Кыргыз адабияты. 8 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз адабияты. 8 класс


Автор: Жаркынбаева М. К, Искакова Д. Д.

Год: 2013

Кыргыз адабияты: 8-кл. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн орто мектептер үчүн окуу китеби.

Кыргыз адабияты: 8-кл. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн орто мектептер үчүн окуу китеби.

Кол-во страниц:160 Язык:Кыргызский Издательство:Кутаалам

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Гимни 3
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тил Гимни 4
Көркөм адабият жөнүндө түшүнүк
«Семегей» эпосу
СеметейдинТаласкакслиши 6
«Курманбек» эпосу
«Курманбек». Эпостун негизги темасы, идеясы» варианттары 12
Курманбектинатасынакаргышы 14
Курманбек 15
Эпос тогу каармандардын образдары 19
Курманбекти нарманы 21
«Жаныл Мырза» эпосу
«Жаныл Мырза». Эпосу жонүндөмаалымат 25
Жаныл Мырзанын эпостогу образы 27
Жаныл Мырзанын Үчүкө, Түлкүгө жаатартышы 29
Тоголок Молдо 32
Жаш балага берген кыпдынарманы 34
Молдо Кылыч Шамыркануулу 36
Канаттуулар 37
Калык Акиев 41
Карагул ботом 43
Баскан жол чыгармасы жөнүндө 48
Баскан жол. Эшмамбетырчымененбеттешүү 49
Айдараалы Жорголок 53
КасымТыныстанов 58
Жаз 59
Кыш 61
Жоомарт Боконбаев 62
Кыргыздын Ала-Тоосу 64
Жусуп Турусбеков 67
«Энсм» поэмасы 68
Түгөлбай Сыдыкбеков 74
Көксерек 75
Чынгыз Айтматов 82
Бетме-бет 84
Кошумча окуу үчүнматериалдар
Салтырлары. Кошоктор 91
Устанын аялынын кошогу 91
Кыз узатуу 93
Жокчулуктун арманы 94
Төркүнүнө жетпеген кыздын арманы 95
Койчунун арманы 95
«Манас» эпосу 96