Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы. 5 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы. 5 класс


Автор: Осмонов О. Ж., Керимова Ш. К., Жыргалбекова Г. К.

Год: 2018

Окуу китеби Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министр- лиги 2015-жылы бекиткен тарых боюнча предметтик стандарттын жана программанын негизинде даярдалды.

Окуу китеби Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министр- лиги 2015-жылы бекиткен тарых боюнча предметтик стандарттын жана программанын негизинде даярдалды.

Кол-во страниц:208 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

Кымбаттуу окуучулар 3
I БӨЛҮК ТАРЫХТЫ ОКУУГА КИРИШҮҮ
§ 1. Тарых э мне ни окутат? 6
§ 2. Мекеним - Кыргызстан 9
§ 3. Тарыхый булактар 14
§ 4. Заттык маданий эстеликтер (археология) 16
§ 5. Кыргызстандагы археологиялык эстеликтер 20
§ 6. Жазуу даректери 26
§ 7. Түркүн элдердин жазуусу 27
§ 8. Нумизматика 34
§ 9. Кыргыздарда жана Кыргызстанда колдонулган акча 38
§ 10. Ономастика 41
§11. Генеалогия 44
§ 12. Этнология 46
§ 13. Кыргыздардын санжыралык салты 50
§ 14. Сфрагистика 55
§ 15. Еыргыз уруулары колдонгон белги-тамгалар 57
§ 16. Геральдика 59
§17. Топонимика 63
§ 18. Карта жөнүндө түшүнүк 69
§ 19. Тарыхый метрология 75
§ 20. Хронология 78
§21. Кыргыздардын жыл эсеби 81
§ 22. Элдик оозеки чыгармачылык тарыхты баяндайт 84
§ 23. «Манас» эпосу - кыргыз тарыхынын көөнөрбөс булагы 86
§ 24. Искусство тарыхты чагылдырат 89
II БӨЛҮК ДҮЙНӨНҮН ТАРЫХЫ
(Адамзаттын тарыхый-цивилизациялык өнүгүүсү)
1 бөлүм. АДАМЗAT ЦИВИЛИЗАЦИЯСЫНЫН БАШАТЫ
§ 1. Байыркы а дам дар 92
§ 2. Байыркы адам жана эмгек 98
§ 3. Алгачкы диний ишеиимдер 101
2 бөлүм. ДАРЫЯ АРАЛЫГЫНДАГЫ ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАР
§ 4. Египеттин байыркы цивилизациясы 105
§ 5. Байыркы египеттиктердин маданияты жана дини 112
§ 6. Месо потами ян ын байыркы цивилизациясы 117
§ 7. Ассирия державасы 125
§ 8. Байыркы Шумер-Аккад маданияты жана дини 129
§ 9. Ирандын байыркы цивилизациясы 133
§ 10. Байыркы Ирандагы маданият жана дин 140
§11. Индиянын байыркы цивилизациясы 146
§12. Байыркы Индиядагы маданият жана дин 149
§13. Кытайдын байыркы цивилизациясы 153
§ 14. Байыркы Кытайдын маданияты жана дини 157
3 бөлүм. ДЕҢИЗ ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ
§15. Финикиянын байыркы цивилизациясы 160
§16. Гректердин байыркы цивилизациясы 164
§17. Байыркы Греция нын м а дан пяты жана диний ишенимдери 168
§18. Байыркы дүйнөдөгү олимпиадалык оюндар 174
§ 19. Эллинизм 177
§ 20. Римдин байыркы цивилизациясы 180
§ 21. Рим менен Карфагендин Жер о р толу к деңизинде үстөмдүк үчүн күрөшү. Римдин жеңиши 183
§ 22. Байыркы Римдин маданияты 187
§ 23. Христианчылыктын пайда болушу 191
4 бөлүм. КЫРГЫЗСТАНДЫН АЙМАГЫНДАГЫ КӨЧМӨН ЖАНА ОТУРУКТАШКАН ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАР
§ 24. Еыргыздардын байыркы ата-бабаларынын цивилизациясы 195
§ 25. Кыргыздар - байыркы эл 201
Пайдаланылган адабияттар 206