Дүйнөнүн экономикалык жана социалдык географиясы. 10 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Дүйнөнүн экономикалык жана социалдык географиясы. 10 класс. КТ


Автор: Осмонов А. О., Чодураев Т. М.

Год: 2011

Дүйнөнүн экономикалык жана социалдык географиясы. Орто мектептин 10-классы үчүн окуу китеби

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим министрлиги бекиткен

Дүйнөнүн экономикалык жана социалдык географиясы. Орто мектептин 10-классы үчүн окуу китеби

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим министрлиги бекиткен

Кол-во страниц:286 Язык:Кыргызский Издательство:Инсанат

I Бөлүм.
ДҮЙНӨГӨ ЖАЛПЫ МҮҢӨЗДӨМӨ
Дүйнөнүн учурдагы саясий картасыi 5
§ 1. Азыркы-кездеги дүйнөдөгү өлкөлөрдүн көп түрдүүлүгү 5
§ 2. Эл аралык мамилелердин дүйнөнүн сайсий картасына тийгизген таасири 9
§ 3. Дүйнө өлкөлөрүнүн мамлекеттик түзүлүшү 11
§ 4. Саясий география жөнүндө түшүнүк 13
Дүйнөнүн жаратылыш ресурстарынын географиясы 17
§ 5. Айлана чөйрөнүн булганышы жана аны коргоо 17
§ 6. Географиялык ресурс таану жана геоэкология 20
Дүйнө калкынын географиясы 28
§ 7. Дүйнөдөгү калктын саны жана өсүшү 28
§ 8. Калктын курамы (түзүлүшү) 34
§ 9. Калктын жайгашуусу, жыштыгы жана миграциясы 38
§ 10. Шаар жана элет (айыл-кыштак) калкы 40
Илимий-техникалык революция жана дүйнолүк чарба 51
§11. Илимий-техникалык революция 51
§ 12. Дүйнөлүк чарба 55
§13. Дүйнөлүк чарбанын тармактык жана аймактык түзүлүшү 58
§ 14. Чарба тармактарынын жайгашуу факторлору 63
Дүйнөлүк чарбанын тармактарынын географиясы 72
§15. Өнөр жай географиясы 72
§ 16. Айыл чарбасынын жана балык уулоонун географиясы 88
§17. Транспорт географиясы 99
§ 18. Эл аралык экономикалык мамилелер 104
II Бөлүм. ДҮЙНӨНҮН РЕГИОНДОР БОЮНЧА МҮНӨЗДӨМӨСҮ
Чет өлколү-к Европа (КМШдан тышкары) 117
§19. Чет өлкөлүк Европанын жалпы мүнөздөмөсү 117
§ 20. Чет өлкөлүк Европанын калкынын жана чарбасынын жайгашуусунун географиясы 129
§ 21.4 Чет өлкөлүк Европанын субрегиондору 135
§ 22. Германия Федеративдик Республикасы 135
Чет өлкөлүк Азия (КМШдан тышкары) 150
§ 23. Чет өлкөлүк Азиянын Жалпы мүнөздөмөсү 150
§ 24. Кытай Эл Республикасы 156
§ 25. Япония 162
§ 26. Индия 169
KMШ өлкөлөрү 186
§ 27. Россия Федерациясы (РФ) 186
§ 28. Казакстан Республикасы 197
§ 29. Украина 199
Африка 208
§ 30. Африканын жалпы мүнөздөмөсү 208
§ 31. Африканын субрегиондору жана ири өлкөлөрү 215
Түндүк Америка 225
§ 32. Америка
Кошмо Штаттары (AKШ) 225
§ 33. Канада 240
Латын Америкасы жана Австралия 250
§ 34. Латын Америкасынын жалпы мүнөздөмөсү 250
§ 35. Бразилия 256
Австралия 258
Терминдердин жана кыскартуулардын сөздүгү 267
Тиркеме 270