Химия. 10 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Химия. 10 класс


Автор: Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г.

Год: 1991

Химия. 10 класс

Кол жазма мектептин химия окуу китептеринин конкурсунда сыйлыкка татыктуу болгон

Биринчи басылышы 1996-жылы жарык коргон.

Кол-во страниц:2002 Язык:Кыргызский Издательство:Министерство образования и науки КР

Окуу китебин какдайча пайдалануу керек 3
Кириш сөз 5
I ГЛАВА. Органикалык бирикмелсрднн химиялык түзүлүш теориясы 8
§ 1. Органикалык заттардын химиялык түзүлүш теориясынын пайда бол ушу
§ 2. Органикалык заттардын химиялык түзүлүш теориясынын неги зги жоболору
§ 3. А. М. Бутлеровдун органикалык заттардын түзүлүш теориясынын мааниси 10
§ 4. Органикалык бирикмелердеги химиялык байланыштардын зяектрондук табигаты
II ГЛАВА. Чектүү көмүрсуутектөр (алкаидар же парафиндер) 12
III ГЛАВА. Циклопарафиидер (циклоалкандар) 24
1-лабораториялык тажрыйба 26
практикалык иш 27
IV ГЛАВА. Чексиз комүрсуутсктер (алкендср, алкадиендер жана алкиндер) 29
§ 1. Этилен. Этилендин гомологдору 30
§ 2. Диен көмүрсуутектери жөнүндө түшүнүк 40
§ 3. Табигат каучугу 42
§ 4. Ацетилен жана анын гомологдору 45
2-практикалык иш 50
V ГЛАВА. Ароматтык комүрсуутектер (арсндср) 61
VI ГЛАВА Көмүрсуутсктердин табигат булактары жана алардын кайра иштетклиши 63
§ 1. Табигат пазы
§ 2. Кошо ксхпешүүчү нефти гыдары
§ 3. Нефть 66
§ 4. Коксохимия өнлүрүшү 70
§ 5 Өлкөбүздө энергетиканын онүгүшү жана комүрсуутектер сырьесун эл чарбасында пайдалануунун структурасынын өзгөрүү проблемалары 73
2-лабораториялык тажрыйба 75
VII ГЛАВА. Спирттер жана фенолдор 76
§ 1. Бир атомдуу чектүү спирпер. Молекулаларынын түзүлүшү
§ 2. Kөп атомдуу слирттер 85
§ 3. Фенолдор 89
3-жана 4-лабораторнялык тажрыйбалар 94
3-практикалык иш
VIII ГЛАВА. Альдетддер жана карбон кычкыллыктарды 96
§ 1. Альдетддер
§ 2. Карбон кычкыддыктары 103
5-жана 6-лабораториялык тажрыйбалар 114
4-практмкалыкиш 115
5-практикалыкиш 116
IX ГЛАВА. Татал эфирлер. Майлар
§ 1. Татал эфирлер
§ 2. Майлар 119
7-жана 8-лабораториялык тажрыйбалар 123
6-практикалык иш 124
X ГЛАВА. Көмүртектүүсуулар
§ 1. Глюкоза 126
§ 2. Сахароза 130
§ 3. Крахмал 132
§ 4. Целлюлоза 134
9-. 10-. 11-жана 12-лабораториялык тажрыйбалар 138
7-практикалык иш 139
Тиркеме 141
Маселелердин жооптору 158