Математика. 6 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Математика. 6 класс. КТ


Автор: Бекбоев И., Абдиев А., Айылчиев А., Андашев Д.

Год: 2012

Математика. 6 класс. Орто мектептердин 6-классы үчүн окуу китеби

Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана ищм министрлиги бекиткенГолукталып үчүнчү басылышы

Математика. 6 класс. Орто мектептердин 6-классы үчүн окуу китеби

Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана ищм министрлиги бекиткенГолукталып үчүнчү басылышы

Кол-во страниц:219 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

КИРИШ СӨЗ 3
I ГЛАВА, ОНДУК БӨЛЧӨКТОР ЖАНА АЛАР МЕНЕН БОЛГОН АМАЛДАР 5
§ 1. Ондук белчөктөр. Ондук бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү 5
Ондук бөлчөктөр. Ондук бөлчөктөрдү салыштыруу 5
Ондук бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү 12
Ондук бөлчөктөрдү кошууга жана кемитүүгө карата маселелер 15
Өз билиминерди текшерип көргүлө 19
§2. Ондук бөлчөктөрдү көбөйтүү жана бөлүү 20
Ондук бөлчөктөрдү көбөйтүү 20
Ондук бөлчөктөрдү натуралдык сандарга болүү 26
Арифметикалык орто сан 30
Ондук бөлчөккө бөлүү 34
Ондук бөлчөктөрдү көбөйтүүгө жана бөлүүгө карата маселелер 37
Өз билиминерди текшерип көргүлө 41
§ 3. Жөнөкөй жана ондук бөлчөктөр катышкан амалдарды аткаруу 43
Жөнөкөй бөлчөктөрдү ондук бөлчөктөргө айландыруу Чексиз мезгилдүү ондук бөлчөктөр 43
Бөлчөктүү туюнтмалардын маанисин эсептөө 48
Бөлчөктөргө жана проценттерге карата маселелер 51
Өз билиминерди текшерип көргүлө 60
§4. Айлана жана тегерек. Шар 62
Айлана жана тегерек. Циркуль 63
Айлананын узундугу жана тегеректин аянты 66
Тегеректин сектору. Тегерек диаграммалар 72
Сфера жана шар 77
Өз билиминерди текшерип көргүлө 79
Тарыхый маалыматтар 80
§ 5. Пропорциялар 82
Катыш жана пропорция 82
Түз жана тескери пропорция луул у к 85
Өз билиминерди текшерип көргүлө 91
II ГЛАВА. РАЦИОНАЛДЫК С АН ДАР 93
§ 6. Он жана терс сандар 93
Терс сан түшүнүгү. Сан түз сызыгы 93
Карама-каршы сандар. Сандын модулу 98
Бүтүн сандар. Рационалдык сандар жөнүндө түшүнүк 102
Рационалдык сандарды салыштыруу 108
Өз билиминерди текшерип көргүлө 110
§ 7. Рационалдык сандар менен болгон амалдар 112
Рационалдык сандарды кошуу 112
Рационалдык сандарды кемитүү 119
Рационалдык сандарды көбөйтүү жана бөлүү 124
Рационалдык сандардан түзүлгөн туюнтмалардын маанилерин эсептөө 129
Өз билиминерди текшерип көргүлө 133
Тарыхый маалыматтар 136
§ 8. Туюнтмаларды жөнөкөйлөтүү. 'Гендемелерди чыгаруу 136
Туюнтмалардагы кашааларды ачуу. Жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу 137
Коэффициент. Окшош кошулуучуларды топтоо 142
Тендемелерди чыгаруу 145
Тендемелерди түзүүгө карата маселелер 150
Өз билиминерди текшерип көргүлө 153
§ 9. Тегиздиктеги координаталар системасы 154
Перпендикуляр түз сызыктар. Бурчтук 155
Параллель түз сызыктар 159
Координаталык тегиздик 163
Графиктер 168
Сызыктуу жана мамыча түрүндөгү диаграммалар 173
"Симметриялар 178
Өз билиминерди текшерип көргүлө 183
Тарыхый маалыматтар 186
§ 10. VI класстын математика курсу боюича суроолор жана тапшырмалар 187
Суроолор 187
VI класстын математика курсун кайталоо үчүн мисалдар жана маселелер 189
Жогорулатылган татаалдыктагы маселелер 197
Тесттик тапшырмалар 212
Предметтик көрсөткүчтөр 217
Айрым математикалык белгилер 217
Жооптор 218