Физика. 9 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Физика. 9 класс. КТ


Автор: Мамбетакунов Э. Карашев T. Токтогулов М.

Год: 2010

Бул окуу китебине физика курсунун « Электр-магниттик кубулуштар», «Жарык кубулуштары», «Квант физикасы» жана «Космос физикасы» бөлүмдөрү боюнча алгачкы маалыматтар киргизилди. Суроолор, квнүгүүлөр, лабораториялык иштер берилди.

Бул окуу китебине физика курсунун « Электр-магниттик кубулуштар», «Жарык кубулуштары», «Квант физикасы» жана «Космос физикасы» бөлүмдөрү боюнча алгачкы маалыматтар киргизилди. Суроолор, квнүгүүлөр, лабораториялык иштер берилди.

Кол-во страниц:240 Язык:Кыргызский Издательство:Инсанат

Киришүү 3
I глава
Магнит кубулуштар 5
§ 1. Магнит. Магнит талаасы 5
§ 2. Жердин магнит талаасы 9
§ 3. Эрстед тажрыйбасы. Токтун магнит талаасы 11
§4, Магниттик күч сызыктар. Түз өткөргүчтөгү токтун магнит талаасы 13
§ 5. Тегерек өткөргүчтөгҮ токтун магнит талаасы 16
§ 6. Электр-магнит жана алардын колдонулушу 19
§ 7. Тогу бар өткөргүчкө жана заряддалган бөлүкчогө магнит талаасынын таасири 21
II глава
Электр-магниттик индукция. Өзгөрмө ток 25
§ 8. Электр-магниттик индукция кубулушу. Фарадей тажрыйбалары 25
§ 9. Индукциянын электр кыймылдаткыч күчү. Ленц эрежеси 28
§ 10. Өзгөрмө ток. Өзгөрмө токтун генератору 33
§ 11. Өзгормо токтун трансформатору 36
§ 12. Өзгөрмө токту аралыкка берүү 38
§ 13. Электр кыймылдаткычы жана аны колдонуу 40
§ 14. Электр куралдары менен иштоодо коопсуздукту сактоо 44
§15. Кыргызстанда электр энергиясын өндүрүү 45
III глава
Электр-магниттик термелүүлөр жана толкундар 50
§ 16. Термелүү кыймылы. Термелүү мезгили жана жыштыгы 50
§17. Термелүүнүн амплитудасы жана графиги 52
§ 18. Термелүү фазасы 53
§ 19. Нерсенин термелүү кыймылынын энергиясы 55
§ 20. Толкун. Толкун узундугу 56
§ 21. Толкундун таралышы. Гюйгенс принциби 59
§ 22. Термелүү контуру 60
§ 23. Термелүү контурунда заряддардын термелеши 61
§ 24. Ачык термелүү контуру 63
§ 25. Герц тажрыйбалары 65
Электр-магниттик толкунду нурлантуу 65
§ 26. Электр-магниттик толкундун колдонулушу 67
IV глава
Жарык кубулуштары 71
§ 27. Жарык булактары. Жарыктын таралышы 72
§ 28. Жарыктын чагылуусу. Чагылуу закону 74
§ 29. Жалпак күзгү. Жалпак күзгүдөгү сүрөттөлүш 78
§ 30. Жарыктын сынышы. Сынуу закондору 80
§ 31. Жарык нурунун үч бурчтуу призма аркылуу өтүшү 83
§ 32. Линзалар. Линза аркылуу нурдун өтүү жолу 85
§ 33. Линзанын фокусу жана оптикалык күчү 88
§ 34. Линзанын жардамы менен нерсенин 92
Сүрөттөлүшүн алуунун жолдору 92
§ 35. Коз, анда жүрүүчү оптикалык кубулуштар 96
V глава
Жарыктын толкундук касиеттери
§ 36. Когеренттүү толкун булактары 101
§ 37. Толкундун интерференциясы 103
§ 38. Жарыктын интерференциясы 104
§ 39. Толкундардын таралышындагы өзгөчөлүктөр 105
§ 40. Дифракция кубулушу 106
§41. Дифракциялык торчо жана жарык спектри 108
Жарыктын дисперсиясы 113
§ 42. Ньютон тажрыйбалары 113
§ 43. Түстөр жана алардын толкун узундуктары 114
§ 44. Түстөр биздин турмушубузда 115
VI глава.
Квант физикасы
Атом физикасынын негиздери 118
§ 45. Квант физикасынын калыптанышы 118
§ 46. Резерфорд тажрыйбалары. Атом модели 120
§ 47. Атомдун планеталык модели менен байланышкан кыйынчылыктар 122
§ 48. Бор постулаттары. Атомдун нурланышы 123
§ 49. Суутек атомунун спектри 125
§ 50. Элементтердин Д. И. Менделеев түзгөн мезгилдик системасы жана атомдордун түзүлүшү 127
§ 51. Лазер нуру 130
§ 52. Рентген нуру 132
VII глава
Жарыктын аракеттери 136
Жарыктын заттар менен озара аракеттешүүсү 136
§ 53. Фотоэлектрдик эффект 136
§ 54. Фотоэлектрдик эффекттин закондору 138
§ 55. Фотоэффект кубулушунун түшүндүрүлүшү 140
§ 56. Фотоэффекттин колдонулушу. Фотоэлементтер 142
§ 57. Комптон эффектней 143
§ 58. Жарыктын басымы 144
§ 59. Жарыктын химиялык аракеттери 145
VIII глава
Ядро физикасынын негизи 148
§ 60. Атом ядросунун түзүлүшү 148
§61. Радиоактивдүүлүк 149
§ 62. Радиоактивдүү нурлар 152
§ 63. α, β ,Y- нурларынын жаратылышы 153
§ 64. Радиоактивдүүлүк — ядродогу ички айланыштардын натыйжасы 154
§ 65. Болүкчөлөрдү каттоо. Эсептегичтер 157
§ 66. Изотоптор 158
§ 67. Атом ядросунун жасалма айланышы 159
§ 68. Ядронун байланыш энергиясы. Деффект масса 160
§ 69. Ядролук реакция 162
§70. Термоядролук реакция 165
§ 71. Элементардык болүкчөлөр 168
§ 72. Элементардык болүкчолордүн толкундук касиеттери 168
IX глава
Космос физикасы 172
§ 73. Ааламдын түзүлүшү жөнүндө алгачкы маалыматтар 173
§ 74. Жылдыздуу асман 175
Жылдыздуу асмандын көрүнүшү 175
Негизги топ жылдыздар 175
§ 75. Жылдыздардын түрлорү 178
§ 76. Жылдыздуу асмандын айланышы — Жердин өз огунун айланасында айланышынын натыйжасы 180
Асман сферасы жана анын суткалык айланышы 180
§ 77. Жердин өз огунун айланасында айланышына карата астрономиялык далилдер. Фуко маятниги 182
§ 78. Күндүн көзгө корүнгөн кыймылы — Жердин Күндүн айланасында айланышынын натыйжасы 183
Эклиптика 183
§ 79. Күндүн айланасында Жердин айланышына далилдер 184
Жылдык параллакс 185
§ 80. Астрофизиканын изилдөе каражаттары 186
Оптикалык телескоп 186
Радиотелескоп 188
Астрономиялык обсерваториялар 189
§ 81. Күн системасынын түзүлүшү 191
§ 82. Жер тибиндеги планеталар 193
§ 83. Гигант планеталар 197
§ 84. Планеталардын спутниктери жана шакектери 199
Планеталардын спутниктери 199
Планеталардын шакектери 201
§ 85. Кометалар, астероиддер жана метеориттер 202
Кометалар 202
Астероиддер (майда планеталар) 204
Метеориттер 206
§ 86. Күн — эн жакынкы жылдыз жана 207
табигый жарык булагы 207
§ 87. Күндүн энергиясы 208
§ 88. Күн бетинде байкалуучу айрым кубулуштар 209
§ 89. Күн атмосферасы 211
§ 90. Жылдыздардын теги боюнча болүнүшү 213
§91. Жылдыздык топтошуулар 214
§ 92. Галактика 215
Саманчыйын жолу 215
Биздин Галактика 216
§ 93. Ааламдын түзүлүшү жана эволюциясы жонүндогү азыркы козкараштар 219
Башка Галактиктер 219
Метагалактика 221
Метагалактика жана анын кенейиши 222
Лабораториялык иштер 226
№ 1 иш. Электр-магнитти чогултуу жана аны сыноо 226
№ 2 иш. Турактуу токтун электр кыймылдаткыч күчүн окуп-үйрөнүү 227
№3 иш. Электр тогунун магниттик касиетин үйрөнүү 228
№4 иш. Айнектин сынуу көрсөткүчүн аныктоо 229
№5 иш. Томпок линзанын жардамыыда сүрөттөлүштү алуу 230
Жооптор 231