Экономика макроэкономиканын негиздери. 10 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Экономика макроэкономиканын негиздери. 10 класс. КТ


Автор: Мусакожоев Ш. М.

Год: 2012

Экономика макроэкономиканын негиздери. 10 класс

Жалпы билим беруүчү орто мектептер» гимназиялар жана лицейлер үчүн окуу китеби

Экономика макроэкономиканын негиздери. 10 класс

Жалпы билим беруүчү орто мектептер» гимназиялар жана лицейлер үчүн окуу китеби

Кол-во страниц:175 Язык:Кыргызский Издательство:Инсанат

КИРИШҮҮ 3
I ГЛАВА. КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮСҮНҮН ЭТАПТАРЫ 4
тема. XIX кылымдын аягы — XX кылымдын башындагы Кыргызстандын экономикасы (салттык экономикалык система) 4
тема. Совет бийлигинин алгачкы жылдарындагы (1917-1940-жж.) өнүгүү 9
тема. Кыргызстандын экономикасы согуш жылдарындагы (1941-1945-жж.) 10
тема. Кыргызстандын борборлошкон пландоо экономикасы ( 1946-1990-жж.) 12
тема. Кыргызстандын эгемендүүлүккө ээ болгондон кийинки жаны экономикалык системада өнүгүүсү 14
II ГЛАВА. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ МАКРОЭКОНОМИКАЛЫК САЯСАТТЫН НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ 17
тема. Акча-кредит саясаты
тема. Салык-бюджет саясаты 63
тема. Инновациялык-инвестиция саясаты 91
тема. Мамлекеттин социалдык жана улуттук
киреше саясаты 110
тема. Республикадагы экономикалык реформанын негизги багыттары 121
тема. Тышкы экономикалык саясат 128
III ГЛАВА. ДҮЙНӨЛҮК ЭКОНОМИКА 147
тема. Дүйнөлүк рынок 147
тема. Эл аралык соода 151
тема. Дүйнөлүк валюта системасы 154
тема. Көз карандысыз Мамлекеттердин
Шериктештиги менен кызматташтык 158
тема. Эл аралык экономикалык интеграция 163
IV ГЛАВА. ДҮЙНӨДӨГҮ ГЛОБАЛДУУ КӨЙГӨЙЛӨР 166
Корутундулап текшерүү (тест жүргүзүү) 171
Пайлаланылган алабмяттар 174