Физика. 9 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Физика. 9 класс. КТ


Автор: Кикоин И. К. Кикоин А. К.

Год: 1995

Бул окуу китеби Дания өкмөтүнүн каражатына басылып чыкты.

Окуу китеби жалпы билим берүүчү орто мектептин окуу китептери боюнча өткөрүлгөн

Бул окуу китеби Дания өкмөтүнүн каражатына басылып чыкты.

Окуу китеби жалпы билим берүүчү орто мектептин окуу китептери боюнча өткөрүлгөн

Кол-во страниц:203 Язык:Кыргызский Издательство:Кыргызстан

Механика 3
Кириш сөз 3
КИНЕМАТИКАНЫН НЕГИЗДЕРИ
1-глава
Кыймыл жөнүндө жалпы маалыматтар 5
Механиканын неги зги маселеси 5
§ 1. Нерселердин ал га умтулуу кыймылы. Материалдык чекит 6
§ 2. Нерсенин мейкиндиктеги а балы. Координата системасы 7
§ 3. Жылдыруу (которулуш) 9
§ 4. Вектордук чоңдуктар тууралу 11
§ 5. Координата окторундагы вектордун проекция л ары. Проекциялары менен жүргүзүлүүчү амалдар 13
1-көнүгүү 16
§ 6. Түз сызыктуу бир калыптагы кыймыл. Ылдамдык 16
Маселелер чыгаруунун мисалдары 18
2-көнүгүү 19
§ 7. Кыймылдарды фафик түрүндө көрсөтүү 19
Maселе чыгаруунун мисалдары 21
3-көнүгүү 22
§ 8. Кыймылдын салыштырмалуулугу 22
Маселелерди чыгарууга мисалдар 25
4-көнүгүү 27
§ 9. Бирдиктер системасы жөнүндө 27
Биринчи главадагы эн негизгилер 28
2-глава
Түз сызыктуу бир калыпта эмес кыймыл 30
Ылдамдык өзгврө алат 30
§ 10. Бир калыпта эмес кыймыл кезиндеги ылдамдык 30
5-көнүгүү 32
§ 11. Ылдамдануу. Бир калыпта ылдамдатылган кыймыл 33
Масел елер чыгаруунун мисалдары 35
6-көнүгүү 36
§ 12. Бир калыпта түз сызыктуу ылдамдатыл­ган кыймыл кезиндеги которулуш 36
Масел елер чыгаруунун мисалдары 39
7-көнүгүү 40
§ 13. Нерсенин эркин түшүшү. Эркин түшүүнүн ылдамдануусу 41
Экинчи главадагы эн негизгилер 43
3-глава
Ийри сызыктуу кыймыл 44
Түз сызыктуу кыймылга Караганда татаалыраак кыймыл 44
§ 14. Ийри сызыктуу кыймыл кезиндеги ко­торулуш жана ылдамдык 44
§ 15. Айлана боюнча бир калыпта кыймылдагы нерсенин ылдамдануусу 47
§ 16. Айлануучу нерсенин мезгили жана жыштыгы 49
8-көнүгүү 50
§ 17. Айлана боюнча бир калыпта кыймылдаган кезде убакыттын өтүшүнө жараша нерсенин координаталары кандай өзгөрүлөт? 50
§ 18. Айлануучу нерсенин үстүндөгү кыймыл 51
Үчүнчү главадагы эн негизгилер 53
ДИНАМИКАНЫН НЕГИЗДЕРИ
4-глава
Кыймыл закондору 54
Эң маанилүү суроо - эмне үчүн? 54
§ 19. Нерселер жана аларды курчагандар. Ньютондун биринчи закону 54
§ 20. Нерселердин өз ара аракеттенүүлөрү. Нерселердин өз ара аракеттенүү учурундагы ылдамдануулары 57
9-көнүгүү 60
§ 21. Нерселердин инерттүүлүгү жана массасы 60
Маселе чыгаруунун мисалдары 63
10-көнүгүү 64
§ 22. Күч. Ныотондун экинчи закону 64
§ 23. Ньютондун үчүнчү закону 68
§ 24. Ньютондун закондорунан эмнелерди биле алабыз? 70
Маселе чыгарууга мисалдар 72
11-көнүгүү 74
§ 25. Күчтөрдү кандай өлчөшөт? 74
Төртунчү главадагы эн негизгилер 75
Ныотондун закондорунун мааниси 76
5-глава
Жаратылыштагы күчтөр жана нерселердин кыймылдары Жаратылышта күчтөр көппү? 78
§ 26. Серпилгич күчү 78
Маселе чыгарууга /лисал 82
§ 27. Нерсенин серпилгич күчүнүн таасири астындагы кыймьшы 82
§ 28. Бүткүл дүйнөлүк тартылуу күчү 83
12-көнүгүү 86
§ 29. Оордук күчү 87
13-көнүгүү 88
§ 30. Нерсенин салмагы. Салмаксыздык 88
§ 31. Ылдамдануу менен кыймылдаган нерсенин салмагы 91
14-көнүгүү 94
§ 32. Оордук күчүнүн аракети асгындагы кыймыл: 94
Нерсенин вертикаль боюнча кыймыпы 94
Маселелер чыгарууга мисалдар 96
15-көнүгүү 97
§ 33. Оордук күчүнүн аракети астында нерсенин кыймылы: Нерсенин баштапкы ылдамдыгы горизонтко бурч боюнча багытгалган 97
Маселелер чыгарууга мисалдар 100
16-көнүгүү 101
§ 34. Жердин жасалма спутниктери 101
17-көнүгүү 103
§ 35. Сүрүлүү күчү. Тынч абалдагы сүрүлүү 104
§ 36. Тайгаланып сүрүлүү күчү 106
18-көнүгүү 108
§ 37. Сүрүлүү күчүнүн аракети астындагы нерсенин кыймылы 109
19-көнүгүү 110
§ 38. Бир нече кучтүн аракети астындагы нерсенин кыймылы 110
Масеяелерди чыгарууга мисалдар 112
20-көнүгүү 114
§ 39. Кандай шарттарда нерселер алга умтулуучу кыймылда болушат? Нерсенин оордук борбору 114
Бешинчи главадагы эн негизгилер 115
МЕХАНИКАДАГЫ САКТАЛУУ ЗАКОНДОРУ
6-глава
Импульстун сакталуу закону.
Сакталуу касиети бар физикалык чоңдуктар 117
§ 40. Куч жана импульс 117
21-көнүгүү 118
§ 41. Импульстун сакталуу закону 119
Маселелер чыгарууга мисалдар 121
22-көнүгүү 122
§ 42. Реактивдүү кыймыл 122
Алтынчы главадагы эн негизгилер 125
7-глава
Энергиянын сакталуу закону
Илим менен техникадагы ете маанилүү чоңдуктардын бири 126
§ 43. Күчтүн жумушу (механикалык жумуш) 126
23-көнүгүү 126
§ 44. Нерсеге жумшалган күчтөрдүн аткарган жумушу жана анын ылдамдыгынын өзгөрүшү 129
Маселе чыгарууга мисалдар 131
24-көнүгүү 131
§ 45. Оордук күчүнүн жумушу 132
§ 46. Жер бетинен көтөрүлгөн нерсенин потенциалдык энергиясы 135
25-көнүгүү 136
§ 47. Серпилгич күчүнүн жумушу 136
26-көнүгүү 138
§ 48. Толук механикалык энергиянын сакталуу закону 139
Маселелерди чыгарууга мисалдар 141
27-көнүгүү 142
§ 49. Сүрүлүү күчүнүн жумушу жана меха­никалык энергия 143
28-көнүгүү 144
§ 50. Кубаттуулук 145
29-көнүгүү 146
§ 51. Энергиялардын айланышы жана машиналарды пайдалануу 147
Маселе чыгарууга мисал 149
30-көнүгүү 150
§ 52. Түтүктөр боюнча сукжтуктардын жана газдардын кыймылы. Бернуллинин закону 150
Жетинчи главадагы эф негизгилер 154
ТЕРМЕЛҮҮЛӨР ЖАНА ТОЛКУҢДАР
8-главa
Механикалык термелүүлөр Кай т ал а иуучу кыймыл
§ 53. Пружинадагы нерсенин термелүүсү 156
§ 54. Термелүүчү кыймылдын энергиясы 158
§ 55. Термелүү кыймылынын геометриялык модели 159
31-көнүгүү 162
§ 56. Математекалык маятник 162
32-көнүгүү 166
§ 57. Термелүү жана сырткы күчтөр 166
33-көнүгүү 169
Сегизинчи главадагы эн негизгилер 170
9-глава
Толкундар
Чекиттен чекитке берилген термелүү 170
§ 58. Толкун деген эмне? 171
§ 59. Толкундун эки түрү 173
34-көнүгүү 175
§ 60. Үн толкундары 175
§ 61. Үндүн касиети 176
35-көнүгүү 178
§ 62. Үн кубулуштары 178
36-көнүгүү 180
Тогузунучу главадагы эң негизгилер 180
Корутунду 181
Лабораториялык иштер 186
Көнүгүүлөргө карата жооптор 196