Биология. 6 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Биология. 6 класс. КТ


Автор: Субанова М. С., Ботбаева М. М., Жамангулова Г. У.

Год: 2018

Окуу китебинде өсүмдүктөр дүйнөсүнүн клеткалык түзүлүштөрүнөн тартып, алардын жашоо чөйрөсү, көбөйүшү, өрчүшү, келип чыгышы жана систематикасы, биргелештиктери ж.б. тууралуу маалыматтар берилди. Ошондой эле бактериялар, козу карындар, эңилчектер жөнүндө да баяндалат. Мындан сырткары окуу китеби сүрөттөр, таблицалар ж. б. менен жабдылган.

Окуу китебинде өсүмдүктөр дүйнөсүнүн клеткалык түзүлүштөрүнөн тартып, алардын жашоо чөйрөсү, көбөйүшү, өрчүшү, келип чыгышы жана систематикасы, биргелештиктери ж.б. тууралуу маалыматтар берилди. Ошондой эле бактериялар, козу карындар, эңилчектер жөнүндө да баяндалат. Мындан сырткары окуу китеби сүрөттөр, таблицалар ж. б. менен жабдылган.

Кол-во страниц:200 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

БИОЛОГИЯ ИЛИМИН ҮЙРӨНҮҮГӨ КИРИШҮҮ
§ 1. Тиричилик жөнүндөгү илим жана анын пайда болушу 3
§ 2. Жандуу организмдердин өзгөчөлүгү жана алардын айлана-чөйрөсү 6
§ 3. Жандуу организмдердин жана өсүмдүктөрдүн ар түрдүүлүгү 9
§ 4. Өсүмдүктөр жана аларды окуп-үйрөнүүнүн мааниси 14
ӨСҮМДҮКТӨР ДҮЙНӨСҮ МЕНЕН ЖАЛПЫ ТААНЫШУУ
§ 5. Жаратылыш, адам жана өсүмдүктөр дүйнөсү 17
§ 6. Гүлдүү өсүмдүктөрдүн түзүлүшү, органдары жана алардын кызматы 19
§ 7. Гүлдүү өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү органдары 22
§ 8. Мөмөлөр, уруктар жана алардын таралышы 24
§ 9. Мезгилдик кубулуштар. Өсүмдүктөрдүн тиричилигиндеги күзгү өзгөрүүлөр 27
ӨСҮМДҮКТҮН КЛЕТКАЛЫК ТҮЗҮЛҮШҮ
§ 10. Өсүмдүк органдарынын ички түзүлүшү. Чоңойтуп көрсөтүүчү приборлор 29
§11.Өсүмдүк органдарынын клеткалык түзүлүшү 32
§ 12. Клетканын курамы. Ткань жөнүндө түшүнүк 34
§13. Клетканын тиричилиги 35
ӨСҮМДҮКТҮН ТИРИЧИЛИГИ
§ 14. Өсүмдүктүн тиричилигине жалпы мүнөздөмө 38
§ 15. Урук жана уруктун түзүлүшү. Эки жана бир үлүштүү өсүмдүктөр 39
§ 16. Уруктун курамы жана анын ички кубаты 43
§ 17. Үрөндүн өнүшүнүн шарттары 46
§ 18. Үрөндүн дем алышы. Өсүндүнүн азыктанышы жана өсүшү. Үрөндү себүүнүн убактысы жана тереңдиги 49
§19. Тамырдын өсүмдүк тиричилигиндеги жана жаратылыштагы мааниси 52
§ 20. Тамыр зоналары жана алардын клеткалык түзүлүшү 55
§ 21. Тамырдын өсүшү жана өткөрүү зонасынын клеткалык түзүлүшү 58
§ 22. Өсүмдүктүн тамыр аркылуу азыктанышы. Дем алышы. Адамдын өсүмдүктүн тамырына тийгизген таасири 59
§ 23. Тамырдын түр өзгөртүшү 64
§ 24. Өркүн жана бүчүр 68
§ 25. Бүчүрдөн өркүндүн өнүп чыгышы. Бутактануусу жана анын өсүшүн жөнгө салуу 70
§ 26. Өркүндүн түрлөрү. Жер астындагы өркүндөр 73
§ 27. Жалбырак жана өсүмдүк тиричилиги. Жалбырактын клеткалык түзүлүшү 78
§ 28. Жарыктын таасири астында жалбыракта органикалык заттардын пайда болушу 81
§ 29. Жалбыракта газдын алмашышы жана суунун бууланышы 85
§ 30. Жалбырактардын түр өзгөртүшү жана алардын түшүшү 88
§ 31. Сабак жана анын өсүмдүк тиричилигиндеги кызматы. Сабактын туурасынан өсүшү 92
§ 32. Сабак аркылуу заттардын жылышы 95
§ 33. Өсүмдүктөрдүн көбөйүшү. Гүл - көбөйүү органы 97
§ 34. Чаңдашуу жана анын жолдору 102
§ 35. Гүлдүү өсүмдүктөрдүн уруктанышы. Мөмөн пайда болушу 106
§ 36. Өсүмдүктүн өсүшү, өрчүшү, тыныгуусу 108
ӨСҮМДҮКТӨР ДҮЙНӨСҮНҮН НЕГИЗГИ БӨЛҮМДӨРҮ
§ 37. Өсүмдүктөрдүн классификациям же системасы. Төмөнкү түзүлүштөгү өсүмдүктөр 110
§ 38. Көп клеткалуу балырлардын түрлөрү: жашыл, күрөң жана кызыл түстөгү балырлар 113
§ 39. Балырлардын жаратылыштагы ролу жана практикалык мааниси 115
§ 40. Жогорку түзүлүштөгү өсүмдүктөр дүйнөсү: мамык чөп сымалдар. Сфагнум же ак мамык чөп 117
§ 41. Папоротник сымалдуулар бөлүмү. Кырк муундар жана плаундар 120
§ 42. Уруктуу өсүмдүктөр. Жылаңач уруктуулар бөлүмү 123
§ 43. Жабык уруктуулар же гүлдүү өсүмдүктөр бөлүмү 127
§ 44. Эки үлүштүүлөр классы. Кайчылаш гүлдүүлөр тукуму 130
§ 45. Роза же атыр гүлдүүлөр тукуму 133
§ 46. Чанактуулар тукуму 134
§ 47. Бир үлүштүүлөр классы. Лилия гүлдүүлөр тукуму 137
§ 48. Дан гүлдүүлөр тукуму 139
§ 49. Өсүмдүктөрдүн жер бетинде өрчүшү 141
ӨСҮМДҮК БИРГЕЛЕШТИКТЕРИ ЖАНА МАДАНИЙ ӨСҮМДҮКТӨРДҮН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ
§ 50. Биргелештиктеги өсүмдүктөрдүн өз ара байланышы 145
§ 51. Өсүмдүктөр менен жаратылыш факторлорунун өз ара байланышы 149
§ 52. Биргелештиктердин келип чыгышы жана алардын жер бетинде жайгашышы 152
§ 53. Маданий өсүмдүктөрдүн келип чыгышы жана алардын географиясы 156
§ 54. Маданий өсүмдүктөрдүн таралышы. Отоо чөптөр 161
§ 55. Өсүмдүктөрдүн сорттору 162
§ 56. Өсүмдүк өстүрүүчүлүк. Жер иштетүү эрежелери 165
§ 57. Жашылча өстүрүүнүн жолдору. Дан өсүмдүктөрүнөн мол түшүм алуу 168
§ 58. Багбанчылыкка үйрөнүү. Кыйыштыруу 172
БАКТЕРИЯJIAP. КОЗУ КАРЫНДАР. ЭҢИЛЧЕКТЕР
§ 59. Бактериялар, алардын түзүлүшү жана жашоо тиричилиги 176
§ 60. Бактериялардын ролу. Оору пайда кылуучу бактерия 178
§ 61. Калпактуу козу карындар 182
§ 62. Бубак жана баштыкчалуу козу карындар жана ачыткычтар 186
§ 63. Мите козу карындар 188
§ 64. Эңилчектер 190
Жайкы тапшырмалар 195
Терминдердин кыскача сөздүгү 196