Физика. 7 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Физика. 7 класс. КТ


Автор: Мамбетакунов Э.

Год: 2009

Орто мектептин 7-классы үчүн окуу китеби

Кыргыз Республикасынын. Билим беруу жана илим министрлиги тарабынан сунуш кылынган

Орто мектептин 7-классы үчүн окуу китеби

Кыргыз Республикасынын. Билим беруу жана илим министрлиги тарабынан сунуш кылынган

Кол-во страниц:171 Язык:Кыргызский Издательство:Министерство образования и науки КР

Китеп менен иштөого корсотмөлор 5
Киришүү 8
§ 1. Физика, табият жана турмуш 8
§ 2. Физикалык билимдер жана аны өздөштүрүүгө көрсөтмөлөр 10
§ 3. Негизги физикалык чоңдуктар. Чондуктарды өлчоо 12
I ГЛАВА. МЕХАНИКА, КИНЕМАТИКАНЫН НЕГИЗДЕРИ
§4. Нерсенин механикалык кыймылы. Кыймылдын траекториясы. Кыймылдын түрлөрү 17
§5. Жол жана которулуш 19
§6. Кыймылдын ылдамдыгы, Бир калыитагы кыймыл 22
§ 7. Бир калыптагы эмес кыймылдар. Орточо ылдамдык 24
§ 8. Кыймылдагы нерсенин өткөн жолун жана убактысын эсептөө. Кыймылдын графикте сүроттолүшү 27
§ 9. Ылдамдануу 30
§10. Ылдамдатылган жана акырындатылган кыймылдар 32
§11. Нерсенин айлана боюнча кыймылы 36
«Кинематиканын негиздери* темасы боюнча тесттик талшырмалардын үлгүлөрү 40
II ГЛАВА. ДИНАМ И К АН ЫН НЕГИЗДЕРИ
§ 12. Нерселердии ез ара аракеттенишүүсү. Күч 42
§ 13. Инерция, Инерттүүлүк. Ньютондун биринчи закону 44
§14, Нерсенин массасы 47
§ 15. Нерсенин массасын тараза менен олчео 50
§ 16. Заттын тыгыздыгы 52
§17. Ньютондун экинчи закону 56
§ 18. Нерселердин Жерге тартылуусу. Эркин түшүү 60
§19. Оордук күчү жана салмак 62
§ 20. Серпилгичтүүлүк күчү 64
§ 21. Күчтү олчөө. Динамометр 67
§ 22. Сүрүлүү күчү. Сүрүлүүнүн түрлөрү. Сүрүлүү коэффициенти 69
§ 23. Аракет жана каршы аракет. Ньютондун үчүнчү закону 74
«Динамиканын негиздер» темасы боюнча тесттик талшырмалардын үлгүлөрү 78
III ГЛАВА. КАТУУ НЕРСЕЛЕРДИН. ГАЗДАРДЫН ЖАНА СУЮКТУКТАРДЫН БАСЫМЫ
§24. Катуу нерселердин басымы 80
§ 25. Катуу нерселердин басымын көбойтүүнүн жана азайтуунун жолдору 84
§ 26. Газдардагы жана суюктуктардагы басым 87
§ 27. Паскаль закону 90
§ 28. Паскаль законун турмушта колдонуу 92
§29. Атмосфера басымы 94
§ 30. Атмосфера басымын өлчөө. Торричеллинин тажрыйбасы Барометр 95
§31. Архимед күчү 99
§ 32. Архимед күчүн эсептөо жолу 100
§33. Нерселердин сууда сүзүү шарттары 102
§ 34. Архимед күчү жана аба шарлары 104
"Катуу нерселердин, газдардын жана суюктуктардын басымы" темасы боюнча тесттик таишырмалардын үлгүлорү 107
IV ГЛАВА. ИМПУЛЬС, ЖУМУШ, КУБАТТУУЛУК ЖАНА ЭНЕРГИЯ
§35. Нерсенин импульсу 109
§36. Импульстун сакталуу закону 110
§37. Реактивдүү кыймыл 112
§38. Механикалык жумуш 113
§39. Кубаттуулук 115
§40. Энергия. Механикалык энергия 117
§41. Потенциалдык энергия 119
§42. Кинетикалык энергия 121
§ 43. Механикалык энергиянын бир түрдон экинчи түргө айланышы. Энергиянын сакталуу закону 122
§44. Энергияны турмуш-тиричиликте пайдаланылышы 126
«Импульс, жумуш, кубаттуулук жана энергия» темасы боюнча тесттик тапшырмалардын үлгүлорү 131
V ГЛАВА. СТАТИКАНЫН НЕГИЗДЕРИ
§45. Жөнөкөй механизмдер 133
§46. Рычаг. Рычагда күчтөрдүн тен салмактуулугу 135
§47. Рычагдар техникада, турмушта жана жаратылышта 138
§48. Блок 139
§ 49. Жөнөкөй механизмдерди колдонуудагы жумуштун бирдейлиги. Механиканын алтын эрежеси 140
§50. Механизмдердин пайдалуу аракет коэффициенти 141
•Статиканын негиздери» темасы боюнча тесттик тапшырмалардын үлгүлөрү 145
VI ГЛАВА. ТЕРМЕЛҮҮЛӨР ЖАНА ТОЛКУНДАР
§51. Термелүүлөр 146
§52. Термелүү кыймылынын негизги мүноздөмолөрү 148
§53. Математикалык маятник 149
§54. Толкундар 152
§55. Ун толкундары 154
§56. Үндүн чагылышы. Жанырык. Улътраүндөр жөнүндө маалымат 157
"Термелүүлөр жана толкундар" темасы боюнча тесттик тапшырмалардын үлгүлөрү 160
Лабораториялык иштер. 161
Тиркемелер
Окуучулардын билимдердин текшерүүго арналган суроолор 167
Окуучулардын билгичтиктердин текшерүүго арналган тапшырмалар 169
Окуучуларга өз билимдерин текшерүү жана баалоо боюнча сунуштар 171