Биология (Адам анатомиясы, фнзнологиясы, гигненасы). 9 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Биология (Адам анатомиясы, фнзнологиясы, гигненасы). 9 класс. КТ


Автор: Закиров Ж. 3., Давлетова Ч. С.

Год: 2012

Биология (Адам анатомиясы, фнзнологиясы, гигненасы):

Жалпы билим берүүчү мектептин 9-кл. үчүн окуу китеби

Биология (Адам анатомиясы, фнзнологиясы, гигненасы):

Жалпы билим берүүчү мектептин 9-кл. үчүн окуу китеби

Кол-во страниц:176 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

Кириш сөз 3
I глава. Адамдын организмине жалпы мүнөздөмө
§ 1. Табиятта. органикалык дүйнөдө адамдын орду жана ролу 5
§ 2. Адамдын турмушунда, эмгегинде, коомдук онүгүшүндө ден соолугунун мааниси 8
§ 3. Адамдын организмннин уюмдашуу денгээлдери 9
§ 4. Клетканын физиологиясы 13
§ 5. Ткандар, анын түрлөрү жана кызматы 15
§ 6. Органдар жана органдар системалары 19
II глава. Тиричилик процесстеринин тейлениши (жөнгө салынышы)
§ 7. Нерв системасынын түзүлүшү жана анын кызматы 22
§ 8. Рефлекс 24
§ 9. Жүлүн 26
§ 10. Мээ 28
§11. Вегетативдик нерв системасы 31
§12. Нерв системасынын аракетиннн бузулушу жана анын алдыналуу 33
§ 13. Ички секреция бездери 36
§14. Гумордук жөнгө салуунун бузулушу 39
III глава. Кабыл алуу жана жүрүш-туруш
§15. Сезүү органдары 41
§16. Көрүү анализатору 42
§17. Көрүү гигиенасы 46
§ 18. Угуу анализатору 47
§ 19. Угуу гигиенасы 50
§ 20. Бой тутуу, булчун жана тери сезими, жыт сезүү жана даам татуу 51
§ 21. Жогорку нерв иш-аракети 54
§ 22. Эс. Эске тутуу 57
§ 23. Уйку жана анын мааниси 59
IV глава. Адамдын тиричилиги
§ 24. Таянгыч жана кыймылдаткыч системасы 62
§ 25. Сөөктүн түзүлүшү, касиети жана биригиши 66
§ 26. Скелетке доо кеткенде берилүүчү биринчи жардам 69
§ 27. Булчундардын түзүлүшү жана кыаматы 70
§ 28. Дене тарбиянын, кара жумуштун таянгыч-кыймылдаткыч системага жана ден соолукка тийгизген таасири 74
§ 29. Организмдин ички чөйрөсү 76
§ 30. Кан плазмасы 78
§31. Эритроциттер 80
§ 32. Кан топтору 82
§ 33. Лейкоциттер 84
§ 34. Иммунитет 86
§ 35. Тромбоциттер 88
§ 36. Кан айлануу 89
§ 37. Кан тамырлардын түзүлүшү жана аткарган кызматы 93
§ 38. Кан басымы 97
§ 39. Кандын кан тамырлар менен жүрүшү 99
§ 40. Жүрөктүн, кан тамырлардын гигиенасы 101
§41. Кан агуудагы биринчи жардам 104
§42. Дем алуу 106
§ 43. Дем алуу кыймылдары жана аларды жонго салуу 110
§ 44. Өпкөдөгү жана ткандардагы газ алмашуу 113
§ 45. Дем алуу гигиенасы 115
§ 46. Тамак сиңирүү 117
§ 47. Тамак сиңирүү органдарынын түзүлүшү 119
§ 48. Тамактын ооз көцдохЧүндо эриши. Жутуу 124
§ 49. Ашказанда тамактын өзгөрүшү 126
§ 50. Он эки эли ичегиде тамактын эриши 128
§51. Ичегилерде азык заттардын сорулушу 129
§ 52. Тамак-аш гигиенасы жана тамак синирүү системасынын ооруларынын алдын алуу 131
§ 53. Зат алмашуу 134
§ 54. Энергиянын алмашуусу 137
§ 55. Витамнндер 139
§ 56. Бөлүп чыгаруу 142
§ 57. Теринин түзүлүшү жана функциясы 145
§ 58. Дененин температурасынын туруктуулугу жана аны жөнгө с ал у у жолдору 148
V глава. Адамдын көбөйүшү
§ 59. Көбөйүү 152
§ 60. Бойго бүтүү. Түйүлдүктүн өсүшү жана өрчүшү 155
§61. Баланын төрөлгөндөн кийинки өсүшү жана өрчүигү 158
VI глава. Ден соолук жана анын бузулушунун алдын алуу
§ 62. Адамдын ден соолугу жана анын бузулушунун алдын алуу 160
§ 63. Организмди чыңдоо 162
Лабораториялык практикум 165