Кыргыз тили. 6 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз тили. 6 класс


Автор: Үсөналиев С., Үсөналиева Г.

Год: 2018

6-класстары үчүн жазылган бул «Кыргыз тили» окуу китебинде кыргыз тилинин негизги бөлүмдөрү: байланыштуу кеп, лексика, фразеология, лексикография, орфография жана морфология берилди.

Окуучулардын көндүмдөрүн, машыгууларын калыптандыруучу эрежелерге, көнүгүүлөрдүн түрлөрүнө көңүл бурулду.

6-класстары үчүн жазылган бул «Кыргыз тили» окуу китебинде кыргыз тилинин негизги бөлүмдөрү: байланыштуу кеп, лексика, фразеология, лексикография, орфография жана морфология берилди.

Окуучулардын көндүмдөрүн, машыгууларын калыптандыруучу эрежелерге, көнүгүүлөрдүн түрлөрүнө көңүл бурулду.

Кол-во страниц:256 Язык:Кыргызский Издательство:Аркус

Окуу китебинин түзүлүшү жөнүндө 3
Кыргыз тили — Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили 6
V КЛАССТА ӨТҮЛГӨН МАТЕРИАЛДАРДЫ КАЙТАЛОО, ЖАЛПЫЛОО ЖАНА БЫШЫКТОО
1-§. Айтылыш максатына карата сүйлөмдөрдүн бөлүнүшү 8
2-§. Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү 10
3-§. Көп маанилүү жана өтмө маанилүү сөздөр 11
4-§. Уңгу жана мүчөнүн түрлөрү 14
5-§. Орфоэпиянын негизги эрежелери 16
БАЙЛАНЫШТУУ КЕП
6-§. Текст. Тексттин мүнөздүү белгилери 18
7-§. Тексттин маанилик бүтүндүгү 19
8-§. Тексттин байланыштуулугу 23
9-§. Абзац. Анын текст түзүүдөгү мааниси 27
10-§. Тексттин татаал планын түзүү 31
11-§. Кептин түрлөрү 36
12-§. Сүрөттөө, анын мүнөздүү белгилери 38
13-§. Ой жүгүртүү 40
14-§. Кептин түрлөрү боюнча машыгуу иштери 42
15-§. Стиль жөнүндө түшүнүк 45
16-§. Кептин оозеки жана жазма стили 47
17-§. Көркөм стиль 51
18-§. Расмий эмес иш кагаздары 56
19-§. Тил кат 57
20-§. Ишеним кат 58
21-§. Дарек 60
22-§. Телеграмма 61
23-§. Кептин стилдери боюнча машыгуу иштери 62
ЛЕКСИКА, ФРАЗЕОЛОГИЯ, ЛЕКСИКОГРАФИЯ ЖАНА КЕП МАДАНИЯТЫ
24-§. Кыргыз тилинин сөздүк кору 66
25-§. Диалектилик сөздөр 69
26-§. Кесиптик сөздөр 72
27-§. Терминдер 74
28-§. Эскирген сөздөр 75
29-§. Жаңы сөздөр (неологизмдер) 78
30-§. Фразеология жөнүндө түшүнүк 82
31-§. Лексикография жөнүыдө түшүнүк 85
32-§. Жыйынтыктоо, кайталоо, сабагы 87
СӨЗ ЖАСОО ЖАНА ОРФОГРАФИЯ
33-§. Сөз жасоонун жолдору 92
34-§. Сөздөрдүн морфологиялык жол менен жасалышы 93
35-§. Атоочтон атооч жасоочу мүчөлөр 94
36-§. Атоочтон этиш жасоочу мүчөлөр 96
37-§. Этиштен атооч жасоочу мүчөлөр 97
38-§. Этиштен этиш жасоочу мүчөлөр 99
39-§. Соз жасоонун синтаксистик жолу 100
40-§. Кош создор 103
41-§. Кошмок создор 105
42-§. Кыскартылган создор 108
43-§. Сөздордүн лексикалык-семантикалык жол менен жасалышы 111
44-§. Кыргыз орфографиясынын негизги эрежелери 113
45-§. Создордү бирге жазуу эрежелери 115
46-§. Создордү белок жазуу эрежелери 116
47-§. Сөздөрдүн араларына дефис коюп жазуу эрежелери 117
48-§. Баш тамгаларды жазуунун эрежелери 118
49-§. Ташымалдап жазуунун эрежелери 120
МОРФОЛОГИЯ, ОРФОГРАФИЯ ЖАНА КЕП МАДАНИЯТЫ ЗАТ АТООЧ
50-§. Зат атоочтун жондомолор менен өзгорүшү (башталгыч класстарда өтүлгөн материалдарды эске түшүрүү) 125
51-§. Аягы үндүүлөр менен бүткөн зат атоочтун жондолүшү 128
52-§. Аягы жумшак үнсүздөр менен бүткон зат атоочтун жөндөлүшү 129
53-§. Аягы каткалаң үнсүздөр менен бүткон зат атоочтун жөндөлүшү 130
54-§. Таандык мүчолөр уланып турган зат атоочтордун жөндөлүшү 131
55-§. I жактын жекелик жана коптүк санындагы таандык мүчолор уланып турган сөздөрдүн жондөлүшү 132
56-§. II жактын жекелик жана көптүк санындагы таандык мүчөлөр уланып турган сөздөрдүн жондолүшү 133
57-§. Ill жактын таандык мүчөсү жана жалпы таандык -ныкы мүчөсү уланып турган сөздөрдүн жондолүшү 136
58-§. Аягы -ск, -нк, -фть, -кт, -нг, -нд, -мн тыбыштары менен бүткөн создордүн жондолүшү 138
59-§. Зат атоочко морфологиялык талдоо жүргүзүүнүн тартиби 139
СЫН АТООЧ
60-§. Сын атоочтун даражалары. Жай даража 141
61-§. Салыштырма даража 142
62-§. Күчөтмө даража 143
63-§. Басаңдатма даража 145
64-§. Сапаттык сын атоочтор 146
65-§. Катыштык сын атоочтор 147
66-§. Сын атоочтун заттык мааниде колдонулушу 148
67-§. Сын атоочтун жазылышы 150
68-§. Сын атоочту морфологиялык жактан талдоонун тартиби 153
САН АТООЧ
69-§. Сан атоочтун сөз түркүмү катары мүнөздөмөсү 155
70-§. Сан атоочтун грамматикалык түзүлүшүнө карай бөлүнүшү 157
71-§. Туунду жана тубаса сан атоочтор 158
72-§. Туунду сан атоочтун морфологиялык жол менен жасалышы 160
73-§. Татаал сан атоочтун синтаксистик жол менен жасалышы 161
74-§. Сан атоочтун маанисине карай бөлүнүшү 162
75-§. Эсептик сан атооч 163
76-§. Иреттик сан атооч 164
77-§. Жамдама сан атооч 166
78-§. Чамалама сан атооч 168
79-§. Топ сан атооч 170
80-§. Бөлчөк сан атооч 172
81-§. Сан атоочтордун жөндөлүшү 173
82-§. Сан атоочтун жазылышы 175
83-§. Сан атоочту морфологиялык жактан талдоонун тартиби 179
AT АТООЧ
84-§. Ат атоочтун соз түркүмү катары мүнөздөмөсү 181
85-§. Ат атоочтун түзүлүшүнө карай бөлүнүшү 183
86-§. Жактама ат атооч 184
87-§. Шилтеме ат атооч 186
88-§. Сурама ат атооч 189
89-§. Тангыч ат атооч 191
90-§. Аныктама ат атооч 193
91-§. Белгисиз ат атооч 196
92-§. Шилтеме ат атоочтун жөндөлүшү 199
93-§. Сурама ат атоочтун жөндөлүшү 200
94-§. Тангыч ат атоочтун жөндөлүшү 202
95-§. Аныктама ат атоочтордун жөндөлүшү 203
96-§. Белгисиз ат атоочтун жөндөлүшү 204
97-§. Ат атоочтун жазылышы 205
98-§. Ат атоочко морфологиялык талдоо жүргүзүүнүн тартиби 208
ЭТИШ
99-§. Этиштин ыңгайлары 210
100-§. Баяндагыч ыңгай 212
101-§. Буйрук ьщгай 214
102-§. Шарттуу ыңгай 216
103-§. Каалоо-тилек ыңгай 218
104-§. Максат-ниет ыңгай. Анын жакталышы 219
105-§. Негизги мамиле 224
106-§. Кош мамиле 226
107-§. Өздүк мамиле 228
108-§. Туюк мамиле 229
109-§. Аркылуу мамиле 231
110-§. Этиштин мамилелерин морфологиялык жактан талдоонун үлгүсү 235
6-KЛACCTA ӨТҮЛГӨН МАТЕРИАЛДАРДЫ БЕКЕМДӨӨ ЖАНА БЫШЫКТОО
111-§.Сөздүн түрлорү 239
112-§. Соз жасоону бышыктоо 240
113-§. Зат атоочтун жөндолүшүн бышыктоо 241
114-§. Сан атоочту бышыктоо 242
115-§. Ат атоочтун маанилик түрлөрү 243
116-§. Этиштин ьщгайларын, мамилелерин бышыктоо 244
117-§.Жазуу эрежелерин бышыктоо 245
Кыргыз тилиндеги соз түркүмдөрүнүн таблицалары 246