Алгебра жана анализдин башталышы. 9 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Алгебра жана анализдин башталышы. 9 класс


Автор: Саламатов Ж., Жураев М., Аманкулов Т.

Год: 2009

Алгебра жана анализдин башталышы

Жалпы билим берүүчү орто мектептердин 10-классы үчүн окуу китеби

Ондолуп, экинчи басылышы

Алгебра жана анализдин башталышы

Жалпы билим берүүчү орто мектептердин 10-классы үчүн окуу китеби

Ондолуп, экинчи басылышы

Кол-во страниц:183 Язык:Кыргызский Издательство:Aditi

ириш сөз 3
1 ГЛАВА. САН APГУМЕНТТҮҮ ФУНКЦИЯЛАР. ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫК ФУНКЦИЯЛAP, ТЕНДЕМЕЛЕР ЖАНА БАРАБАРСЫЗДЫКТАР
§1. Жарым бурчтун тригонометриялык функциялары 5
§2. Кошуунун тригонометриялык формулалары жана алардын на гыйжалары 7
§3. Тригонометриялык туюнтмаларды теңдеш өзгөртүп түзүү 10
§4. Сан функциялары жөнүндө түшүнүк 12
§5. Сан функциялары менен аткарылуучу амалдар 15
§6. Жуп жана так функциялар 17
§7. Өсүүчү жана кемүүчү функциялар. Экстремумдар 20
§8. Мезгилдүү функциялар 24
§9. Бурч түшүнүгүн жалпылоо 25
§10. Чыныгы сан менен бурчтун чондугунун байланышы 27
§11. Бирдик айлана жана сан огу 28
§12. Сан аргументтүү тригонометриялык функциялардын аныктамалары 30
§13. Сан аргументтүү синус жана косинус функцияларынын касиеттери 31
§14. Сан аргументтүү синус жана косинус функцияларынын графиктери 33
§15. Сан аргументтүү тангенс жана котангенс функцияларынын касиеттери 34
§16. Тескери функция жөнүндө түшүнүк 37
§17. Сан аргументтүү тескери тригонометриялык функциялар 38
§18. Жөнөкөй тригонометриялык тендемелер 42
§19. Тригонометриялык тендемелерди чыгаруу 46
§20. Тригонометриялык тендемелердин системаларын чыгаруу 48
§21. Жөнөкөй тригонометриялык барабарсыздыктар 49
II ГЛАВА. АНАЛИЗДИН БАШТАЛЫШЫ ФУНКЦИЯНЫН ПРЕДЕЛИ ЖАНА ҮЗГҮЛТҮК СҮЗДҮГҮ
§1 Пределдер. Сан удаалаштыгынын предели 52
Пределдин негизги касиеттери 58
§2 Функциянын чекиттеги предели жөнүндөгү түшүнүк 60
Функциянын чекиттеги предели 60
Функциянын пределинин негизги касиеттери 62
§3 Аргументтин жана функциянын есүндүсү 64
§4 Функциянын үзгүлтүксүздүгү жөнүндө түшүнүк 67
III ГЛАВА ТУУНДУ ЖАНА АНЫЙ КОЛДОНУЛУШТАРДЫ
§1 Туунду 71
Кыймылдын ылда.мдыгы жөнүндөгү маселе 71
Жаныма жөнүндогү маселе 72
Функциянын туундусунун аныктамасы 73
Туундуну эсептөө эрежелери 75
Татаал функция жана анын туундусу 78
Тригонометриялык функциялардын туундулары 81
Туундуну эсептөө эрежелери жана таблицасы 83
Туундунун механикалык жана геометрнялык маанилери 85
Жаныманын тендемеси 86
Лагранждын формуласы 87
§2 Жогорку тартиптеги туундулар жөнүндө түшүнүк 90
Экинчи тартиптеги туундунун механикалык мааниси 91
§3 Туундунун колдонулуштары 92
Туундуну функциянын монотондуулугун изилдөөгө колдонуу 92
Монотондуулуктун белгилери 95
Туундуну функциянын экстремумдарын табууга колдонуу 97
Экстремумдун шарттары 98
Экстремумдун зарыл шарттары 99
Экстремумдун 1-жетиштүү шарты 101
Экстремумдун 2-жетиштүү шарты 103
§4 Функциянын эн чон жана эн кичине маанилери 106
§5 Функцияны изилдөө жана анын графигин түзүү 112
§6 Туундунун физикада жана техникада колдонулушу 117
II жана III главалар боюнча кайталоо үчүн суроолор, мисалдар 124
§7 Тарыхтан маалыматтар 129
IV ГЛАВА ЫКТЫМАкДЫКТАР ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МАТЕМАТИКАЛЫК СТАТИСТ11КАНЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИ
§1 Ыктымалдыктар теориясынын панда болушу 139
§2 Окуялар жана алар менен болгон амалдар 140
1 -текшерүүчү суроолор. 1 -көнүгүүлөр 144
§3 Ыктымалдыктын аныктамалары жана комбинаториканын формулалары 144
2-текшерүүчү суроолор; 2-көнүгүүлөр 149
§4 Ньютондун биному жана кайталанма коз каранды эмес сыноолор 150
Ньютондун биному 150
Кайталанма коз каранды эмес сыноолор 151
3-текшерүүчү суроолор. 3-көнүгүүлөр 155
§5 Дискреттик кокус чондуктар жана алардын сандык мүнөздөөчүлөрү 155
Кокус чондуктун бөлүштүрүүлүк мыйзамы 155
Математикалык күтүү жана анын касиеттери 157
Дисперсия жана анын касиеттери 158
4-текшерүүчү суроолор. 4-көнүгүүлөр 160
§6 Ыктымалдыктын биномдук, бир калыпта жана нормалдуу 162
бөлүштүрүлүшү 162
Биномдук бөлүштүрүү 162
Бир калыптагы жана нормалдуу бөлүштүрүү 163
5-текшерүүчү суроолор. 5-көнүгүүлөр 166
§7 Математикалык статистиканын негизги түшүнүктөрү 167
Статисгикалык маанилерди тандоо жана вариациялык катар 167
Вариациялык катардын орточо арифметикалык мааниси жана дисперсиясы 170
5-текшерүүчү суроолор жана көнүгүүлөр 172
Жооптор 174