Физика. 7 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Физика. 7 класс. КТ


Автор: Токтогулов С. Т.

Год: 2012

Бул окуу китеби заманбап билим берүү технологиясынын жана куррикулум негиздеринин алкагында жазылды.

Бул окуу китеби заманбап билим берүү технологиясынын жана куррикулум негиздеринин алкагында жазылды.

Кол-во страниц:192 Язык:Кыргызский Издательство:Инсанат

Киришүү
§ 1. Адам жана жаратылыш 3
§ 2. Физикалык кубулуштардын касиеттери. Физикалык чоңдуктар 7
§ 3. Физикалык формулалар 9
§ 4. Физиканын башка табигый предметтер менен байланышы. Физика жана техника 10
I глава. Механика. Механнкалык кыймыллар. Кыймылдын түрлөрү
§ 5. Механикалык кыймыл. Траектория. Жол 15
§6. Которулуш 17
§ 7. Туз сызыктуу бир калыптагы жана бир калыптагы эмес кыймылдар. Телонун ылдамдыгы 20
§ 8. Туз сызыктуу бир калыптагы кыймылдын график үрүндө көрсөтүлушу 21
§ 9. Бир калыптагы эмес кыймыл 22
§10. Бир калыптагы ылдамдатылган кыймыл. Телонун ылдамдануусу 25
§11. Бир калыптагы ылдамдатылган кыймылдын которулушу 26
§ 12. Эркин түшүү. Эркин түшүүнүн ылдамдануусу 27
§ 13. Ийри сызыктуу кыймыл. Телонун айлана боюнча кыймылы 30
§ 14. Телонун айлана боюнча кыймылын мүнөздөөчү чондуктар 32
§15. Механикалык кыймылдын салыштырмалуулугу. Ылдамдыктарды кошуу закону 35
II глава. Телолордун өз ара аракеттенишүүлөрү
§ 16. Телолордун өз ара аркеттенишүүлөрү. Инерция. Ньютондун 1-закону 41
§ 17. Куч 42
§ 18. Инерттүүлүк. Масса 44
§19. Тыгыздык 47
§ 20. Ньютондун 2-закону. Ньютондун 3-закону 51
III глава. Күчтүн түрлөрү. Күчтөрдү өлчөө
§21. Бүткүл дүйнөлүк тартылуу күчү 59
§ 22. Гравитация лык туруктуулуктун физикалык манызы 61
§ 23. Оордук күчү 62
§ 24. Салмак. Салмактын өзгөрүшү. Салмаксыздык 63
§ 25. Деформация. Серпилгич күчү 66
§ 26. Сүрүлүү күчү. Тайгаланып сүрүлүү. Томолонуп сүрүлүү 67
§ 27. Күчтү өлчөө. Динамометр. Тен аракет этүүчү күч 70
IV глава.Импульс. Импульстун сакталуу закону.
§ 28. Күчтүн импульсу. Телонун импульсу 75
§ 29. Импульстун сакталуу закону 76
§ 30. Реактивдүү кыймыл 77
V глава. Механикалык жумуш. Жөнөкөй механизмдер
§31. Механикалык жумуш. Кубаттуулук 83
§ 32. Жөнөкой механизмдер 87
§ 33. Блоктор 89
§ 34. Механиканын «алтын» эрежеси. Жөнөкөй механизмдердин пайдалуу аракет коэффициенты 91
§ 35. Энергия. Энергиянын түрлөрү: кинетикалык жана потенциалдык энергиялар 95
§ 36. Потенциалдык энергия 97
§37. Телонун толук механикалык энергиясы. Энергиянын сакталуу закону 98
VI глава. Заттын ички түзүлүштөрү
§ 38. Заттын түзүлүшү жөнүндөгү жалпы маалыматтар 105
§ 39. Диффузия кубулушу 107
§ 40. Броун кыймылы 109
§41. Заттын агрегат^ык абалдары 112
VII глава. Басым. Суюктуктарда жана газдардагы басым
§ 42. Басым. Басымдын бирдиги 117
§ 43. Суюктуктардагы басым 119
§ 44. Газдардагы басым. Жердин атмосферасы. Атмосфералык басым 123
§ 45. Атмосфералык басымды өлчөө. Торричеллинин тажрыйбасы 125
§ 46. Барометр — анероид. Манометр 127
§ 47. Суюктуктарда (газдарда) басымдын берилиши 130
§ 48. Катыш идиштер 132
§ 49. Гидравликалык машина 133
§ 50. Архимед законунун ачылышы 136
§ 51. Архимед күчү 138
§ 52. Телолордун сүзүүсү 140
§ 53. Газдар үчүн Архимед закону. Абада сүзүү 143
КӨНҮГҮҮЛӨРДҮН ЖООПТОРУ 147
Кошумча окуу үчүн материалдар 148
КАЙТАЛОО ҮЧҮН МАСЕЛЕЛЕР
Мехаыикалык кыймылдар.
Жол. Которулуш. Ылдамдык 160
Бир калыптагы ылдамдатылган кыймылдын которулушу. Эркин түшүү 161
Телолордун айлана боюнча кыймылы. Бурчтук ылдамдык. Ылдамдануу 162
Ньютондун закондору. Тыгыздык 162
Бүткүл дүйнөлүк тартылуу закону. Оордук күчү. Телонун салмагы 163
Серпилгич күчү. Сүрүлүү күчү 164
Телонун импульсу. Импульстун сакталуу закону. Реактивдүү кыймыл 165
Механикалык жумуш. Кубаттуулук. ПАК 166
Кинетикалык жана потендиалдык энергия. Энергиянын сакталуу закону 167
Басым. Катыш идиштер. Гидравликалык машина 168
Архимед күчү. Абада сүзүү 168
КАЙТАЛОО МАСЕЛЕЛЕРИНИН ЖООПТОРУ 170
ЛАБОРАТОРИЯЛЫК ИШТЕР
№ 1 лабораториялык иш. Кыймылдагы телонун ылдамдануусун аныктоо 172
№ 2 лабораториялык иш. Жөнөкөй жана татаал формадагы телолордун көлөмүн аныктоо 174
№ 3 лабораториялык иш. Телонун массасын анын тыгыздыгы аркылуу аныктоо 177
№ 4 лабораториялык иш. Пружинаны градуировкалоо жана динамометр менен телонун көлөмүн аныктоо 179
№ 5 лабораториялык иш. Рычагдын тенсалмактуулук абал ын аныктоо 181
№ 6 лабораториялык иш. Телонун сууда сүзүү шартын аныктоо 183
№ 7 лабораториялык иш. Архимед күчү аркылуу телонун тыгыздыгын аныктоо 185