Химия. 9 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Химия. 9 класс. КТ


Автор: Сулайманкулов К. С., Кособаева Б. М.

Год: 2006

Бyл окуу китебинин 1-басылышы Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлиги менен Кыргыз билим берүү институтунун ортосунда окуу китептерин чыгаруу боюнча түзүлгөн № LCTPS1/52 келишимдин негизинде даярдалып, 2003-ж чыккан.

Бyл окуу китебинин 1-басылышы Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлиги менен Кыргыз билим берүү институтунун ортосунда окуу китептерин чыгаруу боюнча түзүлгөн № LCTPS1/52 келишимдин негизинде даярдалып, 2003-ж чыккан.

Кол-во страниц:176 Язык:Кыргызский Издательство:Билим

Кириш сөз 3
I ГЛАВА. ЭРИТМЕЛЕРДИН ХИМИЯСЫ
§ 1. Эритмелер 5
§ 2. Эригичтик. Каныккан жана каныкпаган эритмелер 7
§ 3. Эритмелердин концентрациясы 11
§ 4. Реакциянын продуктусуy чөкмөгө айлантуу 14
§ 5. Эригичтиктин жылуулугу 15
§ 6. Суу - эриткич. Иоыдордуы гидратташуусу. Катиондор жана аниондор 17
§ 7. Электролиттер жана электролит эместер 20
§ 8. Кристаллогидраттар 22
§ 9. Суутектик көрсөткүч жөнүндө түшүнүк 24
§ 10. Электролиттик диссоциация 27
§ 11. Кислоталардын, негиздердин, туздардын диссоциациясы 28
§ 12. Диссоциация даражасы. Күчтүү жана начар электролиттер 30
§ 13. Ион алмашуу реакция л ары 32
§ 14. Туздардын гидролизи 35
§ 15. Сапаттык реакциялар жөнүндө түтүнүктөр 37
Лаборатория лык тажрыйбалар 39
Практикалык иш 42
II ГЛАВА.. ХИМИЯ ЛЫК РЕАКЦИЯЛАРДЫН ЫЛДАМДЫГЫ
§ 1. Заттардын концентрациялары жана молекулалардын кагылышуу мүмкүнчүлүктөрү 43
§ 2. Активдүү кагылышуулар 45
§ 3. Молекулалардын активдешүүлөрү 46
§ 4. Активдешүү энергиясы 47
§ 5. Химияльж реакциянын ылдамдыгына таасир этүүчү факторлор 49
§ 6. Химияльж реакциянын ылдамдыгына катализаторлордун тийгизген таасири. Катализ 51
§ 7. Уланма реакциялар 53
Лаборатория лык тажрыйбалар 55
III ГЛАВА. ХИМИЯЛЫК ТЕК САЛМАКТУУЛУК
§ 1. Кайталанма жана кайталанбоочу реакциялар 56
§ 2. Химиялык тең салмактуулук 57
§ 3. Химиялык тең салмактуулукка таасир этүүчү шарттар 59
Практикалык иш 61
IV глава. КЫЧКЫЛДАНУУ-КАЛЫБЫНА КЕЛҮҮ РЕАКЦИЯЛАРЫ
§ 1. Кычкылдануу даражасы 62
§ 2. Кычкылдануу-калыбына келүү реакциялары 64
§ 3. Кычкылдануу-калыбына келүү — электрондордун өтүшү менен жүрүүчү процесс 65
§ 4. Кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларынын тендемелерин түзүү 67
§ 5. Кычкылдандыргычтар жана калыбына келтиргичтер 69
§ 6. Кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларынын түрлөрү 72
V ГЛАВА. АЙРЫМ ЭЛЕМЕНТТЕРДИН ХИМИЯСЫ
§ 1. Металл эместер 76
§ 2. Металл эместердин атомдорунун жана молекулаларынын түзүлүшү 78
§ 3. Металл эместердин касиеттери 80
§ 4. Металл эместердин суутектик жана кычкылтектик бирикмелери 82
§ 5. Жаратылыштагы металл эместер 84
§ 6. Металл эместердин колдонулуштары 86
§ 7. Силикаттардын химиясы 87
§ 8. Металлдар 91
§ 9. Металлдардын физика лык касиеттери 94
§ 10. Металлдардын химиялык касиеттери 97
§ 11. Металлдардын активдүүлүк катары 98
§ 12. Металлдардын алынышы. Металлдарды рудадан калыбына келтирүү 101
§ 13. Металлдардын техникада колдонулушу 108
VI ГЛАВА. ОРГАНИКАЛЫК БИРИКМЕЛЕР
§ 1. Көмүртек атомунун түзүлүшүнүн өзгөчөлүгү 113
§ 2. Көмүртектин органика лык эмес жана органикалык бирикмелери 115
§ 3. Көмүртек бирикмелеринин түзүлүш формулалары 120
§ 4. Гомология 121
§ 5. Изомерия 122
§ 6. А. М. Бyтлеровдун органикалык заттардын химиялык түзүлүш теориясы 125
§ 7. Валенттик бурчтар жана байланыш узундуктары. Жөнөкөй жана эселик байланыштар 128
§ 8. Органика лык заттарга мүнөздүү касиеттер жана реакциялар 131
§ 9. Чектүү углеводороддор. Метан 133
§ 10. Чексиз углеводороддор. Этилен 37
§ 11. Ацетилен 140
§ 12. Жыпар жыттуу углеводороддор. Бензол 142
§ 13. Углеводороддордун табигый булактары жана аларды кайра иштетүү 144
§ 14. Спирттер 150
§ 15. Альдегиддер 52
§ 16. Чектүү бир негиздүү карбон кислоталары. Татаал эфирлер 155
§ 17. Азоту бар органикалык бирикмелер. Аминдер. Аминокислоталар жана белоктор 159
§ 18. Углеводдор 164
§ 19. Полимерлер 166
Лабораториялык тажрыйбалар 169