Кыргыз адабияты. 5 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз адабияты. 5 класс


Автор: Муратов А. Ж., Асакеева Р. А., Кыдырбаева Б. А.

Год: 2018

Бул окуу китеби жалпы билим берүүчү мектептер үчүн программанын негизинде түзүлдү. Китеп 5-класстын окуучуларына арналып, андагы чыгармалардын тексттери жана ошол тексттердин айланасында жүргүзүлүүчү иштер берилет.

Бул окуу китеби жалпы билим берүүчү мектептер үчүн программанын негизинде түзүлдү. Китеп 5-класстын окуучуларына арналып, андагы чыгармалардын тексттери жана ошол тексттердин айланасында жүргүзүлүүчү иштер берилет.

Кол-во страниц:244 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

I ЧЕЙРЕК (18 саат)
Китеп - акыл казынасы 3
ЭЛДИК ЖОМОКТОР
Кыргыз элинин жомоктору тууралуу 8
Алтын куш (кыргыз эл жомогу) 9
Акыл Карачач (кыргыз эл жомогу) 15
Акылдуу дыйкан (кыргыз эл жомогу) 20
Өнөрлүү бала (кыргыз эл жомогу) 24
Адабият теориясынан: Жомок жөнүндө түшүнүк 29
ЭЛДИК ДИДАКТИКАЛЫК ЧЫГАРМАЛАРДАН
Макал-лакаптар 30
Адабият теориясынан: Макал-лакаптар жөнүндө түшүнүк 34
Табышмактар 34
Адабият теориясынан: Табышмак жөнүндө түшүнүк 36
Жаңылмачтар 37
Адабият теориясынан: Жаңылмач жөнүндө түшүнүк 39
Апыртмалар 40
Адабият теориясынан: Апыртма - адабий жанр катарында 43
ЭЛДИК ЭПИКАЛЫК МУРАСТАН
«Манас» эпосу тууралуу 45
Манастын бала чагы 46
Адабият теориясынан: Салыштыруу жөнүндө түшүнүк 55
II ЧЕЙРЕК (14 саат)
АДАБИЙ ЖОМОКТОР
А. Токомбаев. Жетим менен сыйкырчы 58
Ч. Айтматов. Бугу эне 74
Адабият теориясынан: Диалог жөнүндө түшүнүк 86
Т. Үмөталиев. Күч бирдикте 88
Ж. Садыков. Эненин жүрөгү 95
С. Рысбаев. Балык-балдар, же же көл жээгиндеги түнкү кум сепилдер 100
Адабият теориясынан: Адабий жомок жөнүндө түшүнүк 113
III ЧЕЙРЕК (20 саат) КЫРГЫЗ ФАНТАСТИКАСЫНАН
К. Эсенкожоев. Үчүнчү шар 115
Адабият теориясынан: Илимий-фантастикалык чыгарма 126
ҮРКҮН ТЕМАСЫ
Ы. Шайбеков. Кайран эл 128
К. Баялинов. Ажар 134
Адабият теориясынан: Көркөм чыгармадагы пролог жана эпилог 142
С. Өмүрбаев. Телегей 143
Адабият теориясынан: Көркөм чыгарманын тили жөнүндө түшүнүк ... 153
УЛУУ ATA МЕКЕНДИК СОГУШ ТЕМАСЫНАН
А. Осмонов. Неге кечигет? 156
А. Осмонов. Бүкөн 157
С. Жусуев. Алакан 160
Ч. Айтматов. Атадан калган туяк 163
Адабият теориясынан: Аңгеме жөнүндө түшүнүк 170
ЖАРАТЫЛЫШ ЖАНА АДАМ
Карагул ботом 172
А. Токомбаев. Ай нурунда кышкы түн 179
А. Токомбаев. Жайкы таңда 179
Адабият теориясынан: Көркөм чыгармадагы пейзаж 182
IV ЧЕЙРЕК (18 саат)
А. Осмонов. Ата Журт 184
А. Осмонов. Кыргыз тоолору 184
Адабият теориясынан: Салыштыруу жөнүндө түшүнүктү тереңдетүү 186
Р. Шүкүрбеков. Too эчки 187
M. Алыбаев. Ала-Тоо 190
М. Алыбаев. Соң-Көл 190
М. Алыбаев. Тянь-Шань 191
С. Эралиев. Жамгыр 193
С. Эралиев. Булут 195
Адабият теориясынан: Ыргак (ритм) жөнүндө түшүнүк 197
ЭЛ АКЫНДАРЫНЫН ЧЫГАРМАЛАРЫНАН
Тоголок Молдо. Телибай тентек 198
Барпы Алыкулов. Жакшы кыз 214
Барпы Алыкулов. Өзү каар, тили заар кыз 215
Барпы Алыкулов. Болор жигит 217
Барпы Алыкулов. Болбос жигит 218
Барпы Алыкулов. Эр жигитке сын 219
Адабият теориясынан: Санат-насыят, үлгү ырлары жөнүндө түшүнүк 225
ОРУС КЛАССИКАЛЫК АДАБИЯТЫНАН
А. С. Пушкин. Балык жана балыкчы тууралуу жомок 227