Черчение. 8-9 класстар. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Черчение. 8-9 класстар. КТ


Автор: Ботвинников А. Д., Виноградов В. Н., Вышнепольский И. С.

Год: 2011

<div> 8-КЛАСС <span >   </span> </div>
<div> Киришүү <span > 3 </span> </div>
<div> Чиймелерди чийүүнүн жаиа аларды оформить этүүнүн эрежелери <span > 9 </span> </div>
<div> Чийме аспаптары, матерналдары жана шаймандары. Жумуш ордун уюштуруу <span > 9 </span> </div>
<div> Чиймелерди оформить этүүнүн эрежелери <span > 13 </span> </div>
<div> Тик бурчтуу проекциялар сиетемасындагы чиймелер <span > 29 </span> </div>
<div> Проекциялоо <span > 29 </span> </div>
<div> Тик бурчтуу проекциялоо <span > 32 </span> </div>
<div> Көрүнүштөрдү чиймеге жайгаштыруу. Айрым көрүнүштөр <span > 37 </span> </div>
<div> Аксонометриялык проекциялар. Техникалык сүрөт <span > 42 </span> </div>
<div> Аксонометриялык проекцияларды алуу <span > 42 </span> </div>
<div> Аксонометриялык проекцияларды чийүү <span > 44 </span> </div>
<div> Тегерек беттүү нерселердин аксонометриялык проекциялары <span > 48 </span> </div>
<div> Техникалык сүрөт <span > 52 </span> </div>
<div> Чиймелерди чийүү жана окуу <span > 55 </span> </div>
<div> Нерсенин геометриялык формасын талдоо <span > 55 </span> </div>
<div> Геометриялык нерселердин чиймелери жана аксонометриялык проекциялары <span > 57 </span> </div>
<div> Нерсенин чокуларынын, кырларынын жана грандарынын проекциялары <span > 64 </span> </div>
<div> Чиймелерде сүрөттөлүштөрдү түзүүнүн тартиби <span > 75 </span> </div>
<div> Нерсенин формасын эсепке алуу менен өлчөмдөрдү жазуу <span > 85 </span> </div>
<div> Чиймелерди чийүүдө зарыл болгон геометриялык түзүүлөр <span > 91 </span> </div>
<div> Геометриялык нерселердин беттеринин жайылмаларынын чиймелери <span > 101 </span> </div>
<div> Тетиктердин чиймелерин окуунун тартиби <span > 104 </span> </div>
<div> Эскиздер <span > 112 </span> </div>
<div> Тетиктердин эскиздерин чийүү <span > 112 </span> </div>
<div> 9-КЛАСС <span >   </span> </div>
<div> Проекциялоо ыкмалары жөнүндөгү маалыматтарды кайталоо <span > 119 </span> </div>
<div> Кесилиштер жана жара кесилиштер <span > 121 </span> </div>
<div> Кесилиштер жана жара кесилиштер жөнүндө жалпы маал ыматтар <span > 121 </span> </div>
<div> Кесилиштердин милдети <span > 123 </span> </div>
<div> Кесилиштерди чийүүнүн эрежелери <span > 125 </span> </div>
<div> Жара кесилиштердин милдети <span > 130 </span> </div>
<div> Жара кесилиштерди чийүүнүн эрежелери <span > 132 </span> </div>
<div> Көрүнүштү жара кесилиш менен бириктирүү <span > 140 </span> </div>
<div> Жара кесилиштеги жука тосмолор жана чабактар <span > 144 </span> </div>
<div> Жара кесилиштер жана кесилиштер тууралуу кошумча маалыматтар <span > 145 </span> </div>
<div> Сүрөттөлүштөрдүн зарыл санын аныктоо <span > 149 </span> </div>
<div> Сүреттөлүштөрдүн санын жана башкы сүрөттөлүштү тандоо <span > 149 </span> </div>
<div> Чиймелердеги шарттуулуктар жана жөнөкөйлөтүүлөр <span > 152 </span> </div>
<div> Курама чиймелер <span > 155 </span> </div>
<div> Тетиктердин биригүүлөрү жөнүндөгү жалпы маалыматтар <span > 155 </span> </div>
<div> Бурама сайдын сүрөттөлүшү жана белгилениши <span > 157 </span> </div>
<div> Болт жана шпилька менен бириктирүүлөрдүн чиймелери <span > 161 </span> </div>
<div> Шпонка жана штифт менен бириктирүүлөрдүн чиймелери <span > 167 </span> </div>
<div> Буюмдардын курама чиймелери жөнүндө жалпы маалы­маттар <span > 172 </span> </div>
<div> Курама чиймелерди окуунун тартиби <span > 179 </span> </div>
<div> Курама чиймелердеги шарттуулуктар жана жөнөкөйлөтүүлөр <span > 182 </span> </div>
<div> Деталдаштыруу жөнүндө түшүнүк <span > 193 </span> </div>
<div> Курулуш чиймелерин окуу <span > 205 </span> </div>
<div> Курулуш чиймелеринин негизги өзгөчөлүктөрү <span > 205 </span> </div>
<div> Курулуш чиймелериндеги шарттуу сүрөттөлүштөр <span > 208 </span> </div>
<div> Курулуш чиймелерин окуунун тартиби <span > 210 </span> </div>
<div> Графиктик сүреттөлүштөрдүн ар түрдүүлүгү <span > 213 </span> </div>
<div> Тиркемелер <span > 215 </span> </div>

<div> 8-КЛАСС <span >   </span> </div>
<div> Киришүү <span > 3 </span> </div>
<div> Чиймелерди чийүүнүн жаиа аларды оформить этүүнүн эрежелери <span > 9 </span> </div>
<div> Чийме аспаптары, матерналдары жана шаймандары. Жумуш ордун уюштуруу <span > 9 </span> </div>
<div> Чиймелерди оформить этүүнүн эрежелери <span > 13 </span> </div>
<div> Тик бурчтуу проекциялар сиетемасындагы чиймелер <span > 29 </span> </div>
<div> Проекциялоо <span > 29 </span> </div>
<div> Тик бурчтуу проекциялоо <span > 32 </span> </div>
<div> Көрүнүштөрдү чиймеге жайгаштыруу. Айрым көрүнүштөр <span > 37 </span> </div>
<div> Аксонометриялык проекциялар. Техникалык сүрөт <span > 42 </span> </div>
<div> Аксонометриялык проекцияларды алуу <span > 42 </span> </div>
<div> Аксонометриялык проекцияларды чийүү <span > 44 </span> </div>
<div> Тегерек беттүү нерселердин аксонометриялык проекциялары <span > 48 </span> </div>
<div> Техникалык сүрөт <span > 52 </span> </div>
<div> Чиймелерди чийүү жана окуу <span > 55 </span> </div>
<div> Нерсенин геометриялык формасын талдоо <span > 55 </span> </div>
<div> Геометриялык нерселердин чиймелери жана аксонометриялык проекциялары <span > 57 </span> </div>
<div> Нерсенин чокуларынын, кырларынын жана грандарынын проекциялары <span > 64 </span> </div>
<div> Чиймелерде сүрөттөлүштөрдү түзүүнүн тартиби <span > 75 </span> </div>
<div> Нерсенин формасын эсепке алуу менен өлчөмдөрдү жазуу <span > 85 </span> </div>
<div> Чиймелерди чийүүдө зарыл болгон геометриялык түзүүлөр <span > 91 </span> </div>
<div> Геометриялык нерселердин беттеринин жайылмаларынын чиймелери <span > 101 </span> </div>
<div> Тетиктердин чиймелерин окуунун тартиби <span > 104 </span> </div>
<div> Эскиздер <span > 112 </span> </div>
<div> Тетиктердин эскиздерин чийүү <span > 112 </span> </div>
<div> 9-КЛАСС <span >   </span> </div>
<div> Проекциялоо ыкмалары жөнүндөгү маалыматтарды кайталоо <span > 119 </span> </div>
<div> Кесилиштер жана жара кесилиштер <span > 121 </span> </div>
<div> Кесилиштер жана жара кесилиштер жөнүндө жалпы маал ыматтар <span > 121 </span> </div>
<div> Кесилиштердин милдети <span > 123 </span> </div>
<div> Кесилиштерди чийүүнүн эрежелери <span > 125 </span> </div>
<div> Жара кесилиштердин милдети <span > 130 </span> </div>
<div> Жара кесилиштерди чийүүнүн эрежелери <span > 132 </span> </div>
<div> Көрүнүштү жара кесилиш менен бириктирүү <span > 140 </span> </div>
<div> Жара кесилиштеги жука тосмолор жана чабактар <span > 144 </span> </div>
<div> Жара кесилиштер жана кесилиштер тууралуу кошумча маалыматтар <span > 145 </span> </div>
<div> Сүрөттөлүштөрдүн зарыл санын аныктоо <span > 149 </span> </div>
<div> Сүреттөлүштөрдүн санын жана башкы сүрөттөлүштү тандоо <span > 149 </span> </div>
<div> Чиймелердеги шарттуулуктар жана жөнөкөйлөтүүлөр <span > 152 </span> </div>
<div> Курама чиймелер <span > 155 </span> </div>
<div> Тетиктердин биригүүлөрү жөнүндөгү жалпы маалыматтар <span > 155 </span> </div>
<div> Бурама сайдын сүрөттөлүшү жана белгилениши <span > 157 </span> </div>
<div> Болт жана шпилька менен бириктирүүлөрдүн чиймелери <span > 161 </span> </div>
<div> Шпонка жана штифт менен бириктирүүлөрдүн чиймелери <span > 167 </span> </div>
<div> Буюмдардын курама чиймелери жөнүндө жалпы маалы­маттар <span > 172 </span> </div>
<div> Курама чиймелерди окуунун тартиби <span > 179 </span> </div>
<div> Курама чиймелердеги шарттуулуктар жана жөнөкөйлөтүүлөр <span > 182 </span> </div>
<div> Деталдаштыруу жөнүндө түшүнүк <span > 193 </span> </div>
<div> Курулуш чиймелерин окуу <span > 205 </span> </div>
<div> Курулуш чиймелеринин негизги өзгөчөлүктөрү <span > 205 </span> </div>
<div> Курулуш чиймелериндеги шарттуу сүрөттөлүштөр <span > 208 </span> </div>
<div> Курулуш чиймелерин окуунун тартиби <span > 210 </span> </div>
<div> Графиктик сүреттөлүштөрдүн ар түрдүүлүгү <span > 213 </span> </div>
<div> Тиркемелер <span > 215 </span> </div>

Кол-во страниц:224 Язык:Кыргызский Издательство:Министерство образования и науки КР

8-КЛАСС
Киришүү 3
Чиймелерди чийүүнүн жаиа аларды оформить этүүнүн эрежелери 9
Чийме аспаптары, матерналдары жана шаймандары. Жумуш ордун уюштуруу 9
Чиймелерди оформить этүүнүн эрежелери 13
Тик бурчтуу проекциялар сиетемасындагы чиймелер 29
Проекциялоо 29
Тик бурчтуу проекциялоо 32
Көрүнүштөрдү чиймеге жайгаштыруу. Айрым көрүнүштөр 37
Аксонометриялык проекциялар. Техникалык сүрөт 42
Аксонометриялык проекцияларды алуу 42
Аксонометриялык проекцияларды чийүү 44
Тегерек беттүү нерселердин аксонометриялык проекциялары 48
Техникалык сүрөт 52
Чиймелерди чийүү жана окуу 55
Нерсенин геометриялык формасын талдоо 55
Геометриялык нерселердин чиймелери жана аксонометриялык проекциялары 57
Нерсенин чокуларынын, кырларынын жана грандарынын проекциялары 64
Чиймелерде сүрөттөлүштөрдү түзүүнүн тартиби 75
Нерсенин формасын эсепке алуу менен өлчөмдөрдү жазуу 85
Чиймелерди чийүүдө зарыл болгон геометриялык түзүүлөр 91
Геометриялык нерселердин беттеринин жайылмаларынын чиймелери 101
Тетиктердин чиймелерин окуунун тартиби 104
Эскиздер 112
Тетиктердин эскиздерин чийүү 112
9-КЛАСС
Проекциялоо ыкмалары жөнүндөгү маалыматтарды кайталоо 119
Кесилиштер жана жара кесилиштер 121
Кесилиштер жана жара кесилиштер жөнүндө жалпы маал ыматтар 121
Кесилиштердин милдети 123
Кесилиштерди чийүүнүн эрежелери 125
Жара кесилиштердин милдети 130
Жара кесилиштерди чийүүнүн эрежелери 132
Көрүнүштү жара кесилиш менен бириктирүү 140
Жара кесилиштеги жука тосмолор жана чабактар 144
Жара кесилиштер жана кесилиштер тууралуу кошумча маалыматтар 145
Сүрөттөлүштөрдүн зарыл санын аныктоо 149
Сүреттөлүштөрдүн санын жана башкы сүрөттөлүштү тандоо 149
Чиймелердеги шарттуулуктар жана жөнөкөйлөтүүлөр 152
Курама чиймелер 155
Тетиктердин биригүүлөрү жөнүндөгү жалпы маалыматтар 155
Бурама сайдын сүрөттөлүшү жана белгилениши 157
Болт жана шпилька менен бириктирүүлөрдүн чиймелери 161
Шпонка жана штифт менен бириктирүүлөрдүн чиймелери 167
Буюмдардын курама чиймелери жөнүндө жалпы маалы­маттар 172
Курама чиймелерди окуунун тартиби 179
Курама чиймелердеги шарттуулуктар жана жөнөкөйлөтүүлөр 182
Деталдаштыруу жөнүндө түшүнүк 193
Курулуш чиймелерин окуу 205
Курулуш чиймелеринин негизги өзгөчөлүктөрү 205
Курулуш чиймелериндеги шарттуу сүрөттөлүштөр 208
Курулуш чиймелерин окуунун тартиби 210
Графиктик сүреттөлүштөрдүн ар түрдүүлүгү 213
Тиркемелер 215