Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы. 6 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы. 6 класс


Автор: Чоротегин Т. , Өмүрбеков Т.

Год: 2008

Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы (эзелки замандан тартып б. з. IX к. башына чейин). Орто мектеп. 6-кл. үчүн окуу китеби 

Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы (эзелки замандан тартып б. з. IX к. башына чейин). Орто мектеп. 6-кл. үчүн окуу китеби 

Кол-во страниц:176 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

Алгы сөз 3
I бап. КЫРГЫЗСТАНДАГЫ АЛГАЧКЫ ЖАМААТТЫК ТҮЗҮЛҮШ
§ 1. Алгачкы жамааттык коом жөнүндө түшүнүк 7
§ 2. Кыргызстандагы таш доору 9
§ 3. Кыргызстандагы коло доору. Уруктан урууга ирилешүү 13
II бап. БАЙЫРКЫ ХУН ДӨӨЛӨТҮ - АТА-БАБАЛАРЫБЫЗДЫН АЛГАЧКЫ ОРТОК МАМЛЕКЕТИ
§ 4. Хун мамлекетинин пайда болушу 18
§ 5. Хундардын чарбасы, коомдук турмушу, өнөрү 25
§ 6. Улуу Хун империясы жана анын коншулары (б. з. ч. II к.) 31
III бап. БОРБОР АЗИЯЛЫК БАБАЛАРЫБЫЗ б. з. ч I к. - б. 3. V к. АРАЛЫГЫНДА
§ 7. Байыркы кыргыздар. Кыргыз этнониминин мааниси 43
§ 8. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башаты. Кыргыздар б. з. ч. I к,- б. з. V кылымында 51
IV бап. ТЕНИРТООНУН ВАЙЫРКЫ МАМЛЕКЕТТЕРИ
§ 9. Сактар 65
§ 10. Усун мамлекетинин негизделиши 74
§11. Усун мамлекетн б. з. ч. II к. акыры - б. з. V к. аралыгында 83
§ 12. Даван мамлекети 92
§13. Кангуй (Какты) мамлекети 101
V бап. ТҮРК КАГАНДЫГЫНЫН ДООРУНДАГЫ ТЕҢИРТОО ЖАНА ЕНИСЕЙ КЫРГЫЗДАРЫ
§14. Теле (тоолөс) жана түрк ууруларынын теги 108
§ 15. Улуу Турк кагандыгы 113
§ 16. Енисей кыргыз дары Улуу Турк кагандыгы доорунда 124
VI бап. ЕНИСЕЙ КЫРГЫЗ КАГАНДЫГЫ (VII - IX к. БАШЫ)
§ 17. Кыргыз өлкөсүнүн VII к. 30-80-жылдарындагы эл аралык абалы 128
§ 18. Кыргыз каганы Барсбек 131
§ 19. Борбордук Азнядагы 710 - 711-жж. согуш 131
§ 20. Кыргыз кагандыгы VIII к. биринчи жарымында 137
§ 21. Енисей кыргыздарынын коомдук түзүлүшу. Чарбасы 140
§ 22. Улуу Жибек жалу жана кыргыздар. Енисей кыргыздарынын маданияты, линий ишенимдери 145
§ 23. Енисей кыргыздары VIII к. экинчи жарьшы - IX к. башында 150
§ 21. Кыргыз кагандыгынын өз эгемендигин калыбына келтириши 155
Корутунду 159
Тиркемелер 161