Технология. 5 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Технология. 5 класс


Автор: Мамбеталиев Ч. Т. , Сулайманова Ж. Н., Акматов Д. А., Келгенбаев А. С.

Год: 2018

Бул окуу китеби Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен «Технология» боюнча предметтик стандарттын жана про грамманын негизинде даярдалган.

Окуу китебин даярдоодо буга чейин жарыяланган окуу адабияттарынын, ме­тод икалык колдонмолордун материалдары, Интернет ресурстары пайдаланылды

Бул окуу китеби Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен «Технология» боюнча предметтик стандарттын жана про грамманын негизинде даярдалган.

Окуу китебин даярдоодо буга чейин жарыяланган окуу адабияттарынын, ме­тод икалык колдонмолордун материалдары, Интернет ресурстары пайдаланылды

Кол-во страниц:128 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

Урматтуу 5-класстын окуучулары! 3
I бөлүм. ӨСҮМДҮКТӨРДҮ ӨСТҮРҮҮ КҮЗГҮ ЖУМУШТАР 5
§ 1. Өсүмдүктөрдү өстүрүү бөлүмү 5
МОЛ ТҮШҮМ 16
§ 2. Жер кыртышынын структурасы 16
II бөлүм. КУЛИНАРИЯ
(Тамак-аш азыктарын иштетүүнүн технологиясы)
§ 3. Ашканадагы санитария жана гигиена 23
§ 4. Адамдын ден соолугу үчүн тамактын мааниси 24
§ 5. Жабдуулар жана аспаптар. Ашканада иштеген
учурдагы коопсуздук техникасы 28
БУТЕРБРОДДОРДУ ЖАНА ЫСЫК СУУСУНДУКТАРДЫ ДАЯРДОО 31
§ 6. Бутерброддор 31
§ 7. Ысык суусундуктар 35
ЖУМУРТКАДАН ЖАСАЛГАН ТАМ АКТ АР 40
ЖАШЫЛЧА ЖАНА ЖЕМИШТЕН ДАЯРДАЛГАН ТАМАКТАР 45
III бөлүм. ТЕКСТИЛДИК ЖАНА КОЛ ӨНӨРЧҮЛҮК МАТЕРИАЛДАРДАН БУЮМДАРДЫ ДАЯРДОО МАТЕРИАЛДАРДЫН НЕГИЗДЕРИ (КЕЗДЕМЕ ӨНДҮРҮҮНҮН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 51
§ 8. Текстилдик булалар. Өсүмдүк булаларынан жасалган кездемелердин касиеттери 51
§ 9. Кездеме өндүрүүнүн технологиясы 54
КОЛ ЭМГЕК 59
§ 10. Кол эмгеги үчүн аспаптар жана шаймандар. Кол эмгек учурундагы коопсуздук техникасы 59
§ 11. Кабып тигүү, кайып тигүү, тигиш тууралуу негизги түшүнүктөр. Кол эмгегин аткарууга карата коюлган талаптар. Кол эмгегинин түрлөрү 63
2.3. КИЙИМ ТИГҮҮЧҮ МАШИНА. МАШИНА ТИГИШТЕРИ 68
§ 12. Кийим тигүүчү машинанын түзүлүшү менен таанышуу. Кийим тигүүчү машинада коопсуз иштөөнүн эрежелери 68
§ 13. Машина тигиштери. Машина менен иш аткарууга коюлуучу талаптар 72
§ 14. Кездемелерди нымдуу-жылуулук жолу менен иштетүү. Үтүк менен коопсуз иштөөнүн эрежелери 76
2.6. КОЛДОНМО-ЖАСАЛГА ӨНӨРҮ 82
§ 15.Түстөр жана орнаменттер дүйнөсү 82
§ 16. Колдонмо-жасалга өнөрү 83
IV бөлүм. ҮЙ КҮТҮҮ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
ҮЙЛӨРДҮН КУРУЛУШУ. ТАБИЯТТА ТУРАК-ЖАЙ КУРУУ. ТУ РАК ЖАЙДЫН МААНИСИ Ж AHA ФУНКЦИЯ ЛАРЫ 91
АШКАНАНЫ КҮТӨ БИЛҮҮ 100
КИЙИМ КЕЧЕНИ ЖАНА БУТ КИЙИМДИ КҮТӨ БИЛҮҮ 101
V бөлүм. ӨСҮМДҮК ӨСТҮРҮҮ ЖАЗГЫ ЖУМУШТАР 106
§ 17. Себүү үчүн үрөндөрдү сорттоо жана даярдоо. Көчөттөрдү даярдоо жана отургузуу 106
БӨЛМӨ ӨСҮМДҮКТӨРҮНҮН АДАМДАРДЫН ЖАШООСУНДАГЫ РОЛУ 115
§ 18. Бөлмө өсүмдүкторүнө кам көрүү. Болмодо өстүрүлүүчү өсүмдүктөр 115
ТИРКЕМЕ 120
ГЛОССАРИЙ 124