Химия. 9 класс. Органикалык эмес химия. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Химия. 9 класс. Органикалык эмес химия. КТ


Автор: Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г.

Год: 2003

Химия: Орто мектептердин 9-кл. үчүн окуу китеби

Химия: Орто мектептердин 9-кл. үчүн окуу китеби

Кол-во страниц:178 Язык:Кыргызский Издательство:Мектеп

I глава. Электролиттик диссоциация
§ 1. Электролипик диссоциация процессинин манызы 3
§ 2. Кислоталардын. шакарлардын жана туздардьш диссоциациясы 8
§ 3. Күчсүз жана күчтүү электролиттер. Диссоциация даражасы 10
§ 4 Ион алмашуу реакциялары 12
§ 5. Кычкылдандыруу калыбына келтирүү реакциялары 15
§ 6. Туздардын гидролизи 18
Лабораториялык тажрыйбалар 20
1-практикалык иш 22
II глава. Кычкылтектин топчосу
§ 7. Химиялык злементтердин мезгилдик системасынын кычкылтек топчосундагы химиялык элементтердин алган орду, алардын атомдорунун түзүлүшү 23
§ 8. Жөнөкөй заттардын түзүлүшү. Аллотропия 25
§ 9. Табигаттагы күкүрт жана акын алынышы 26
§ 10. Күкүрттүн физикалык касиеттери 27
§ 11. Күкүрттүн химиялык касиеттери 27
§ 12. Күкүрттүн колдонулушу 28
§ 13. Күкүрт кислотасы 29
Лаборагориялык тажрыйбалар 32
III глава. Химиялык реакциялардын жүрүшүнүн негизги закон ченемдүүлүктөрү. Күкүрт кислотасын өндүрүү
§ 14. Химиялык реакциялардын ындамдам жана анын жүрүү шарпарына байланыштуулугу 33
§ 15. Химиилык тең салмактуулук. Анын жылышуу шарттары 34
§ 16. Күкүрт кислотасын контакттык ыкма менем өндүрүү 37
Лабораториялык тажрыйлалар 44
2- практикалык иштер 44
IV глава. Азот топчосу
§ 17. Химиялык элементердан мезгилдик системасындагы азот топчосунун элементтеринин алган орду, алардын атомдорунун түзүлушү 45
§ 18 Азот. Азоттун физикалык жана химиялык касиеттери 46
§ 19. Аммиак 47
3 § 20. Аммонийдин туздары 53
§ 21. Лют кислотасы 56
§ 22 Азот кислотасынын туздары 61
§ 23. Азотун табигатта айланышы 62
§ 24. Фосфор 64
§ 25. Фосфордун (V) оксиди 66
§ 26. Ортофосфор кит лоты Ортофхфатгар 66
§ 27 Минералдьлс жер семирткичтер 68
Лабораториялык тажрыйбалар 73
3-ирактикалык иш 74
4-практикалык иш 75
V глава. Көмүртектин топчосу
§ 28 Химиялык элементтердин мезгилдик системзсындагы көмүртек толчосунун элементтеринин алган орду. алардын атомдорунун түзүлүшү 78
§ 29. Көмүртек 79
§ 30. Көмүртектин (II) оксиди 83
§ 31. Көмүртектин (IV) оксиди 85
§ 32. Көмүр кислотасы 87
§ 33. Көмүр кислотасынын туддары 88
§ 34. Табигатта көмүртектин айланышы 90
§ 35. Кремний жана анын касиеттери 92
§ 36. Кремнийдин (IV) оксиди 93
§ 37. Кремний кислотасы 95
§ 38. Кремний кислотасынын туздары 96
§ 39. Силикат өнөр жайы 97
Лабораториялык тажрыйбалар 101
5-практикалык иш 102
VI глава. Металлдардын жалпы касиеттери
§ 40. Металлдардын мезгипдик системадагы алган орду жана атомдордун тузүлүш өзгөчөлүктөрү 103
§ 41. Табигатта металлдардын кездешүүсү жана аларды алуунун жалпы ыкмалары 104
§ 42. Электролиз 106
§ 13. Металлдардын физикалык касиеттери 110
§ 44. Металлдардын мүнөздүү химиялык касиеттери 111
§ 45. Куймалар 115
§46. Металлдардын коррозиясы жана анын алдын алуу 116
Лабораториялык тажрыйбалар 120
VII ГЛАВА. Д. И Менделеевдин химиялык элементтер мезгилдик системасынын I-III топторунун башкы топчолорунун элементтери
§ 47 Шакирдык металлдардын мүнөздөмөсү 122
§48 Магийдин жана кальцийдин мүнөздөмөсү. Кальцийдин бирикмелери 127
§ 49 Кальций жана анын бирикмелери 128
§ 50 Алюминий 133
Лабораториялык тажрыйбалар 139
6-практикалык иш 139
VIII ГЛАВА. Теммр
§ 51. Химиялык элементтердин мезгилдик системасындагы темирдин алган орду жана анын атомунун түзүлүшү 140
§ 52 Tемирдин табигатта кезигиши, анын алынышы жана касиеттери 140
§ 53. Темирдин бирикмелери 142
7-практикалык иш 144
6-практикалык иш 145
IX ГЛАВА. Металлургия
§ 54. Металлургия жөнүндө түшүнүк. Азырку кездеги техникадагы 146
§ 55. Металлдарды өнөр жайлык алуунун негизги ыкмалары 147
§ 56 Чоюнду өндүрүү 147
§ 57. Болот өндүрүү 151
§ 58. Металлургиядагы таштандысыз өндүрүү проблемалары жана айлана-чөйрөнү коргоо 155
§ 59. Металлургиялык өндүрүштө иштегендердин кесиптери 156
Тиркеме 158