Табият таануу. 5 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Табият таануу. 5 класс


Автор: Мамбетакунов Э. М., Рязанцева В. А.

Год: 2018

Окуу китебииде бизди курчап турган табигый дүйнөиү таанын-билүүнүн жолдору, нерселердин жана заттардын дүйнөсү, табигый кубулупггардын жөнөкөй мүнөздөмөлорү

Окуу китебииде бизди курчап турган табигый дүйнөиү таанын-билүүнүн жолдору, нерселердин жана заттардын дүйнөсү, табигый кубулупггардын жөнөкөй мүнөздөмөлорү

Кол-во страниц:160 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

Киришүү 3
I глава. Табият жана аны таанып-билүү жолдору
§ 1. Бизди курчап турган табигый дүйнө 6
§ 2. Табиятгын сырларын кантип окун-үйрөнүү керек 7
Кошумча окуу үчүн материалдар 10
§ 3. My рун көңдөйү - жыт билүү органы 11
§ 4. Даамды кантип сезебиз 12
§ 5. Кантип көрөбүз. Көз 14
§ 6. Кантип угабыз. Кулак 18
§ 7. Тери. Сырткы чөйрөнү тери менен сезүү 20
§ 8. Адамдын мээси. Мээнин таанып билүүдөгү орду 22
§ 9. Таанып билүү методдору: байкоо жана тажрыйба 25
Кошумча окуу үчүн материалдар 29
II глава. Нерселердин жана заттардын дүйнөсү
§10. Материя Зат жана иерее 37
§11- Масса - бардык нерселердин негизги мүнөздөмөсү.
Нерсенин массасын өлчөө 39
§12. Заттын курамы, түзүлүшү жана абалы 41
§ 13. Молекулалардын жана атомдордун кыймылдары. Диффузия 44
§14. Химиялык элементтер 45
§ 15. Жөнөкөй затгар. Заттардын аралашмасы 49
§ 16. Татаал заттар 51
§17. Суу - эриткич 55
§18. Органикалык затгар 58
Кошумча окуу үчүн материалдар 62
III глава. Табият кубулуштары
§ 19. Механикалык кыймыл 69
§20. Үн кубулуштары 72
§21. Жылуулук кубулуштары 73
§ 22. Өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын жана адамдардын жашоосундагы суунун бууланышынын мааниси 75
§ 23. Электрдик кубулуштар 77
§ 24. Магнитгик кубулуштар 81
§25. Жарык кубулуштары 84
§ 26. Хпмиялык кубулуштар 88
Кошумча окуу үчүн материалдар 92
IV глава. Виз жер планетасында жашайбыз
§27. Жылдыздуу асман - жаратылыштын ачык китеби 97
§ 28. Күн - күндүзгү жылдыз 100
§ 29. Күн системасы жана планеталар 102
§ 30. Жер планетасы - адамзатгын бепшги 108
§31. Атмосфера - жердин аба кабыгы. Абанын температурасы 119
§ 32. Абанын кыймылы. Жаан-чачын 128
§ 33. Суу - Жердеги жашоонун булагы 134
§ 34. Топурак жана анын өсүмдүктөр дүйнөсүндөгү мааниси 139
§35. Жаныбарлар дүйнөсү 142
Кошумча окуу үчүн материалдар 146
Табият таануу боюнча тесттнк тапшырмалардын үлгүлөрү 152
Окуучуларга өз билимдерин текшерүү жана баалоо боюнча сунуштар 154
Терминдердин түшүндүрме сөздүгү 157