Химия. 8 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Химия. 8 класс. КТ


Автор: Исмаилова С., Маматкулова Ж., Женалиева 3., Жакышова Б.

Год: 2009

Бул окуу китеби Бүткүл дүйнөлүк Банктын каржылоосу менен ишке ашырьыып жаткан КР Билим берүү жана илим министрлигинин «Айылдык билим берүү» долбоорунун алкагында басылып чыгарылды.

Бул окуу китеби Бүткүл дүйнөлүк Банктын каржылоосу менен ишке ашырьыып жаткан КР Билим берүү жана илим министрлигинин «Айылдык билим берүү» долбоорунун алкагында басылып чыгарылды.

Кол-во страниц:168 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

Урматтуу окуучу! 3
Кирши сөз 5
I глава. Химиялык алгачкы түшүнүктөр
§ 1. Химия предмети. Заттар жана алардын касиеттери 7
§ 2. Кергиликтуү химия өнөр жайынын өнүгүшү 11
§ З Молекулалар жана атомдор 11
§ 4. Химиялык элементтер, алардын белгилери 15
§5. Химиялык элементтердин салыштырмалуу атомдук массасы 19
§6. Химиялык элементтердин мезгилдик таблицасы жөнүндө түшүнүк 20
§ 7. Таза заттар жана аралашмалар 23
§ 8. Реактивдерди даярдоо жана сактоо 25
§9. Атом-молекулалык окуу 27
§ 10. Жонокой жана татаал заттар 28
§ 11. Валенттүүлүк. Валенттүүлүк боюнча формула түзүү 30
§ 12. Химиялык формулалар. Салыштырмалуу молекулалык масса 33
Лабораториялык тажрыйбалар 38
№ 1-практикалык иш. Химия кабинетинде иштегенде коопсуздук техникасынын эрежелери. Химиялык идиштер жана куралдар менен таапышуу 39
№ 2-практикалык иш. Кайнатма тузду тазалоо 45
II глава. Илимий методлор
§ 13. Байкоо жүргүзүү, баяндап жазуу 47
§ 14. Эксперимент. Натыйжаны божомолдоо 48
§ 15. Гипотеза 49
III глава. Химиядагы сандык катыштар
§ 16. Заттын саны - моль. Моль масса 51
§ 17. Заттардын курамынын туруктуулук закону 54
§ 18. Заттардын массасынын сакталуу закону 56
§ 19. Авогадро закону 57
§ 20. Газ абалындагы заттар арасындагы көлөмдүк катыштар 60
IV глава. Химия — заттар жана аларлын анланыштары женүндөгү илим
§ 21. Физикалык жана химиялык кубулуштар 61
§22. Химиялык реакциянын иайда болуу жана жүрүү шарттары 63
§ 23. Химиялык тендеме 65
§ 24. Химиялык реакциянын типтери 66
Лабораториялык тажрыйбалар 68
V глава. Кычкылтек, оксиддер
§ 25. Кычкылтектин жалпы мүнөздөмөсү, табиятта таралышы, айланышы, мааниси 70
§ 26. Кычкылтектин алынышы, физикалык, химиялык касиеттери, колдонулушу 71
§ 27. Кычкылтектин химиялык касиети, оксиддер 73
§ 28. Кычкылтек - жонокой зат, озон, озон катмары 76
§ 29. Аба жана анын курамы. Күйүү 78
§ 30. Химиялык реакциянын жылуулук эффектней, термохимиялык тендеме 81
§31. Отун. Отундун түрлорү 83
№ З-практикалык иш. Кычкылтекти алуу жана жыйноо 85
№ 4-практикалык иш. Кычкылтектин касиеттери боюнча зкеперименталдык маселе иштөө 86
VI глава. Суутек. Кислороталар. Туздар
§ 32. Суутек, жалпы мүноздомосү, табиятта кездешипш, алынышы, физикалык касиети 87
§ 33. Суутектин химиялык касиети, колдонулушу 89
§ 34. Суу жана анын касиеттери. Суунун курамы, таркалышы 92
§ 35. Кыргыз Республикасындагы экологиялык проблемалардын чечилиши 96
§ 36. Кислоталар 96
§37. Туздар, курамы, атнлышы 99
Лабораториялык тажрыйбалар 100
№ 5-практикалык иш. Жездин (II) оксиди менен кукурт кислотасынын ортосундагы алмашуу реакциясы 102
VII глава. Органикалык эмес бирикмелердин негизги класстары жана аларльш ортосунда жүрүүчү реакциялар
§ 38. Оксиддер 104
§ 39. Негиздер 109
§ 40. Кислоталар 112
§ 41. Туздар 117
§ 42. Органикалык эмес бирикмелердин ортоеундагы генетнкалык байланыш 121
Лабораториялык тажрыйбалар 123
6-практикалык иш. Органикалык змее бирикмелердин зң маанилуу класстарынын ортосундагы генетикалык байланыш боюнча зкеперименталдык маселе иштөө 127
VIII глава. Атомдон түзүлүшү
§ 43. Элементтерди алгачкы классификациялоо 128
§44. Д.И.Менделеевдин мезгилдик закону жана элементтердин мезгилдик системасы 131
§45. Атомдун түзүлүшү 134
§ 46. Радиоактивдүулүк 136
§ 47. Атомдун ядросу жана электрондук катмарлар, аларды электрондор менен толтуруунун эрежелерн 138
§48. Мезгнлдик закондун мааниси 142
§ 49. Д.И.Менделеевдин өмүр баяны жана илимий эрдиги 143
IX глава. Заттардын түзүлүшү жана химиялык байланыштар
§ 50. Терс электрдүүлүк 146
§ 51. Хнмиялык байланыштардын түрлөрү 148
§ 52. Коваленттнк байланыш жана анын түрлөрү 150
§53. Ион, иондук байланыш 154
§ 54. Металлдык, суутектик байланыш 155
§55. Кристаллдык торчолор 158
§ 56. Кычкылдануу даражасы. Элементтердин кычкылдануу даражагы 159
§ 57. Кычкылдануу-калыбына келүү реакциялары 160
Тиркеме 162