Кыргыз адабияты. 6 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз адабияты. 6 класс


Автор: Сманбаев А., Ишекеев Н.

Год: 2007

Орто мектептердин 6-классы үчүн хрестоматия-окуу китеби Оңдолуп, толукталып 3-басылышы

Орто мектептердин 6-классы үчүн хрестоматия-окуу китеби Оңдолуп, толукталып 3-басылышы

Кол-во страниц:315 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

Киришүү 3
Жакшы китеп 4
ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЧЫЛЫКТЫН КАЗЫНАСЫНАН
Эмгек ырлары 5
Бекбекей 6
Шырылдан 7
Оп майда 8
Каада-салт ырлары 9
Бешик ыры 9
Бешик ыры (2-вариант) 10
Бешик ырлары жонундө 11
Байдын кызы менен жардынын кызы 12
Акыйнек 13
Жарамазан ырлары 14
Жарам азан 14
Арман ырлары жөнүндө 16
Койчунун арманы (Койчулардын коңур үнү) 17
Кошоктор 18
Дыйкандын аялынын кошогу 18
Гүл ойрон 22
Кошок — элдик оозеки чыгармачылыктын бир жанры 26
Тамсилдер 27
Алкы жаман карышкыр 27
Арстакдын күчүгун асыраган мышык 28
Иттин доолдай тиктирем дегени 29
Тамсил жөнүндө түшүнүк 30
ЭЛДИК ЭПОСТОРДОН
Эр Тештүк 31
Эпостун кыргыз маданиятында ээлеген орду 31
Чыгарманын негизги мазмуну 31
Желмогуз кемпирдин Элеманга жолукканы 33
Төштүктүн жер астына түшүп кеткени 35
Төштүктүн ЖеЙрен секиртпес Маамытка жолукканы 36
Төштүктүн Жер тыншаар Маамытка жолукканы 38
Төштүктун Куюн көтөн Маамытка жолугуп, жолдош кылганы 41
Төштүктүн Көрөгөч Маамытка жолугуп, жолдош болгону 42
Төштүктүн жолборс менен достошкону 43
Төштүктүн аюуга жолукканы 46
Кумурскага жолугуп, жсхлдош болгону 47
Көкдөөнүн өлүмү 51
Гипербола жөнүндо тушунук 53
«Манас» эпосунан 54
Каныкейдин Тайторуну чапканы Тайторуну байгеге кошуу 54
Каныкейдин Тайторуну чапканы» жөнүидо 67
Абдыкалык Чоробаев 69
Тайлак баатыр 69
«Тайлак баатыр» поэмасы жөнүндө 74
ЭЛ АКЫНДАРЫНЫН ЧЫГАРМАЛАРЫНАН
Токтогул Сатылгапов 76
Женижокту жоктоо 76
«Женижокту жоктоо» жөнүндө 80
Женижок (Өтө) 81
«Айтамын санат тобука» ыры жөнүндө 87
Аллитерация жана ассонанс жонундө тушунук 88
Барпы Алыкулов 89
Балдарга насыят 89
Санат-насыят ырлары жөнүндө түшүнүк 92
АКЫН-ЖАЗУУЧУЛАР КАЙРА ИШТЕП ЧЫККАН ЧЫГАРМАЛАРДАН
Алыкул Осмонов 94
Толубай сынчы 94
«Толубай сынчы» поэмасы жөнүндө 101
Keuunmeuimupyyжана метафора 102
Жоомарт Бөкөнбаев 103
Чептен эрдин күчү бек 103
«Чептен эрдин күчү бек» поэмасы жөнүндө 107
КЫРГЫЗ ФАНТАСТИКАСЫНАН
Беганас Сартов 108
Роботтун туулган күнү 108
Он үчүнчү толкун 112
Фантастикалык акгемелер жөнүндө 116
КЫРГЫЗ ЭЛИНИН OTKӨН ТУРМУШУНАН
Түгөлбай Сыдыкбеков 117
Көк асаба. Таги күмбөэдөр сүйлөйт 117
«Таш күмбоздөр сүйлөйт» жөнүндө 124
Аалы Токомбаев (Балка) 125
Күүнүн сыры 125
«Күүнүн сыры» ангемеси жөнүндө 141
Акылмандын жообу 141
«Акылмандын жообу» ангемеси жөнүндө 148
Көрком чыгарманын тили 148
Төлөгөн Касымбеков 149
Дарга асуу 149
Дарга асуу» жөнүндө 160
Абдрасул Токтомушев 162
Какшаалдан кат 162
Биринчи кат 162
Какшаалдан кат» поэмасы жөнүндө 169
Мукай Элебаев 170
Бороондуу күнү 170
Бороондуу күнү» ангемеси жөнүндө 174
Ангеме жөнүндө түшүнүк 175
ЖАНЫ ТУРМУШ. СОГУШ ТЕМАСЫ
Чынгыз Айтматов 176
Биринчи мугалим 176
Дуйшөндун мектеби 176
Алгачкы жыйналыш 181
Умут 187
Биздин мугалимден айланып кеткиле 191
Сен чоң окумуштуу болосуң 193
«Биринчи мугалим» повести жонүндо 196
Композиция ж а па сюжет жөпундө тушунук 197
Мукай Элебаев 198
Улуу марш 198
Жоомарт Бөкөибаев 199
Кош, Алатоо, уулун кетти майданга 199
Чынгыз Айтматов 203
«Бетме-бет» 203
Качуу 203
Чаткалга кетебиз 206
Мен эмне бол гон жанмын» өзү! 209
Байдалынын жетимдерине колун тийгизген ким? 215
Сен белен? 219
«Бетме-бет» повести жөнүндө 224
Повесть жөмундо тушүнүк 225
Темиркул Умоталнев 226
Кубат 226
2. Мекен үчүн 226
Кубат поэмасы жөнүндө 234
Майрамкан Абылкасымова 236
Эстелик сүйлөйт 236
«Эстелик сүйлөйт» поэмасы жонүндо 242
Поэма жөнүндө түшүнүк 242
Казат Акматов 243
Мезгил 243
ЖАРАТЫЛЫШ. ЖАП-ЖАНЫБАРЛАР ЖӨНҮНДӨ
Түгөлбай Сыдыкбеков 251
Көк серек 251
«Көк серек» ангемеси жөнүндө 258
Моюнкум трагедиясы 259
«Кыямат» романындагы Моюнкум трагедиясы жөнүндө 267
Качкынбай Осмоналисв 268
Бүркүтчү 268
«Бүркүтчү» ангемеси жөнүндө 272
Асанбек Стамов 273
1. Үч мзэрим 273
2. Үч мзэрим 280
Үч мээрим» повести жөнүндө 286
АДЕП-АХЛАК ТЕМАСЫНАН
Жунай Мавлянов 288
Нан 288
«Нан» ангемеси жөнүндө 292
ЧЫГЫШ ЭЛДЕРИНИН ТААЛИМ-ТАРБИЯ МУРАСТАРЫНАН
Абу Алн Ибн Сина 293
Улукмандын жүз насаатынан 293
ЧЫГЫШТЫН НУСКЛЛУУ ИКАЯЛАРЫНАН
Атанын осуяты 296
Үч уул 299
Канаат кылуунун пайдасы 301
Өжөрлүктүн кесепети 303
Чыгыштын нускалуу икаялары жөнүндө 305
ПООРДОШ ЭЛДЕРДИН ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЛАРЫНАН
Жалкоо 306
Алтын балык 309