Кыргыз тили. 9 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз тили. 9 класс. КТ


Автор: Абдувалиев И.

Год: 2012

Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 9-классы үчүн жазылган бул окуу китеби негизинен окуучуларды кыргызча жазууга жана сүйлөөгө үйрөтүүгө багытталып, көнүгүү материалдарыда ошого багытталды.

Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 9-классы үчүн жазылган бул окуу китеби негизинен окуучуларды кыргызча жазууга жана сүйлөөгө үйрөтүүгө багытталып, көнүгүү материалдарыда ошого багытталды.

Кол-во страниц:144 Язык:Кыргызский Издательство:Инсанат

I чейрек
§ 1. 31-август — Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздык күнү 3
§ 2. Сүйлөм мүчөлөрү 5
§ 3. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү 7
§ 4. Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү 10
§ 5. Бир өңчөй мүчөлөр 14
§ 6. Бир өңчөй 16
§ 7. Вир өңчөй баяндооч 20
§ 8. Бир өңчөй толуктооч 24
§ 9. Бир өңчөй аныктооч 32
II чейрек
§ 10. Кайталоо 37
§11. Бир өңчөй бышыктооч 40
§ 12. Бир өңчөй бышыктоочтордун түрлөрү 43
§ 13. Бир өңчөй мүчөлөрдөгү жалпылагыч сөз 47
III чейрек
§ 14. Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүн кайталоо 55
§ 15. Жалпылагыч сөздөрдү кайталоо 62
§ 16. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр 64
§17. Каратма сөз 67
§ 18. Киринди сөз 71
§19. Киринди сөздөрдүн маанилери 73
§ 20. Сырдык сөздөр 78
§21. Сырдык сөздөрдүн маанилери 79
IV чейрек
§22. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдү кайталоо 84
§ 23. Түшүндүрмө мүчө 87
§ 24. Баш мүчөлөрдүн түпгүндүрмө мүчөлөрү 87
§ 25. Айкындооч мүчөлөрдүн түшүндүрмө мүчөлөрү 89
§ 26. Муун 94
§ 27. Ташымал 98
Класстан тышкары иштер жана өз алдынча окуу үчүн материал дар 102
Кыргызча-орусча сөздүк 124
Орусча-кыргызча сөздүк 135