Музыка. 5 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Музыка. 5 класс


Автор: Муратова А. М., Артыков К. Ж.

Год: 2018

Музыка: 5-кл.: Жалпы билим берүүчү мектептер үчүн окуу китеби

Музыка: 5-кл.: Жалпы билим берүүчү мектептер үчүн окуу китеби

Кол-во страниц:128 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

Кымбаттуу достор! 3
Комуз күүсү 5
I ЧЕЙРЕК. МУЗЫКАНЫН АДАМДЫ ӨЗГӨРТҮҮЧҮ КҮЧҮ
Комуздун жаралыш тарыхы. «Күүнүн башы камбаркан» 6
Терме камбаркан 7
Маш камбаркан 7
Камбаркан 8
Комузчу 8
My зыкал ык сабат. Обон 9
Музооке Жаманкараев 11
Музоокенин муңдуу күүсү 12
Ниязаалы Борошев 12
Кер толгоо 13
Биздин мектеп 13
Айдараалы Бейшүкүров 14
Көйрөң күү 15
Музыкалык сабат. Ритм (ыргак), метр (чен) 16
Токтогул Сатылганов 17
Чоң кербез 18
Тогуз кайрык 19
Карамолдо Орозов 20
Насыйкат 21
Эне тил 21
Ыбырай Туманов 22
Жаш тилек 24
Атай Огонбаев 24
Маш ботой 25
Муратаалынын ботою 26
Музыкалык сабат. Темп 26
Кыргыз жери 27
Асылбек Эшмамбетов 28
Кет бука 29
Шекербек Шеркулов 30
Жүрөк толкуйт 31
Музыкалык сабат. Штрих 31
Болуш Мадазимов 32
Солтон сары 33
Самара Токтакунова 34
Ибарат 35
Нурак Абдыракманов 35
Улуу тоолор 36
Кыргыз эл аспабы - кыл кыяк 37
Бекташ 38
Аталар 38
Муратаалы Күрөңкөев 39
Кер өзөн 40
Ураан 41
Сайд Бекмуратов 41
Эки жорго 42
Топ жылкы 43
Кыл кыяк менен темир комуз 43
ЧЕЙРЕК. «МУЗЫКА - АДАМДЫН РУХАНИЙ ДҮЙНӨСҮ»
Ооз комуздун түрлөрү. Темир ооз комуз жана жыгач ооз комуз 46
Бурулчанын селкинчек (күү) 46
Адамкалый Байбатыров 47
Тагылдыр тоо (темир ооз комуз) 47
Музыкалык сабат. Лад жана анын түрлөрү 47
Токтосун Тыныбеков 49
Жортуул күү (темир ооз комуз) 50
Жыгач ооз комуз 50
Күкүк (жыгач ооз комуз) 51
Кыргызстаным 52
Үйлөмө аспаптар 53
Сыбызгынын Кер-өзөн 53
Керней күү 55
Комуз менен чоорчу 56
Музыкалык сабат. Тембр 57
Ат кетти 58
Урма аспаптар 59
Кыргыздын Ала-Тоосу 61
Асанбай Каримов 62
Узак күү 63
Сыймык 63
Жунусаалы Куттубай уулу 64
Сурнай күү 65
ЧЕЙРЕК. МУЗЫКАНЫН БИРИКТИРҮҮЧҮ КҮЧҮ
Кыргыз элдик ырлардын салттуулугу 67
Бекбекей 67
Шырылдаң 68
On майда 68
Санат ыры 69
Бешик ыры 69
Жарамазан 70
Селкинчек 70
Ак кептерим 71
Музыкалык сабат. Гармония 71
Боогачы Жакыпбек уулу 72
Үкөй 73
Муса Баетов 73
Кыздар ай 74
Музыкалык сабат. Тыныгуу 74
Атай Огонбаев обончу жана ырчы 76
Жаштарга 77
Мыскал Өмүрканова 77
Алтын китеп 78
Ала-тоону аралап 79
Жумамүдүн Шералиев 80
Фестиваль ыры 81
Бектемир Эгинчиев 82
Арзыкан 82
Абдыкалый Темиров 83
Беш ыргай 83
Кыргыз элинин төкмөлүк өнөрү 84
Аккан суу 85
Ала-Тоо көрккө келбейт эл болбосо 86
Осмонкул Бөлөбалаев 88
Таалайлуу элдин бир кызы 89
Алымкул Үсөнбаев 89
Токтогулдун Алымкул менен кездешүүсү 90
Алымкулдун Токтогул менен учурашканы 91
Эстебес Турсуналиев 91
Токтогул менен Барпынын жолугушканы 92
Барпынын Токтогулга учурашканы 92
Ашыралы Айталиев 93
Нарындан жазган салам кат 94
Тууганбай Абдиев 95
Шамал жөнүндө терме 95
Замирбек Үсөнбаев 96
Комузчуларга терме 97
Нооруз майрам 98
IV ЧЕЙРЕК. МУЗЫКАНЫН КҮЧҮ ЭМНЕДЕ?
Улуу дастандар 101
Манас (үзүндү) 101
Семетей (үзүндү) 102
Улуу дастанчылар 102
Манас (М. Мусулманкулов) 103
Гагариндей бол обуз 104
Сагымбай Орозбаков 105
«Манас» эпосунан үзүндү 107
Саякбай Каралаев 107
Манас (С. Каралаев) 108
Жоокердин издери 111
Кенже дастандар жана аны айтуучулар 112
Саринжи-Бөкөй 112
Сулуу май 112
Калык Акиев 113
Курманбек 114
Ашыраалы Айталиевдин дастан айтуусу 115
Карагул ботом (дастанынан үзүндү) 117
Музыкалык терминдердин сөздүгү 122