Алгебра. 8 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Алгебра. 8 класс


Автор: Байзаков А., Саадабаев А., Ыбыкеева Ж.

Год: 2009

Алгебра: Жалпы билим берүүчү орто мектептердин 8-кл. үчүн окуу китеби

Алгебра: Жалпы билим берүүчү орто мектептердин 8-кл. үчүн окуу китеби

Кол-во страниц:208 Язык:Кыргызский Издательство:Aditi

Кириш сөз 3
1 ГЛАВА
РАЦИОНАЛДЫК БОЛЧӨКТӨР
§ 1. Рационалдык туюнтмалар 4
§2. Бөлчоктүн негизги касиети.Бөлчөктөрдү кыскартуу 8
§ 3. Бөлүмдөрү бирдей бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү 13
§4. Бөлүмдөрү түрдүү бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү 17
§ 5. Бөлчөктөрдү көбөйтүү.Бөлчөктөрдү даражага көтөрүү 23
§6. Бөлчөктөрдү бөлүү 28
§ 7. Рационалдык туюнтмаларды өзгөртүү 31
§ 8. У=к/х функциясы жана анын графиги 35
2 ГЛАВА
БАРАБAPCЫЗДЫКТAP
§9. Сан барабарсыздыктары 43
§ 10. Сан барабарсыздыктарынын негизгикасиеттери 46
§11. Барабарсыздыктарды кошуужанакөбөйтүү 51
§ 12. Так жана так эмес барабарсыздыктар 54
§ 13. Бирбелгисиздүүбарабарсыздыктар 57
§ 14. Барабарсыздыктарды чыгаруу 60
§ 15. Бирбелгисиздүүбарабарсыздыктарсистемасы.Сан аралыктары 67
§ 16. Барабарсыздыктардын системасын чыгаруу 72
§ 17 Сандын модулу. Модулду камтыган тендемелер жана барабарсыздыктар 77
3 ГЛАВА
БҮТҮН КӨРСӨТКҮЧТҮҮ ДАРАЖА
§ 18. Бүтүн көрсөгкүчтүү даража 87
§ 19. Бүтүн көрсөткүчтүү даражанын касиеттери 90
§ 20.Сандын стандарттыктүрү 95
§21. Сандардын жакындатылган маанилери менен амалдарды жүргүзүү 99
4 ГЛАВА
КВАДРАТТЫК ТАМЫРЛАР
§ 22. Арифметикалык квадраттык тамыр 107
§ 23. Анык сандар 109
§ 24. Комилекстүү сандар* 114
§ 25. Даражадан алынган квадраттык тамыр 117
§26. Көбөйтүндүдөн алынган квадраттык тамыр 120
§ 27. Бөлчөктөн алынган квадраттык тамыр 124
§ 28. У=Гх функциясы, анын касиеттери жана графиги 128
5 ГЛАВА
КВАДРАТТЫК ТЕҢДЕМЕЛЕР
§29. Квадраттык тендеме 134
§ 30. Квадраттык тендеменин тамырларынын формуласы 137
§ 31 .Квадраттык тендемеге келтирүүчү теңдемелерди чыгаруу 139
§32. Виеттин теоремасы 143
§33. Квадраттык үч мүчө .Квадраттык үч мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу 147
§ 34. Квадраттык. жөнөкөй рационалдык теңдемелердин жардамы менен маселелерди чыгаруу 150
§ 35.Теңдемени графиктик ыкма менен чыгаруу 155
6 ГЛАВА
КОМБИНАТОРИКАНЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИ
§ 36. Комбинаториканын элеменгтери 161
§ 37. Ыктымалдык түшүнүгү. Жөнөкөй ыктымалдыктар маселелерин чыгарууда комбинаториканын колдонулушу 169
§ 38 Математикалык модель жөнүндө түшүнүк 171
7 глава
КАЙТАЛОО
§39. Жалпы курсту кайталоо үчүн көнүгүүлөр 178
§ 40*. Жогорку татаалдыктагы маселелер 188
Математиканын тарыхынан кыскача маалыматтар 192
ЖООПТОР 196