Математика. 1 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Математика. 1 класс


Автор: Бекбоев И. Б., Мкртчян С. Ш., Ибраева Н. И.

Год: 2011

Математика. 1 класс. Экинчи бөлүк Жалпы билим берүүчү мектептер үчүн окуу китеби

Кыргыз Республикасынып Билим беруу жана илим министрлиги бекиткен

Математика. 1 класс. Экинчи бөлүк Жалпы билим берүүчү мектептер үчүн окуу китеби

Кыргыз Республикасынып Билим беруу жана илим министрлиги бекиткен

Кол-во страниц:96 Язык:Кыргызский Издательство:Министерство образования и науки КР

1ден 9га чейинки саңдар 4
Он саны 6
10 ичиндеги сандарды салыштыруу 8
Ичиндеги сандарды кошуу 12
10 ичиндеги сандарды кемитүү 16
Сан туюнтмасы. туюнтманьш мааниси 18
Маселенин чыгарылышьш .жазуу. схема 24
Канчага чоң. канчага кичине 28
Таблица аркылуу амалдарды аткаруу 34
Жуманын күндөрү 38
Кошуунун таблицасы 42
Сумманьш жана айырманьш белгисиз мүчөлөрүн ордуна коюу жолу менен табуу 44
Топтор менен эсегггөө 48
Ондуктар менен эсептөө 50
11ден 20га чейинки сандар 52
Санды ондуктун жана бирдиктердин суммасы түрүнө келтирүү 56
20 ичиндеги сандарды салыштыруу 58
Килограмм 60
20 ичиндеги сандарды андан ашпаган ирегте кошуу 62
20 ичиндеги сандарды кемитүү 66
Дециметр 70
20 ичиндеги сандарды кошуу 72
Литр 76
20 ичиндеги сандарды кемитүү 78
Сааттар 84
Жалпылоочу сабактар 88