Кыргыз адабияты. 7 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз адабияты. 7 класс


Автор: Оморова А. А.. Султанбекова Б. С.

Год: 2013

Кыргыз адабияты. 7-класс. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн орто мектептер үчүн окуу китеби Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен

Кыргыз адабияты. 7-класс. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн орто мектептер үчүн окуу китеби Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен

Кол-во страниц:124 Язык:Кыргызский Издательство:Кут аалам

Киришүү. Элдикоозекичыгармачылык 3
Бабадыйкандын сөзң 4
Жарамазан айтуу салты жөнүндө 4
Элдик эпостор жөнүндө 7
«Манас» эпосунун идеялык мазмуну8
«Манас» эпосунун кыскача мазмуну 9
Манас баатырдым келбети 13
«Кожожаш» эпосунунмазмуну 14
АКЫНДАР ПОЭЗИЯСЫНАН
Токтогул Сатылганов 22
«Санат-насыят». «Үлгу ырлары» 24
Санатыры 26
Калык Акиев 28
“Жокчулук” 30
ТоголокМолдо 33
КЫРГЫЗ ПРОФЕССИОНАЛ ЖАЗМА АДАБИЯТЫНАН
АбдрасулТоктомушев 41
«Какшаалдан кат» поэмасы 42
Аалы Токомбаев
«Күүнүн сыры» аңгемеси 49
Чынгыз Айтматов 56
«Эрте келгентурналар» повести 57
Бексултан Жакиев 75
«Атанын тагдыры» драмасы 76
Кеңеш Жусупов 87
«Ырсабындагыөмүр» 88
•Аман Саспаев 93
«Татым туз» ангемеси 95
КОШУМЧА ОКУУ ҮЧҮН СУНУШТАЛГАН ТЕМАЛАР
«Эр Табылды» эпосу 102
АлыкулОсмонов 108
«Музыка» 108
«Неге кечигет» 110
«Ысык-Кел» 111
Беганас Сартов 112
«Он үчүнчү толкун» 112
«Роботтунтуулган күнү» 118
Пайдаланылганадабияттар 123