Физика. 8 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Физика. 8 класс


Автор: Карашев Т., Мамбетакунов Э., Мамбетакунов У.

Год: 2008

Бул окуу китебине физика курсунун «Заттардын түзүлүшү», «Жылуулук кубулуштары», «Суюктуктар», «Катуузаттар», «Электр кубулуштары» ж. б. жөнүндө гүалгачкы маалымат таркиргизилген. Лабораториялык жумуштар берилген.

Бул окуу китебине физика курсунун «Заттардын түзүлүшү», «Жылуулук кубулуштары», «Суюктуктар», «Катуузаттар», «Электр кубулуштары» ж. б. жөнүндө гүалгачкы маалымат таркиргизилген. Лабораториялык жумуштар берилген.

Кол-во страниц:160 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

Киришүү
I БӨЛҮМ. ЗАТТАРДЫН ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА ЖЫЛУУЛУК КУБУЛУШТАРЫ
I глава. Заттардынтүзүлүшү
§ 1. Физиканынбулбөлүмүндөэмнелердиокуйбуз 7
§ 2. Заттар 8
§ 3. Атом жана молекула 9
§ 4. Атом жанамолекулалардынмассалары 13
§ 5. Моль массасы. Авагадро саны 14
IIглава. Молекулалардынжылуулуккыймылы. Температура
§ 6. Диффузия кубулушу 17
§ 7. Жылуулукнсана температура 19
§ 8. Температуралык шкал ал ар. Термометрлер 20
IIIглава. Заттардынтүзүлүшүжанаабалдары
§ 9. Молекулалардынөз ара аракеттешүүкүчү 24
§10. Заттын газ, суюкжанакатууабалдары 24
§11. Заттынабалдарынынөзгөрүшү 26
§ 12. Газ 27
§13. Идеалдык газ абалынынтеңдемеси 30
§14. Газ закондору 32
§15. Газдардынтехникадаколдонулуштары 37
IV глава. Жылуулуккубулуштары
§16. Жылуулукалмашуу 39
§17. Заттардынжылуулуксыйымдуулугу 41
§18. Жылуулуксанынэсептөөформуласы 42
§ 19. Ички энергия 43
§ 20. Ичкиэнергиянынөзгөрүшү. Газдардынкысылышындаже кеңейишиндеаткарылганжумуш 44
§21. Жылуулукмененжумуштунжалпылыгыжанаайырмачылыгы 45
§22. Отун. Отундункүйүүжылуулугу 47
§ 23. Жылуулуктунжумушкаөтүшү 48
§24. Жылуулуккыймылдаткычтарынынтүрлөрү 49
§25. Жылуулукжанаайлана-чөйрө 50
V глава. Суюктуктар
§26. Беттиктартылуу 53
§27. Беттиктартылуукүчү 55
§ 28. Нымдоо. Капиллярдуулук 57
§29. Буулануу 59
§ 30. Кайноо 60
§31. Абаныннымдуулугу 61
VI глава. Катуузаттар
§ 32. Катуузаттардынтүзүлүшү 64
§33. Катуунерселербиздинтурмушубузда 67
§ 34. Деформация 68
§ 35. Деформациянынтүрлөрү 69
§ 36. Серпилгичтүүжанакалдыктуудеформациялар 72
§37. Катуунерселердинжылуулуккасиеттери 73
II БӨЛҮМ. ЭЛЕКТР КУБУЛУШТАРЫ
VIIглава. Электр заряды. Электр талаасы
§ 38. Нерселердинэлектрленишижөнүндөгүтарыхыймаалыматтар 76
§ 39. Электр заряды 78
§ 40. Электр талаасы. Электр күчү.Электр талаасынынчыңалышы 82
§41. Кулондун закону 84
§42. Электр талаасындагыжумуш 86
§ 43. Электр талаасынын потенциалы. Чыналуу 87
§ 44. Заттардынэлектрсыйымдуулугу 89
§45. Конденсаторлор. Конденсаторлордунсыйымдуулугу 91
VIIIглава. Турактууэлектр тогу
§ 46. Электр тогу. Электр тогунунбулагы 95
§47. Электр чынжырыжанаанынбөлүктөрү 97
§ 48. Электр тогунунаракеттери 98
§ 49. Токтунбагыты. Ток күчү. Амперметр 100
§ 50. Электр чыңалуусу. Вольтметр 103
§51. Өткөргүчтүнэлектрдиккаршылыгы 106
§52. Өткөргүчтүнсалыштырмакаршылыгы 108
§ 53. ЧынжырдынбөлүгүүчүнОмдун закону 110
§ 54. Өткөргүчтөрдүудаалашжанажарыштуташтыруу 113
§ 55. Реостаттар 116
§ 56. Токтунжумушужанакубаттуулугу 117
§ 57. Джоуль—Ленцтин закону 120
§ 58. Электр ысыткычкуралдары 121
§ 59. Чукултуташуу. Электрдиксактагыч 123
IXглава. Ар кандайчөйрөдөгүэлектр тогу
§ 60. Металлдардагыэлектр тогу 127
§61. Газдардагыэлектр тогу 128
§ 62. Электр разряддарынынтүрлөрү 130
§ 63. Плазма жөнүндөтүшүнүк 132
§ 64. Суюктуктагыэлектр тогу 134
§ 65. Фарадейдин закону 135
§ 66. Электролиздиколдонуу 137
§67. Вакуумдагыэлектр тогу 139
§ 68. Жарымөткөргүчтөр 142
III БӨЛҮМ. ЛАБОРАТОРИЯЛЫК ЖУМУШТАР 146