Экономикага киришүү. 9 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Экономикага киришүү. 9 класс. КТ


Автор: Мусакожоев Ш, Аджимидинов Н.

Год: 2009

Экономикага киришүү. 9 класс

Жалпы билим берүүчү орто мектептердин 9-классы үчүн окуу китеби

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги бекиткен

Экономикага киришүү. 9 класс

Жалпы билим берүүчү орто мектептердин 9-классы үчүн окуу китеби

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги бекиткен

Кол-во страниц:125 Язык:Кыргызский Издательство:Министерство образования и науки КР

КИРИШҮҮ 3
I бөлүм. ЭКОНОМИКАНЫН МААНИСИ 4
§ 1. Экономика дегенибиз эмне?
Экономиканы окуп үйрөнүүнүн зарылчылыгы 4
§ 2. Чектелгендик жана тандап алуу маселелери 9
§ 3. Өндүрүш ресурстары жана факторлору. Өндүрүштүн мүмкүнчүлүгүнүн чектери 11
§ 4. Экономиканын негизги маселелери жана алардын чечилиши 17
Жыйынтыктоо 19
II бөлүм. ЭКОНОМИКАЛЫК СИСТЕМА 21
§ 5. Экономикалык системанын маңызы, анын негиздери жана типтери 21
§ 6. Экономикалык системанын агенттери: үй чарбасы, фирмалар жана Өкмөт. Алардын өз ара катнашы 25
§ 7. Кыргызстандын экономикалык системасы жана анын максаты 28
§ 8. Кыргызстандын экономикалык системасынын негизги принциптери 30
Жыйынтыктоо 38
III бөлүм. ЭКОНОМИКАЛЫК ӨСҮШ МАСЕЛЕЛЕРИ 40
§ 9. Экономикалык өсүштүн факторлору жана типтери 40
§ 10. Эконом и калы к өсүштүн циклдери. Кыргызстандын откоол мезгилинин экономикасы 41
§ 11.Cypoo-талап. Сунуш. Рыноктогу теңсалмактуулук 47
§ 12.Эмгек рыногу. Жумушсуздук. Жер рыногу. Капитал рыногу 51
§ 13.Акча рыногу. Инфляция 58
Жыйынтыктоо 65
IV белүм. ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЭКОНОМИКАЛЫК ОЙЧУЛДАР ТАРЫХЫНАН 69
§ 14.Байыркы экономикалык ойдун өкүлдөрү (Ксенофонт, Платон, Аристотель, Куран) 69
§ 15. XVI — XVII кылымдардагы экономикалык мектептер 70
§ 16. Классикалык экономикалык теориянын өкүлдөрү (У.Петти, А.Смит, Д.Рикардо, К.Маркс) 70
§ 17. Экономикалык ойдун жаңы этабы (Ж. Кейнс, Нобель сыйлыгына татыган экономист окумуштуулар) 74
§18. Кыргызстандын алгачкы экономисттери жана экономикалык өсүшкө салым кошкон инсандар 90
Кошумча окуу 94
Жыйынтыктоо тести 104
ЭКОНОМИКА ТЕРМИНДЕРИНИН СӨЗДҮГҮ 108
Пайдаланылган адабияттар 122
Программа 123