Мамлекет жана укук. 9 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Мамлекет жана укук. 9 класс


Автор: Caaлaeв Ө. Б.

Год: 2012

Мамлекет жана укук Жалпы билим берүүчү орто мектептердин 9-классы үчүн окуу китеби

Биринчи басылышы

Мамлекет жана укук Жалпы билим берүүчү орто мектептердин 9-классы үчүн окуу китеби

Биринчи басылышы

Кол-во страниц:159 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

Кириш сөз 3
I глава. АДАМ, КООМ, МАМЛЕКЕТ ЖӨНҮНДӨ ТҮШҮНҮК ЖАНА КЫРГЫЗСТАН МАМЛЕКЕТТҮҮЛҮГҮНҮН ТАРЫХЫ
§ 1. Адам жана инсан жөнүндө түшүнүк 5
§ 2. Мамлекет түшүнүгү. Укуктук мамлекеттер 9
§ 3. Байыркы Кыргыз мамлекеттеринин тарыхы (б. з. ч. III - X кылымдыы башы) 12
§ 4. Кыргызстанда улуттук мамлекеттин түзүлүшү 17
§ 5. Кыргыз Республикасынын Конститудиясы 21
§ 6. Кыргыз Республикасынын ыйык белгилери 27
II глава. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК БИЙЛИГИ ЖАНА САЯСЫЙ СИСТЕМАЛАРЫ
§ 7—8. Мамлекетти башкаруунун формалары 35
§ 9. Шайлоо системалары 41
§ 11. Мамлекеттик органдар. Кыргыз Республикасынын Президенти 48
§ 12. Демократия лык мамлекетте мамлекеттик бийликтин уюштурулушу 53
§ 13—14. Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлиги 56
§ 15. Кыргыз Республикасынын сот бийлиги 61
III глава. МАМЛЕКЕТТИК САЯСИЙ ТАРТИПТЕР ЖАНА ЖАРАНДЫК КООМ
§ 16. Мамлекеттин саясый-аймактык түзүлүш формасы 65
§ 17—18. Мамлекеттик саясый тартиптер 67
§ 19—20. Антидемократиялык тартиптер 73
§ 21—22. Коом жана жарандык коом 80
§ 23. Саясый партиялар 86
IV глава. АДАМ УКУКТАРЫ ЖАНА АЛАРДЫ КОРГОГОН ЭЛ АРАЛЫК УЮМДАР
§ 24. Укук жөнүндө түшүнүк. Адам укуктары 91
§ 25. Байыркы дүйнөдөгү, орто кылымдагы жана жаңы доордогу укуктар 96
§ 26. Советтик доордогу укук 99
§ 27—28. БУУнун түзүлүшү жана адам укуктарынын жалпы декларациясы 103
§ 29. Баланын укутары жөнүыдө конвенция 108
§ 30. Укук тармактары 113
§31. Мыйзам жана укук коргоо органдары 117
§32. Омбудсмен (Акыйкатчы) 121
§ 33. Конфликт жана толеранттуулук 124
ТИРКЕМЕЛЕР 128
1-тиркеме. Адам укуктары боюнча эл аралык документтер 128
Адам укуктарынын жалпы декларациясы 129
Балдардын укуктары жөнүндө конвенция 131
2-тиркеме. Дүйнөдөгү айрым өлкөлөрдүн конституциясы Америка Кошмо Штаттарынын Конституциясы 134
Пакистан Ислам Республикасынын Конституциясы 135
Француз Республикасынын Конституциясы 139
Германия Федеративдүү Республикасынын негизги мыйзамы 141
Кыргыз Республикасынын Конституциясы 144
3-тиркеме. Изги сапаттар жана пенделик күнөөлөр 149
4-тиркеме. Эркиндиктин Улуу Хартиясынан 150
5-тиркеме. Эл аралык гуманитардык укук 151
Венн диаграмммасы 153
Сөздүк 154