§ 79. Суюктуктардагы электр тогунун табияты. Электролиз 227
§ 80. Электролиз үчүн Фарадей закондору 229
§ 81. Жарым өткөргүчтогү токтун табияты. Өздүк жана кошулмалуу өткөрүмдүүлүк. Донорлор жана акцепторлор 231
§ 82. р—п контактынын касиети 235
§ 83. Вакуумдагы электр тогунун табияты 237
§ 84.Термоэлементтер. Термобатареялар 239
§ 85. Жарым өткөргүчтүү күн батареялары 241
§ 86. Күн энергиясын электр энергиясына айландыруу боюнча кыргызстандык окумуштуулар жүргүзгөн изилдоолөр 242
28-көнүгүү 246
Лабораториялык жумуштар 248
Конүгүүлордүн жооптору 252