Информатика. 7-9 класс. Базалык курс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Информатика. 7-9 класс. Базалык курс


Автор: Орускулов Т. Р., Касымалиев М. Ү.

Год: 2015

Информатика. 7-9 класстар: Базалык курс. Орто мектептердин 7-9-кл

Информатика. 7-9 класстар: Базалык курс. Орто мектептердин 7-9-кл

Кол-во страниц:384 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

КИРИШҮҮ 3
I глава. МААЛЫМАТ ЖАНА МААЛЫМАТ ПРОЦЕССТЕРИ
§ 1. Информатикага киришүү 5
§ 2. Маалымат жөнүндө түшүнүк 7
§ 3. Маалыматтын касиеттери 10
§ 4. Дүйнөнүн материалдык-энергетикалык жана маалыматтык сүрөттөлүшү 12
§ 5. Коомдогу, жаратылыштагы, техникадагы информациялык процесстери 14
§ 6. Маалымат алуу, өзгөртүү, берүү, сактоо жана колдонуу 17
§ 7. Компьютер - маалымат иштетүүчү универсал машина 25
II глава. МААЛЫМАТТЫН БЕРИЛИШИ
§ 1. Маалымат булактары жана аны берүү формалары 29
§ 2. Тил - маалымат берүү ыкмасы жана баяндоо каражаты 33
§ 3. Маалыматты мазмундук ыкма менен ченөө 42
§ 4. Маалыматты өлчөөнүн алфавиттик ыкмасы 47
§ 5. Эсептөө системалары менен таанышуу 51
§ 6. Аналогдук жана цифралык маалыматтар 58
§ 7. Информатиканын алгачкы тарыхы 65
III глава. МААЛЫМАТ ЖАНА БАШКАРУУ
§ 1. Башкарууга киришүү 71
§ 2. Маалыматтын жана маалымат процессинин башкаруудагы ролу 74
§ 3. Түрдүү системалардагы башкаруу процесстеринин маалыматтык жалпылыгы 76
§ 4. Өзү башкарылуучу системалар 79
§ 5. Кибернетикага киришүү 81
§ 6. Маалыматтын кибернетикалык системада берилиши 84
§ 7. Кибернетикалык система 86
§ 8. Кибернетикалык системадагы тескери байланыш 87
§ 9. Ар кыл типтеги башкаруу системалары 90
§ 10. Үзгүлтүксүз көзөмөл менен башкаруу 91
IV глава. МОДЕЛДӨӨ ЖАНА КАЛЫПТАШТЫРУУ
§ 1. Моделдөө таанып-билүүнүн методу катары 95
§ 2. Моделдердин классификациям 100
§ 3. Маалыматтык моделди берүүнүн формалары 103
V глава. АЛГОРИТМ ДЕР ЖАНА ПРОГРАММАЛОО
§ 1. Алгоритм түшүнүгү 111
§ 2. Алгоритмдин касиеттери 115
§ 3. Алгоритмдерди берүүнүн графикалык ыкмасы 120
§ 4. Графикалык окуу аткаруучусу 123
§ 5. Жардамчы алгоритмдер жана камтылган программалар 127
§ 6. Циклдик алгоритмдер 130
§ 7. Алгоритмдердин блок-схемалары 132
§ 8. Бутактануу жана алгоритмди ырааттуу деталдаштыруу 135
§ 9. Программалоого киришүү 138
§ 10. Сызыктуу эсептөө алгоритмдери 142
§11. Паскаль тили менен таанышуу 145
§ 12. Бутакталган структуралуу алгоритмдер 148
§ 13. Паскалда бутактанууларды программалоо 153
§ 14. Циклдерди программалоо 155
VI глава. КОМПЬЮТЕР ДИН АППАРАТТЫК ЖАБДЫЛЫШЫ
§ 1. Компьютердин архитектурасы 161
§ 2. Компьютердин эси 164
§ 3. Персоналдык компьютердин түзүлүшү 167
§ 4. Компьютердин аппараттык жабдылышы 170
§ 5. Компьютердин сырткы эси 176
§ 6. Маалыматты киргизүүчү түзүлүштөр 182
§ 7. Маалыматты чыгаруучу түзүлүштөр 187
VII глава. ПРОГРАММАЛЫК КАМСЫЗДОО
§ 1. Компьютерди программалык башкаруу 193
§ 2. Компьютерлердин программалык камсыздалышы 194
§ 3. Системалык программалык камсыздоо жана программалоо системалары 197
§ 4. Файл жана файлдык структуралар 200
§ 5. Операциялык системалар 205
§ 6. Файлдык операциялар 210
§ 7. Сервис көрсөтүүчү программалар 213
VIII глава. МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
§ 1. Маалымат технологиясы түшүнүгү 219
1 бөлүм. Компьютердин моделдөөнүн технологиясы 222
§ 1. Моделдөөнүн негизги этаптары 222
Практикалык иш 231
2 бөлүм. Текстти иштетүүнүн технологиясы 233
§ 1. Компьютердин эсиндеги тексттер 233
§ 2. Тексттик файлдар жана тексттик редакторлор 236
§ 3. Тексттик редактор менен иштоо 238
3 бөлүм. Графиканы иштетүүнүн технологиясы 244
§ 1. Графикалык маалымат жана компьютер 244
§ 2. Компьютердик графиканын техникалык каражаттары 248
§ 3. Сүрөттөлүш кантип кодго айланат 251
§ 4. Графикалык редактор менен иштөө 253
4 бөлүм. Сандык маалыматты иштетүү технологиясы 257
§ 1. Электрондук таблица деген эмне? 257
§ 2. Таблицаны толтуруунун эрежелери 260
§ 3. Фрагменттер менен иштөө, салыштырмалуу даректөө, иш графикасы 262
5 бөлүм. Маалыматты издөө, иргөө жана сактоо технологиясы 267
§ 1. Негизги түшүнүктөр 267
§ 2. Реляциялык маалымдар базалары 268
§ 3. Маалымдар базасын башкаруу системасы 272
§ 4. Издөөнүн шарттары жана жөнөкөй логикалык туюнтмалар 274
§ 5. Издөөнүн шарттары жана татаал логикалык туюнтмалар 280
§ 6. Жазууларды иргөө, өчүрүү жана кошуу 284
6 бөлүм. Жасалма интеллект жана билим базалары 287
§ 1. Жасалма интеллект деген эмне? 287
§ 2. Билим базалары жөнүндө 290
7 бөлүм. Компьютердик коммуникациялар 293
§ 1. Компьютердик тармактын түзүлүшү 293
§ 2. Электрондук почта жана тармактардын башка кызматтары 295
§ 3. Тармактын аппараттык жана программалык жабдылышы 298
§ 4. Internet жана Word Wide Web 302
8 бөлүм. Мультимедиалык технологиялар 305
§ 1. Мультимедиа түшүнүгү. Мультимедианын стандарттык каражаттары 305
§ 2. Мультимедиа продуктулары. Мультимедиалык долбоор түзүүнүн этаптары 309
IX глава. СОЦИАЛДЫК ИНФОРМАТИКА
I бөлүм. Маалыматтык коом 313
§ 1. Маалыматтык коом 313
§ 2. Коом дун маалымат ресурстары 317
§ 3. Коомду маалыматташтыруу 319
§ 4. Маалымат маданияты 322
§ 5. Маалымат коопсуздугу 326
§ 6. Маалымат кылмыштуулугу 330
§ 7. Маалымат технологияларынын өнүгүү багыттары жана келечеги 335
II бөлүм. Маалымат кызматын көрсөтүүнүн экономикалык-укуктук негиздери 340
§ 1. Маалымат продуктулары жана кызмат көрсөтүүлөрү 340
§ 2. Маалымат рыногу 342
§ 3. Маалымат ресурстары тармагындагы мамлекеттик саясат жана укуктук жонго салуу 344
ТЕРМИНДЕРДИН ТҮШҮНДҮРМӨ СӨЗДҮГҮ 347
ПРЕДМЕТТИК КӨРСӨТКҮЧТӨР 371
ТИРКЕМЕ 379