Биология. 6-7 класстар. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Биология. 6-7 класстар. КТ


Автор: Суханова М. С., Ботбаева М. М.

Год: 2010

Биология. 6-7 класстар. Өсүмдүктөр, бактериялар, козу карындар, эңилчектер. Орто мектептин 6-7-кл. үчүн окуу китеби

Биология. 6-7 класстар. Өсүмдүктөр, бактериялар, козу карындар, эңилчектер. Орто мектептин 6-7-кл. үчүн окуу китеби

Кол-во страниц:208 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

БИОЛОГИЯ ИЛИМИН ҮЙРӨНҮҮГӨ КИРИШҮҮ
§ I. Тиричилик жонүндогү илим жана анын иайда болушу 3
§ 2. Жандуу организмдердин озгочолүгү жана алардыи айлана чойросү 5
§ 3. Жандуу организмдердин ар түрдүүлүгү 7
§ 4. Өсүмдүктор жана аларды үйронүүнүн мааниси 8
ОСҮМДҮКТӨР ДҮЙНӨСҮ МЕНЕН ЖАЛПЫ ТААНЫШУУ
§ 5. Жаратылмш, адам жана өсүмдүктор лүйносү 11
§ 6. Өсүмдүктордүн ар түрдүүлүгү 12
§ 7. Гүлдүү осүмдүктөрдүн түзүлүшү, органдары жана алардын кызматы 14
§ 8. Гүлдүү өсүмдүктөрдүн репродукция органдары 16
§ 9. Момөлөр жана уруктар 18
§ 10. Гүлдүү осүмдүктөрдүн уругунун жана момосүнүн таралууга ынгайланышы 19
§11. Мезгилдик кубулуштар. Өсүмдүктордүн тиричилигиндеги күзгү өзгөрүүлор 21
ӨСҮМДҮКТҮН КЛЕТКАЛЫК ТҮЗҮЛҮШҮ
§12. Өсүмдүк оргаыдарынын ички түзүлүшү. Чонойтуп көрсөтүүчү приборлор 23
§ 13. Өсүмдүк органдарынын клеткалык түзүлүшү 26
§ 14. Клетканын курамы. Ткань жонүндо түшүнүк 28
§ 15. Клетканын тиричилиги 28
ӨСҮМДҮКТҮН ТИРИЧИЛИГИ
§ 16. Өсүмдүктүн тиричилигине жалны мүноздомо 32
§17. У рук жама осүмдүк тиричилиги 33
§ 1К. Уруктун түзүлүшү. Эки үлүштүү өсүмдүктор 34
§ 19. Вир үлүштүү осүмдүктордүн уругунун түзүлүшү 35
§ 20. Уруктун курамы жана анын ички кубаты 37
§21. Үрондүн онүшүнүи шарттары 39
§ 22. Үрондүн дем алышы 41
§ 23. Өсүидүтгун азыктанышы жана осүшү 42
§ 24. Үрондү себүүнүн убактысы жана терендиги 43
§ 25. Тамырдын өсүмдүк тиричилигиндеги жана жаратылыштагы мааниси 44
§ 26. Тамыр зоиалары жана ллардын клсткалык түзүлүшү 46
§ 27. Тамырдын өоүшү жана өткөрүү зонасынын клеткалык түзүлүшү 49
§ 28. Өсүмдүктүн тамыр аркылуу азыктанышы. Тамырдын дем алышы 51
§ 29. Адамдын осүмдүктүн тамыр системасына тийгизген таасири 53
§ 30. Тамырдын түр озгортүшү 56
§31. Өркүн жана бүчүр 59
§ 32. Бүчүрдөн өркүндүн онүп чыгышы 61
§ 33. Өркүндүн бутактануусу жлна алардын өсүшүн жонго салуу 63
§ 34. Оркүндүн түрлорү 64
§ 35. Жер астындагы өркүндор 65
§ 36. Жалбырак жана өсүмдүк тиричилиги 68
§ 37. Жалбырактын клеткалык түзүлүшү 71
§ 38. Жлрыктын таасири астында жалбыракта органнкплык заттардын найда болушу 72
§ 39. Жалбырактардын жарыкта комүр кычкыл газын синирнши жана кычкылтоктн бөлүп чыгарышы 73
§ 40. Жалбыракта газдын 76
§41. Өсүмдүктүн сууну буулантышы 78
§ 42. Жалбырактардын түр озгортүшү 79
§ 43. Жалбырактын түшүшү 80
§ 44. Сабак жлнл анын өсүмдүк тиричилигиндеги кызматы 82
§ 45. Сабактын туурагынян есүшү 84
§ 46. Сабак лркылуу заттардын жылышы 85
§ 47. Өсүмдүктордүи кобойүшү. Репродукция органдары 87
§ 48. Гүл - кобойүү органы. 89
§ 49. Курт-кумурскялар аркылуу кайчылаш чандашуу 92
§ 50. Шамал аркылуу кайчылаш чандашуу 94
§ 51. Өзү менен озү чандашуу. Жасалма чандаштыруу 95
§ 52. Гүлдүү өсүмдүктөрдүн уруктанышы 97
§ 53. Момөлордүн пайда болушу. Момөлөрдүн жана уруктардын мааниси 98
§ 54. Өсүмдүктүн өсүшү. орчүшү, тыныгуусу 99
§ 55. Гүлдүү өсүмдүктордүн жашына карата озгөрүүлорү жана тиричилнк этаптары 100
ӨСҮМДҮКТӨРДҮН АР ТҮРДҮҮЛҮГҮ, КЛАССИФИКАЦИЯСЫ ЖАНА ЖЕР БЕТИНДЕ ӨРЧҮШҮ
§ 56. Органикалык дүйноиүн системасы. Өсүмдүктөрдүн классификацнясы 104
§ 57. Өсүмдүктөрдүн жер бетинде ерчүшү 106
§ 58. Томөнкү осүмдүктөр. Балырлар. Түзүлүшү жана тиричилигинин өзгочөлүгү 109
§ 59. Коп клеткалуу жашыл балырлар 112
§ 60. Коп клеткалуу декиз балырлары 113
§ 61. Балырлардын келип чыгышы жана изилдениши 114
§ 62. Балырлардын жаратылыштагы ролу жана практикалык мааниси 115
§ 63. Жогорку өсүмдүктөр. Риниофиттер - жер бетиндеги кургакта алгачкы пайда болгон өсүмдүктөр 116
§ 64. Мамык чоп сымалдар 118
§ 65. Сфагнум же ак мамык чөп 120
§ 66. Папоротник сымалдуулар. Кырк муундар жана плаундар 122
§ 67. Уруктуу өсүмдүктор. Жыланач уруктуулар 126
§ 68. Жабык уруктуулар. Түзүлүшү жана тиричилик өзгөчөлүктөрү. Классификациясы 132
§ 69. Эки үлүштүүлор классы. Кайчылаш гүлдүүлөр тукуму 135
§ 70. Атыр гүлдүүлор тукуму 138
§71. Чаиактуулар тукуму 139
§72. Гүлкайыр гүлдүүлөр 141
§ 73. Астра гүлдүүлөр 143
§ 74. Бир үлүштүүлөр классы. Лилия гүлдүүлор тукуму 145
§ 75. Дан гүлдүүлөр тукуму 147
ӨСҮМДҮК БИРГЕЛЕШТИКТЕРИ ЖАНА МАДАНИЙ ӨСҮМДҮКТӨРДҮН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ
§ 76. Биргелештиктеги өсүмдүктордүн бири-бири менен олара байламышы 152
§ 77. Өсүмдүктөр менен жаратылыш факторлорунун өаара байланышы 155
§ 78. Биргелештиктердин келип чыгышы жана алардын жер бетинде жайгашышы 157
§ 79. Биргелештиктердеги озгоруүлөр жана анын себептери 164
§ 80. Маданий осүмдүктордүн келип чыгышы жана алардын географиясы 166
§81. Маданий осүмдүктордүн биргелештиги 169
§ 82. Маданий өсүмдүктордүн таралышы жана андагы отоо чоптор 171
§ 83. Өсүмдүктөрдун сорттору жана эн баалуу чарба осүмдүкторү 172
§ 84. Өсумдүк өстүрүүчүлүк. Жер иштетүү эрежелери. Топурак эролиясы 175
§ 85. Жашылча остүрүүнүн жолдору 178
§ 86. Дан өсүмдүкторүнөн мол түшүм алуу 180
§ 87. Бш'банчылыкка үйрөнүү 182
БАКТЕРИЯЛАР. КОЗУ КАРЫНДАР. ЭҢИЛЧЕКТЕР
§ 88. Бактериялар, алардын түзүлүшү жана жашоо тиричилиги 186
§ 89. Бактериялардын жаратылыштагы, адамдын жашоо тиричилигиндеги ролу 188
§ 90. Оору пайда кылуучу бактериялар 189
§ 91. Калпактуу козу карындар 190
§ 92. Бубак жана баштыкчалуу козу карындар жана ачыткычтар 194
§ 93. Мите козу карындар 196
§ 94. Энилчектер 199