Алгебра. 7 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Алгебра. 7 класс. КТ


Автор: Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Пешков К. И., Суворова С. Б.

Год: 2003

I ГЛАВА. ТУЮНТМАЛАР, ТВҢДЕШТИКТЕР, ТЕНДКМЕЛЕР
§ 1. Туюнтмалар
1. Сандуу туюнтмалар 3
2. Өэгормолорү бар туюнтмалар 7
3. Туюнтмалардын маанилерин салыштыруу 12
§ 2. Туюнтмаларлы өзгөртүү 18
4. Сандар менен болгон амаддардын касиеттери 18
5. Тендештиктер 21
6. Туюнтмаларды тендеш өэгөртүүлөр 24
§ 3. Кир өзгөрмөсү бар тендемелер 29
7. Тендеме жана анын тамырлары 29
8. Бир өзгөрмөсү бар сызыктуу тендеме 32
9. Тендемелердин жардамы менен маселелерди чыгаруу 36
1 главага кошумча көнүгүүлөр 41
II ГЛАВА. ФУНКЦИЯЛАР
§ 4. Функциялар жана алардын графиктери 51
10. Функция деген эмне? 51
11. Формула боюнча функииянын маанилерин эсептөө 57
12. Функниянын графиги 60
§ 5. Сызыктуу функция 68
13. Сызыктуу функция жана анын графиги 68
14. Түз пропорциялуулук 74
15. Сызыктуу функциялардын графиктеринин өз ара жайланышы 78
II главага кошумча көнүгүүлөр 84
III ГЛАВА. НАТУРАЛДЫК КӨРСӨТКҮЧҮ БАР ДАРАЖА
§ 6. Даража жана анын касиемери 91
16. Натуралдык корсоткүчү бар даражаны аныктоо. Микрокалькулятордун жардамы менен даражаным маанисии табуу 91
17. Даражаларды көбойтүү жана болүү 98
18. Кобойтүндүнү жана даражаны даражага которүү 103
§ 7. Бир мүчөлөр 108
19. Бир мүчө жана анын стандарттуу туру 108
20. Бир мүчөлөрду кебөйтүү. Бир мүчөнү даражага көтөрүү 111
21. у = х2 жана у = х3 функциялары жана алардын графиктери 115
§ 8. Абсолюттук жана салыштырма каталар 122
22. Абсолюттук ката 122
23. Салыштыpмалуу ката 127
III главага кошумча көнүгүүлор 130
IV ГЛАВА. КӨП МҮЧӨЛӨР
§ 9* Көп мүчөлөрдүн суммасы жана айырмасы 139
24. Көп мүчө жана анын стандарттуу туру 139
25. Көп мүчөдөрду кошуу жана кемитуу 143
§ 10. Бир мүчө менен көп мүчөрүн көбөйтүндүсү 149
26. Бир мучөнү кеп мүчөгө кебөйтүү 149
27. Жалпы көбөйтүүчүну кашаанын сыртына чыгаруу 156
§ 11. Көп мүчөлөрдүн кобойтүндүсү 163
28. Көп мучөнү көп мучөгө көбейтуү 163
29. Топтоо жолу менен көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу 168
30. Тендемелердин далилдөөсү 172
IV главага кошумча көнүгүүлор 175
V ГЛАВА. КЫСКАЧА КӨБӨЙТҮҮНҮН ФОРМУЛАЛАРЫ
§ 12. Сумманын квадраты жана айырманын квадраты 186
31. Эки туюнтманын суммасын жана айырмасын квадратка көтөрүу 186
32. Сумманын квадратынын жана айырмасынын квадратынын формулаларынын жардамы менен көбөйтүүчүлөргө ажыратуу 193
§ 13. Квадраттардын айырмасы. Кубдардын суммасы жана айырмасы 197
33. Эки туюнтманын айырмасын алардын суммасына көбөйтүү 197
34. Квадраттардын айырмасын көбөйтүүчүлөргө ажыратуу 201
35. Кубдардын суммасын жана анырмасын көбөйтүүчүлөргө ажыратуу 205
§ 14. Бүтүн туюнтмаларды өзгөртүү 208
36. Бүтүн туюнтманы көп мүчөгө езгөртүү 208
37. Көбөйтүүчүлөргө ажыратуу үчүн ар түрдүү жоддорду колдонуу 212
Бүтүн туюнтмаларга өзгөртүүлөрдү колдонуу 217
V главага кошумча көнүгүүлөр 220
VI ГЛАВА. СЫЗЫКТҮУ ТЕҢДЕМЕЛЕРДИН СИСТЕМАЛАРЫ
§ 15. Эки өзгөpмөсү бар сызыктуу тендемелер жана алардын системалары 230
39. Эки езгөрмөсү бар сызыктуу тендеме 230
40. Эки өзгөрмөсү бар сызыктуу тендеменин графиги 234
41 Эки езгермесү бар сызыктуу тендемелердин системалары 238
§ 16. Сызыктуу тендемелердин системаларын чыгаруу 243
42. Ордуна коюу жолу 243
43. Кошуу жолу 248
44. Тендемелердин системаларынын жардамы менен маселелерди чыгаруу 254
VI гпавага кошумча көнүгүүлөр 259
Тарых маалыматтары 267
Жогорку кыйындыктагы маселелер 272
V VI кдасстардын математика курсупан маалыматтар 278
Жооптор 284