Кыргыз тили. 5 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз тили. 5 класс


Автор: Койлубаева А. К., Койлубаева А. К., Орузбаева Б. С.

Год: 2018

Бул окуу китебин жазууда кыргыз тили боюнча мамлекеттик деңгээлде кабыл алынган мыйзамдар, стандарттар, программалар ж. б. ченемдик документтер жетекчиликке алынды.

Авторлордун окутуучулук, педагогдук көп жылдык иш тажрыйбаларынын жыйынтыктары пайдаланылды. Мурда жарык көргөн окуу китептерден айырмаланып, окуу материалдар схема-таблица, окутууга кызыктыруучу иллюстрациялар жана ой жүгүртүүсүн өстүрүүчү проблемалуу суроолор (дебат, талкуу, синквейн, кластер, Венндин диаграммасы, эссе ж. б.), стратегиялык үлгүдөгү тапшырмалар камтылды.

Бул окуу китебин жазууда кыргыз тили боюнча мамлекеттик деңгээлде кабыл алынган мыйзамдар, стандарттар, программалар ж. б. ченемдик документтер жетекчиликке алынды.

Авторлордун окутуучулук, педагогдук көп жылдык иш тажрыйбаларынын жыйынтыктары пайдаланылды. Мурда жарык көргөн окуу китептерден айырмаланып, окуу материалдар схема-таблица, окутууга кызыктыруучу иллюстрациялар жана ой жүгүртүүсүн өстүрүүчү проблемалуу суроолор (дебат, талкуу, синквейн, кластер, Венндин диаграммасы, эссе ж. б.), стратегиялык үлгүдөгү тапшырмалар камтылды.

Кол-во страниц:168 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

Кириш сөз 3
IЧЕЙРЕК.
ТИЛ ЖАНА КЕП
Тил - пикир алышуунун куралы 5
БАЙЛАНЫШТУУ КЕП
Текст, анын мүнөздүү белгилери 8
Тексттин маанилик бүтүндүгү 10
Тексттин темасы жана андагы негизги ой 14
Тексттин планы 16
Кептин түрлөрү 18
Сүрөттөө 21
Кептин түрлөрү боюнча машыгуу иштери 24
Расмий иштиктүү стиль, анын түрлөрү жөнүндө жалпы маалымат 28
СИНТАКСИС, ПУНКТУАЦИЯ ЖАНА КЕП МАДАНИЯТЫ
Сез айкашы 34
Сөз айкашынын тутумундагы сөздөрдүн өз ара байланышуу жолдору 37
Ыкташуу байланышы 38
Башкаруу байланышы 39
Таандык байланыш 40
Сүйлөм 41
Жай сүйлөм 44
Суроолуу сүйлөм 45
Илептүү сүйлөм 47
Буйрук сүйлөм 48
Сүйлөм мүчөлөрү 49
Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү 49
Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү 50
Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү 54
Бир еңчөй мүчелөрдүн байланышуу жолдору жана тыныш белгилери 55
Жалаң жана жайылма сүйлөм 56
Каратма сөздөр 58
Жөнөкөй сүйлөмдү талдоо 59
Татаал сүйлөм 61
Тең байланыштагы татаал сүйлөм 63
Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм 65
Тел жана бөтөн сөздөр 67
Диалог 68
Синтаксистик талдоо 71
II ЧЕЙРЕК
ФОНЕТИКА ЖАНА ГРАФИКА
Фонетика жөнүндө түшүнүк 73
Тыбыш жана тамга 75
Үндүү жана үнсүз тыбыштар 76
Жоон жана ичке үндүүлөр 77
Эриндүү үндүүлөр 78
Кең жана кууш үндүүлөр 79
Кыска жана созулма үндүүлөр 80
Бир сөз ичинде үндүүлөрдүн ээрчишип өзгөрүүсү 81
Үнсүз тыбыштардын бөлүнүшү 83
Алфавит, андагы тамгалардын аталышы 86
Баш жана кичине тамгалар 87
Муун, анын түрлөрү. Сөздөрдү муунга ажыратуу 88
Интонация 90
Орфоэпия 92
Бир сөз ичинде к, п тыбыштарынын г, бтыбышына өзгөрүп айтылышы
жана жазылышы 93
Кеп маданияты. з-с, к-г, д-т, б-п, ч-ш сыяктуу түгөйлүү үнсүздөрдүн айтылышы жана жазылышы жана орфографиялык нормалардын сакталышы 93
Фонетикалык талдоо 95
Лексика жана кеп маданияты 96
Сөздүн лексикалык жана грамматикалык маанилери 97
Бир маанилүү жана көп маанилүү сөздөр 98
Сөздүн тике жана өтмө мааниси 99
Сөздүн эмоционалдык мааниси 100
Синонимдер 102
Омонимдер 103
Антонимдер 104
Кеп маданияты 105
Лексикалык тандоо 106
III ЧЕЙРЕК
Сөздүн курамы, уңгу жана мүчө 107
Мүчөлөрдүн түрлөрү 108
Туунду жана уңгулаш сөз. Тубаса сөз жөнүндө түшүнүк 111
Кеп маданияты 112
Сөздү курамдык бөлүгү боюнча талдоо 114
Сөз түркүмү, аны классификациялоодогу принциптер 115
Зат атооч 117
Жөнөкөй жана татаал зат атоочтор 119
Зат атоочтун жасалышы 121
Энчилүү жана жалпы зат атоочтор 122
Энчилүү аттардын жазылышы 123
Зат атоочтордун көптүк санда өзгөрүшү 125
Таандык мүчөлөр, алардын түрлөрү 126
Жак таандык мүчөлөр 127
Таандык мүчөнүн сылык түрү 128
Жалпы таандык мүчө 129
Зат атоочтун жакталышы 131
Зат атоочторду морфологиялык жактан талдоо 133
Сын атооч 134
Жөнөкөй жана татаал сын атоочтор 135
Тубаса жана туунду атоочтор 135
Сын атоочтун жасалышы 136
Сын атоочту талдоо 138
IV ЧЕЙРЕК
Этиш 140
Жөнөкөй жана татаал этиш 141
Этиштин жасалышы 142
Татаал этиштеги негизги жана жардамчы бөлүктөр, алардын жазылышы 143
Этиштин жакталышы 143
Этиштин чактары, учур чак 145
Келер чак 146
Өткөн чак 147
Өткөн чактын татаал формаларынын жен, эле, эмес деген жардамчы этиштердин айкаша келиши аркылуу жасалышы 148
Кеп маданияты 149
Этишке морфологиялык талдоо жүргүзүү 150
5-класста өтүлгөн материалдарды бекемдөө жана бышыктоо 153
Тил поэзиянын тилинде 162
Шарттуу кыскартуулар 164