Математика. 5 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Математика. 5 класс. КТ


Автор: Бекбоев И., Абдиев А., Айылчиев А., Ибраева Н., Касымов А.

Год: 2015

Математика. 5 класс. Орто мектептердин 5-кл. үчүн окуу китеби 

Математика. 5 класс. Орто мектептердин 5-кл. үчүн окуу китеби 

Кол-во страниц:215 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

Кириш сөз 3
I глава. НАТУР АЛДЫК САНДАР ЖАНА АЛАР МЕНЕН БОЛГОН АМАЛДАР
§ 1. Натуралдык сандар. Маселе түшүнүгү. Туюнтмалар
1.1 Натуралдык сандар. Натуралдык сандардын жазылышы жана окулушу 5
1.2 Маселе түшүнүгү. Туюнтмалар 12
1.3 Натуралдык сандарды кошуу жана кемитүү 21
1.4 Натуралдык сандарды көбөйтүү жана бөлүү 29
1.5 Теңцеме. Теңдеме түзүү аркылуу маселе чыгаруу 38
Өз билимиңерди текшерип көргүлө 41
§ 2. Натуралдык сандардын бөлүнүүлүчүлүгү
2.1 Бөлүнүүчүлук жөнүндө түпгүнүк 48
2.2 Сандардын жалпы бөлүүчүлөрү жана жалпы бөлүнүүчүлөрү 59
2.3 Бөлүнүүчүлүккө карата маселелер 66
Өз билимиңерди текшерип көргүлө 71
Тарыхый маалыматтар 75
§ 3. Тегиздик. Түз сызык. Шоола. Кесинди.
3.1 Тегиздик. Түз сызык. Шоола. Кесиндинин узундугу 79
3.2 Координаталык шоола. Шкалалар 90
3.3 Аянттар жана көлөмдөр 96
Өз билимиңерди текшерип көргүлө 107
II глава. ЖӨНӨКӨЙ БӨЛЧӨКТӨР ЖАНА АЛАР МЕНЕН БОЛГОН АМАЛДАР
§ 4. Жөнөкөй бөлчөктөр
4.1Жөнөкөй бөлчөктөр, алардын окулушу жана жазылышы 109
4.2 Дурус жана буруш бөлчөктөр 115
4.3 Бөлчөктүн негизги касиети. Бөлчөктөрдү кыскартуу 122
4.4 Бөлчөктөрдү салыштыруу. Бөлчөктөрдү бирдей бөлүмгө келтирүү 128
Өз билимиңерди текшерип көргүлө 136
§5. Жөнөкөй бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү
5.1 Бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү 140
5.2 Бөлүмдөрү ар кандай болгон бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү 145
5.3 Бөлчөктөрдү кошууга жана кемитүүгө карата маселелер 150
§ 6. Жөнөкөй бөлчөктөрдү көбөйтүү жана бөлүү
6.1 Бөлчөктөрдү көбөйтүү 156
6.2 Бөлчөктөрдү бөлүү 161
6.3 Бөлчөктөрдү көбөйтүүгө жана бөлүүгө карата маселелер 166
6.4 Бөлчөктүү туюнтмалардын маанилерин эсептөө. Маселелер чыгаруу 170
Өз билимиңерди текшерип көргүлө 179
Тарыхый маалыматтар 184
§ 7. Процент жана масштаб жөнүндө алгачкы түпгүнүктөр
7.1 Процент жөнүндө түшүнүк 185
7.2 Масштаб 188
Тарыхый маалыматтар 190
§ 8. Бурч. Үч бурчтук. Көп бурчтуктар
8.1 Бурч. Бурчтун түрлөрү 191
8.2 Бурчтарды ченөө. Транспортир 196
8.3 Үч бурчтук. Көп бурчтуктар 203
Өз билимиңерди текшерип көргүлө 211
Тарыхый маалыматтар 215
§ 9. У класстын математика курсу боюнча суроолор жана тапшырмалар
9.1 Суроолор 219
9.2 V класстын жалпы математика курсун кайталоо үчүн мисалдар жана маселелер 221
Жөнөкөй бөлчөктөр жана алар менен болгон амалдар 223
Геометриялык фигуралар. Геометриялык чоңдуктарды ченөө 225
Тексттүү маселелер 230
9.3 Жогорулатылган татаалдыктагы маселелер 235
9.4 Тесттик тапшырмалар 251
Предметтик көрсөткүчтөр 257
Жооптор 259