Геометрия. 7-9 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Геометрия. 7-9 класс. КТ


Автор: Бекбоев И. Б., Борүбаев А. А., Айылчиев А. А.

Год: 2000

Бул окуу китеби Кыргыз Республикасынын билим, илим жана маланият минмстрлиги менен Кыргыз билим берүү институтунун ортосунда окуу китептерин чыгаруу боюнча түзүлгөн № LP TPS 1 келишимдин негизмнде даярдалган.

Бул окуу китеби Кыргыз Республикасынын билим, илим жана маланият минмстрлиги менен Кыргыз билим берүү институтунун ортосунда окуу китептерин чыгаруу боюнча түзүлгөн № LP TPS 1 келишимдин негизмнде даярдалган.

Кол-во страниц:260 Язык:Кыргызский Издательство:Педагогика

Киришүү 3
7-класс
I глава. ГЕОМЕТРИЯЛЫК АЛГАЧКЫ ТҮШҮНҮКТӨР
§ 1. Чекит, түз сызык, тегиздик 5
Түз сызык жана чекит. Негизги түшүнүктөр 5
Тегиздиктеги чекиттердин жана түз сызыктардын өз ара жайланышы 7
Кесинди. Шоола 9
§ 2. Геометриялык фигуралар 15
Геометриялык фигураларга түшүнүк 15
Фигуралардын барабардыгы 17
Айлана 18
Теорема жөнүндө түшүнүк 21
§ 3. Кесиндилерди өлчее 22
Кесиндилердии барабардыгы 22
Кесиндинин узундугу 23
Кесиндилер менен аткарылуучу амалдар. Сыны к сызыктын узундугу 25
§ 4. Бурч. Бурчтун түрлөрү 28
Бурч жөнүндө түшүнүк 28
Барабар бурчтар. Бурчтун биссектрисасы 30
Бурчтун чени. Бурчту өлчөө 32
Бурчтар менен аткарылуучу амалдар 35
Борбордук бурчтар 38
I главаны кайталоого суроолор 39
I главага масел ел ер 40
II глава. ПРАЛЛЕЛЬ ТҮЗ СЫЗЫКТАР
§ 5. Параллель түз сызыктардын аныкталышы 42
§ 6, Түз сызыктардын параллелдик белгилери 44
§ 7. Перпендикулярдуу түз сызыктар. Перпендикуляр жана жантык 48
§ 8. Тиешелүү жактары параллель бурчтар 52
II главаны кайталоого суроолор 54
II главага маселелер 54
III глава. ҮЧ БУРЧТУКТАР
§ 9. Үч бурчтуктар жана алардын түрлөрү 55
§ 10. Үч бурчтуктардын ички бурчтарынын суммасы 58
§11. Үч бурчтуктардын барабардыгы. Үч бурчтуктардын барбардыгынын бе лги л ери 60
§ 12. Тен капталдуу үч бурчтуктун касиеттери 63
§ 13. Тик бурчтуу үч бурчтуктар 6 7
§ 14. Айланага ичтен сызылган бурчтар 71
§ 15. Түз сызык менен айлананын жана эки айлананын өз ара жайланышы 75
III главаны кайталоого суроолор 78
III главага маселелер 78
IV глава. ГЕОМЕТРИЯЛЫК ТҮЗҮҮЛӨР
§ 16. Геометриялык түзүүлөр жөнүндө түшүнүк. Куралдар 81
§ 17. Түзүүгө берилген жөнөкөй маселелер 84
§ 18. Түзүүгө берилген маселелерди чыгаруунун этаптары 87
§ 19. Айланага жаныма түз сызык 91
§ 20. Үч бурчтукка ичтен (сырттан) сызылган айланалар 92
IV главаны кайталоого суроолор 94
IV главага маселелер 94
8-класс
V глава. ТӨРТ БУРЧТУКТАР
§ 21. Торт бурчтуктар жөнүндө түшүнүк 96
§ 22. Параллелограм 98
Тик бурч тук 101
Ромб 103
Квадрат 104
§ 23. Фалестин теоремасы 104
§ 24. Трапеция 106
§ 25. Үч бурчтуктун. трапециянын орто сызыктары 107
V главаны кайталоого суроолор 111
V главага маселелер 112
VI глава. ТИК БУРЧТУУ ҮЧ БУРЧТУКТУН ЖАКТАРЫ МЕНЕН БУРЧТАРЫНЫН АРАСЫНДАГЫ БАЙЛАНЫШТАР
§ 26. Тик бурчтуу үч бурчтуктун жактарынын катышы 113
§ 27. Пифагордун теоремасы 116
§ 28. Негизги тригонометриялык тендештиктер 118
§ 29. Тригонометриялык функциялардын айрым маанилерин эсептеө 120
§ 30. Тик бурчтуу ум бурчтуктарды чыгаруу 122
Тригонометриялык функдиялардын маанилерин таблицаны колдонуп эсептеө 122
Микрокалькуляторду колдонуп эсептөө 123
Тик бурчтуу үч бурчтуктарды чыгаруу 123
VI главаны кайталоого суроолор 124
VI главага маселелер 124
VII глава. КӨП БУРЧТУКТАР
§ 31. Томпок көп бурчтуктар 126
Сынык сызыктар 126
Көл бурчтуктар 126
Томпок көп бурчтуктар 127
§ 32. Томпок көп бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 128
§ 33. Туура көп бурчтуктар 129
§ 34. Айланага ичтен (сырттан) сызылган көп бурчтуктар 131
Айланага ичтен (сырттан) сызылган терт бурчтуктар 131
Айланага ичтен (сырттан) сызылган туура кап бурчтуктар 134
§ 35. Айлананын узундугу 136
§ 36. Бурчтун радиандык чени 139
VII главаны кайталоого суроолор 140
VII главага масел ел ер 140
VIII глава. ФИГУРАЛАРДЫН АЯНТТАРЫ
§ 37. Женекей фигуралардын аянттары 142
Фигуралардын аянттары жөнүндө түшүнүк 142
Ken бурчтуктун аянты 143
Тик бурчтуктун аянты 143
§ 38. Параллелограммдын аянты 146
§ 39. Yч бурчтуктун аянты 148
§ 40. Трапециянын аянты 150
§ 41. Айланага сырттан (ичтен) сызылган көп бурчтуктардын аянттары 152
§ 42. Тегеректин аянты 155
VIIIглаваны кайталоого суроолор 158
VIII главага маселелер 159
9- класс
IX глава. ТЕГИЗДИКТЕГИ КООРДИНАТ АЛАР СИСТЕМАСЫ ЖАНА ВЕКТОРЛОР
§ 43. Тегиздиктеги чекиттин координаталары 161
§ 44. Эки чекиттин аралыгы 164
§ 45. Айлананын те идем ее и 165
§ 46. Түз сызыктын текдемеси 166
§ 47. Векторлор 169
§ 48. Векторлор менен аткарылуучу амалдар 171
Векторлордун суммасы 171
Векторлордун айырмасы 171
Векторду санга көбөйтүү 172
Векторлордун координаталары 173
§ 49. Кен бурчтун тригонометриялык функция лары 175
§ 50. Эки вектордун скалярдык көбөйтүндүсү 177
§ 51. Косинустар жана синустар теоремалары 180
§ 52. Үч бурчтуктарды чыгаруу 182
§ 53. Координаталар методунун жана векторлордун колдонулушу 184
IX главаны кайталоого суроолор 198
IX главага маселелер 189
X глава. ГЕОМЕТРИЯ ЛЫК ӨЗГӨРТҮҮЛӨР. ФИГУРАЛАРДЫН ОКШОШТУГУ
§ 54. Жылдыруу 191
Октук, борбордук симметриялар 191
Параллель көчүрүү 196
Буруу 199
§ 55. Гомотетия. Окшош өзгөртүү 201
§ 56. Окшош фигуралар. Үч бурчтуктардын окшоштук белгилери 205
§ 57. Окшош көп бурчтуктардын аянттарынын катышы 208
X главаны кайталоого суроолор 210
X главага маселелер 211
Планиметрия боюнча "татаалыраак" маселелер 212
XI глава. СТЕРЕОМЕТРИЯ БОЮНЧА КЫСКАЧА МААЛЫMATTАР
§ 58. Кайчылаш түз сызыктар 214
§ 59. Айлануу телолору жөнүндө түшүнүк 215
Цилиндр 215
Конус 216
Сфера жана шар 216
§ 60. Ken грандыктар жөнүндө түшүнүк 218
Тик призма 218
Пирамида 219
Кесилген пирамида 219
§ 61. Мейкиндиктеги чекиттин координаталары 221
§ 62. Мейкиндиктеш эки чекиттин аралыгы. Кесинди0нин ортосунун координаталары 223
§ 63. Мейкиндиктеги телолордун беттеринин аянттары жөнүндө маалыматтар 224
Тик призманын бетинин аянты 224
Пирамиданын бетинин аянты 225
Цилиндрдин бетинин аянты 226
Конустун бетинин аянты 227
Шардын бетинин (сферанын) аянты 227
§ 64. Мейкиндиктеги телолордун көлөмдөрү жөнүндө маалыматтар 229
Тик призманын көлөмү 230
Пирамиданын көлөмү 230
Цилиндрдин көлөмү 231
Конустун көлөмү 231
Шардын көлөмү 232
Тиркеме 234
Геометриянын алгачкы тарыхы жөнүндө кыскача маалыматтар 234
Циркулдун жана сызгычтын жардамы менен түзүлбөй (чыгарылбай) турган айрым маселелер 237
Жооптор 240