Кыргыз тили. 9 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз тили. 9 класс. КТ


Автор: Өмүралиев Б.

Год: 2012

Кыргыз тили: II бөлүк. Синтаксис. Жалпы билим берүүчү кыргыз орто мектептеринин 9-кл. үчүн окуу китеби. Кайра ишт. 3-бас

Кыргыз тили: II бөлүк. Синтаксис. Жалпы билим берүүчү кыргыз орто мектептеринин 9-кл. үчүн окуу китеби. Кайра ишт. 3-бас

Кол-во страниц:160 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

VIII КЛАССТА ӨЗДӨШТҮРҮЛГӨНДӨРДҮ КАЙТАЛОО
§ 1. Сөз айкашы 3
§ 2. Жөнөкөй сүйлөмдүн түрлөрү 5
БАЙЛАНЫШТУУ КЕП
§ 3. Текст жана кеп жөнүндөгү маалыматтарды жалпылоо 8
§ 4. Кептин түрлөрү 10
§ 5. Публицистикалык стиль 11
§ 6. Түшүндүрмө мүчө 13
§ 7. Сүйломдогү сөздөрдүн орун тартиби 16
СҮЙЛӨМГӨ МҮЧӨ БОЛО АЛБАГАН СӨЗДӨР
§ 8. Каратма соз жана анын тыныш белгилери 20
§ 9. Киринди сөз жана анын тыныш белгилери 24
§ 10. Киринди сөздүн мааниси 27
§11. Сырдык сөз жана анын тыныш белгилери 30
СИНТАКСИСТИК ТҮРМӨКТӨР
§12. Атоочтук түрмөктүн синтаксистик кызматы 35
§13. Чакчыл түрмөктүн синтаксистик кызматы 38
ТАТААЛ СҮЙЛӨМ
§14. Татаал сүйлөмдүн түзүлүшү 43
§15. Татаал сүйлөмдүн түрлөрү 47
ТЕҢ БАЙЛАНЫШТАГЫ ТАТААЛ СҮЙЛӨМ
§ 16. Жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ортосундагы маанилик катыштар 51
§17. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тыныш белгилери 54
§18. Жөнөкөй сүйлөмдөрдүн байланышуу жолдору 57
§ 19. Байламталар менен байланышкан татаал сүйлөмдүн тыныш белгилери 59
§ 20. Тен байланыштагы татаал сүйлөм боюнча синтаксистик талдоо 63
БАГЫНЫҢКЫ БАЙЛАНЫШТАГЫ ТАТААЛ СҮ11ЛӨМ
§ 21. Багынынкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн түзүлүшү 66
§ 22. Баш жана багынынкы сүйлөмдөрдүн байланышуу жолдору 70
§ 23. Баш жана багыныккы сүйломдордүн орду жана тыныш белгилери 74
§ 24. Багынынкы байланыштагы татаал сүйлом боюнча синтаксистик талдоо 78
БАГЫНЫҢКЫ СҮЙЛОМДҮИ ТҮРЛӨРҮ
§ 25. Мезгил багынынкы сүйлөм 80
§ 26. Орун багынынкы сүйлем 84
§ 27. Шарттуу багынынкы сүйлом 87
§ 28. Карама-каршы багынынкы сүйлом 90
§ 29. Сыпат багынынкы сүйлом 94
§ 30. Салыштырма багынынкы сүйлөм 98
§31. Себеп багынынкы сүйлом 102
§ 32. Максат багынынкы сүйлөм 106
§ 33. Сан-өлчөм багынынкы сүйлөм 109
§ 34. Коп багынынкылуу татаал сүйлөм 115
§ 35. Аралаш татаал сүйлөм 119
БӨТӨН СӨЗДҮ КОЛДОНУУНУН ЖОЛДОРУ
§ 36. Тике жана кыйыр сөз 125
§ 37. Тике создүн тыныш белгилери 129
§ 38. Цитата жана анын тыныш белгилери 133
§ 39. Тике соз катышкан сүйлөм боюнча синтаксистик талдоо 135
ПУНКТУАЦИЯ
§ 40. Тыныш белгилердин мааниси жана кызматы 137
класста өздөштүрүлгөндөрдү кайталоо 141
Татаал сүйлөмде коюлуучу тыныш белгилер 147
ТИРКЕМЕ
Фонетикалык талдоонун тартиби 148
Создүн курамы боюнча талдоонун тартиби 148
Соз жасоо боюнча талдоонун тартиби 148
Морфологиялык талдоонун тартиби 148
Синтаксистик талдоонун тартиби 149
класс боюнча тесттин үлгүлөрү 151
Шарттуу кыскартуулар 156