Кыргыз адабияты. 6 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз адабияты. 6 класс


Автор: Муратов А. Ж., Абдухамидова Б. А., Акматов К. К.

Год: 2018

Бул окуу китеби жалпы билим берүүчү кыргыз мектептердин 5-11-класстары үчүн кыргыз адабияты окуу программасынын негизинде түзүлдү. Окуу китеби 6-класстын окуучуларына арналат. Анда программага ылайык чыгармалардын тексттери жана текстке ылайык суроотапшырмалардын топтомдору берилди.

Бул окуу китеби жалпы билим берүүчү кыргыз мектептердин 5-11-класстары үчүн кыргыз адабияты окуу программасынын негизинде түзүлдү. Окуу китеби 6-класстын окуучуларына арналат. Анда программага ылайык чыгармалардын тексттери жана текстке ылайык суроотапшырмалардын топтомдору берилди.

Кол-во страниц:224 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

Киришүү 3
ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЛАРДАН
Эмгек ырлары
Оп майда 6
Бекбекей 6
Шырылдаң 8
Каада-салт ырлары
Бешик ыры 11
Акыйнек 14
Жарамазан ырлары 16
Арман ырлары
Койчунун арманы 20
Кошоктор
Дыйкандын аялынын кошогу 23
Гул ойрон 27
Тамсилдер
«Алкы жаман карышкыр» 30
«Арстандын кучун асыраган Мышык» 33
«Иттин доолдай тиктирем дегени» 36
Адабият теориясынан. Тамсил 38
ЭЛДИК ЭПОСТОРДОН
«ЭрТөштүк» 39
«Эр Төштүк» эпосу жөнүндө 69
Адабият теориясынан. Гипербола жөнүндө түшүнүк 69
Каныкейдин Тайторуну чапканы («Манас» эпосунан үзүндү) 70
«Каныкейдин Тайторуну чапканы» жөнүндө 87
ЭЛДИК УЛАМЫШТЫН НЕГИЗИНДЕ ЖАЗЫЛГАН ЧЫГАРМА
АбдыкалыкЧоробаев 89
Тайлак баатыр 90
ЭЛ АКЫНДАРЫНЫН ЧЫГАРМАЛАРЫНАН
Токтогул Сатылганов 97
«Жеңижокту жоктоо» 98
Жеңижок 103
«Айтамын санат тобуна» 103
Барпы Алыкулов 110
«Балдарга насыят» 110
АКЫН-ЖАЗУУЧУЛАР КАЙРА ИШТЕП ЧЫККАН ЧЫГАРМАЛАРДАН
Алыкул Осмонов 113
«Толубай сынчы» 114
«Толубай сынчы» поэмасы жөнүндө 122
Адабият теориясынан. Кейиптештирүү жана метафора 123
Жоомарт Бөкөнбаев 125
«Чептен эрдин күчү бек» 126
«Чептен эрдин күчү бек» поэмасы жөнүндө 130
Адабияттеориясынан. Адабий жомок 130
КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ӨТКӨН ТУРМУШУНАН
Аалы Токомбаев 131
«Күүнүн сыры» 132
«Күүнүн сыры» аңгемеси жөнүндө 141
АалыТокомбаев. «Акылмандын жообу» 143
Адабият теориясынан. Көркөм чыгарманын тили жөнүндөгү түшүнүк 149
Мукай Элебаев 150
Бороондуу күнү 151
Бороондуу күндөн бир сүртүм 155
Адабият теориясынан. Аңгеме жөнүндө түшүнүк 156
Чыңгыз Айтматов 157
«Биринчи мугалим» 158
«Биринчи мугалим» повести жөнүндө 173
Адабият теориясынан. Сюжет жана композиция 174
Майрамкан Абылкасымова 175
«Эстелик сүйлөйт» 176
«Эстеликсүйлөйт» поэмасы жөнүндө 181
Адабият теориясынан. Поэма жөнүндө түшүнүк 182
Бексултан Жакиев 183
«Атанын тагдыры» 184
«Атанын тагдыры» жөнүндө 201
Адабият теориясынан. Драма жөнүндө түшүнүк 203
ЖАРАТЫЛЫШ, ЖАН-ЖАНЫБАРЛАР ЖӨНҮНДӨ
Түгөлбай Сыдыкбеков 204
«Көк серек» 205
«Көк серек» аңгемеси жөнүндө 211
АДЕП-АХЛАК ТЕМАСЫНАН
Жунай Мавлянов 212
Нан 213
«Нан» аңгемеси жөнүндө 220