Биология. 9 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Биология. 9 класс. КТ


Автор: Доолоткелдиева Т., Ахматова А. Т., Давлетова Ч. С., Алымбаева Б. Б.

Год: 2015

Биология. Тиричиликтин жалпы мыйзам ченемдүлүктөрү. 9-кл. үчүн окуу китеби 

Биология. Тиричиликтин жалпы мыйзам ченемдүлүктөрү. 9-кл. үчүн окуу китеби 

Кол-во страниц:256 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

1-бөлум. Жердеги жашоонун белгилери жана структуралык түзүлүшү
§ 1. Тирүү организм менен жансыз табияттын айырмачылыктары 5
§ 2. Тиричиликтин түзүлүшүнүн деңгээлдери жана андагы процесстер 11
2-бөлум. Жашоо түзүлүшүнүн молекулалык-генетикалык деңгээли
§ 3. Тиричиликтин органикалык эмес компоненттери: суу жана минералдык туздар 17
§ 4. Органикалык компоненттер: белоктор, майлар, углеводдор, нуклеин кислоталары, АТФ 22
§ 5. Тукум куучулук жана өзгөргүчтүк 36
§ 6. Тукум куучулук жөнүндө маалымат жана генетикалык код 43
§ 7. Матрицалык реакциялар — тирүү организмдерге генетикалык маалыматты берүү жана жөнгө салуу 46
§ 8. Мутациялар — генетикалык материалдын тукум куучу өзгөргүчтүгү 52
3-бөлум. Тиричиликтин түзүлүшүнүн клеткалык деңгээли
§ 9. Клетканын ачылыш тарыхы жана анын изилдениши 57
§ 10. Эукариоттук клеткалардын органоиддери жана алардын өз ара аракеттешүүсү 65
§11. Клеткадагы зат алмашуу жана анын эки жагы 70
§ 12. Фотосинтез жана хемосинтез 73
§ 13. Клеткалардын хромосомалык топтому тиричиликтин мүнөздүү негизи катары 76
§ 14. Клетканын бөлүнүшү — клеткалык деңгээлде тирүү организмдер өзүн өзү жаратуучу катары. Митоз, анын фазалары, митоздун биологиялык мааниси 79
4-бөлум. Тиричиликтин түзүлүшүнүн организмдик деңгээли
§ 15. Организмдер дин коп түрдүүлүгү, жашоонун клеткалык жана клеткасыз формалары 84
§16. Организмдердин өзүн өзү кайрадан жаратуусу 91
§ 17. Жаныбарларда жыныс клеткаларынын жетилиши. Мейоз. Репродукциялуу органдар 96
§ 18. Уруктануу жана жаныбарлардын түйүлдүгүнүн өрчүшү 103
§19. Туулгандан кийинки жаныбарлардын өрчүшү 110
§ 20. Өсүмдүктөрдө жыныстык клеткалардын жетилиши жана жыныстык көбөйүү 114
§21. Организмде белгилердин тукум куучулугу 120
§ 22. Организмдин фенотиби генотиптин көрүнүшүнүн натыйжасы катары 126
§ 23. Организмде белгилердин өзгөргүчтүгү 131
5-бөлум. Тиричиликтин түзүлүшүндөгү популяциялык-түрдүк деңгээли
§ 24. Эволюция жана түр жөнүндөгү түшүнүктөр 138
§ 25. Ж.-Б. Ламарктын жана Ч. Дарвиндин эволюциялык теориялары 143
§ 26. Түр — тирүү организмдердин системалык категориясы катары 148
Лабораториялык иш. «Түрдүн морфологиялык критерийи» 152
§27. Популяция — тиричиликтин популяциялык-түрдүк деңгээлинин бирдиги 153
§28. Популяциянын санынын өзгөрүшү жана тейлениши 158
§ 29. Эволюциянын эң жөнөкөй материалы жана кубулушу 162
§ 30. Эволюциянын негизги кыймылдаткыч күчтөрү (эң жөнөкөй факторлору) 165
§31. Табигый тандоо — түрлөрдүн эволюциясынын негизги кыймылдаткыч күчү 169
§32. Организмдердин ыңгайланышуусу — табигый тандоонун натыйжасы. Ыңгайланышуунун салыштырмалуу мүнөзү 175
Лабораториялык иш. «Организмдердин жашаган чөйрөгө
ыңгайланышы жана анын салыштырмалуу мүнөзү» 180
§33. Түрдүн пай да бол ушу 181
§ 34. Селекция — организмдердин маданий формаларын өзгөртүү жолу 185
§ 35. Селекциянын негизги методдору 190
6-бөлум. Тиричиликтин түзүлүшүнүн биогеоценоздук деңгээли
§ 36. Биоценоз — организмдердин табигый биргелештиги 196
§37. Биоценоздун структурасы анын бүтүндүүлүгүн кармап туруунун негизи катары 202
§ 38. Биогеоценоз жана анын негизги компоненттери 210
§ 39. Биогеоценоздордо заттардын айланышы жана энергиянын агымы, биогеоценоздордун продукциясы 214
§ 40. Биогеоценоздордун негизги касиеттери. Биогеоценоздордун ал машу усу 219
§41. Агробиоценоз — организмдердин жасалма биргелештиги 225
7-бөлум. Тиричиликтин түзүлүшүнүн биосфералык деңгээли
§ 42. Биосферанын структурасы жана В. И. Вернадскийдин биосфера жөнүндө окуусу 232
§ 43. Биосферадагы заттардын айланышы 236
§ 44. Жер тиричилигинин келип чыгышы жөнүндө жалпы түшүнүк 241
§ 45. Адамдын пайда болушу жана биосферага тийгизген таасири 248